Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2009
(AKTY PRAWNE / Projekty Uchwał V Kadencji (2006-2010))
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2010-01-07 18:17:31, dokument aktualny]


Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 lutego 2009 r.


Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
 253.  XXII/253/09 o  zmianie  uchwały Nr XVI/164/04 Rady Miejskiej w Białej w sprawie zasad  przyznawania  usług opiekuńczych oraz odpłatności  za  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania Projekt uchwały Nr XXII-253-09.pdf
 254.  XXII/254/09  
 255.  XXII/255/09 uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała  Projekt uchwały Nr XXII-255-09.pdf
 256.  XXII/256/09 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009, ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli  Projekt uchwały Nr XXII-256-09.pdf
 257.  XXII/257/09 zasad przyznawania stypendium   dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne  lub  sportowe Projekt uchwały Nr XXII-257-09.pdf
 258.  XXII/258/09 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2009-2015 Projekt uchwały Nr XXII-258-09.pdfZałącznik do projektu uchwały Nr XXII-258-09.pdf
 259.  XXII/259/09 zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2009 Projekt uchwały Nr XXII-259-09.pdf

Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 22 kwietnia 2009 r.

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
260. XXIII/264/09 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej  za 2008r Projekt uchwały NR XXIII-264-09.pdf
261. XXIII/265/09 przyjęcia Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2009-2011  Projekt uchwały NR XXIII-265-09.pdf
 262.  XXIII/266/09 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała Projekt uchwały NR XXII-266-09.pdf
 263.  XXIII/267/09 zaciągnięcia kredytu długoterminowego  Projekt uchwały NR XXII-267-09.pdf , Załacznik Nr 1 do projektu uchwały NR XXII-267-09.pdf  , Załacznik Nr 2 do projektu uchwały NR XXII-267-09.pdf
 264.  XXIII/268/09 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 Projekt uchwały NR XXII-268-09.pdf
 265.  XXIII/269/09 zmieniająca uchwałę  w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów Projekt uchwały NR XXII-269-09.pdf
 266.  XXIII/270/09 wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Projekt uchwały NR XXII-270-09.pdf
 267.  XXIII/271/09 dostosowania opisu granic stałych  obwodów głosowania Gminy Biała do stanu faktycznego  Projekt uchwały NR XXII-271-09.pdf
 268.  XXIII/272/09 utworzenia odrębnych obwodów głosowania  w wyborach  do  Parlamentu Europejskiego  Projekt uchwały NR XXII-272-09.pdf

Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 maja 2009 r.

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
269 XXIV/274/09 wspólnej realizacji projektu o nazwie „Termomodernizacja obiektu szkolnego zlokalizowanego w Białej”. Projekt uchwały NR XXIV-274-09.pdf
270. XXIV/275/09 dokapitalizowania spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o.o.   Projekt uchwały NR XXIV-275-09.pdf
 271.  XXIV/276//09 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy Projekt uchwały NR XXIV-276-09.pdf , Załacznik nr 1 do uchwały Nr XXIV-276-09.pdf
 272.  XXIV/277/09 zaciągnięcia kredytu długoterminowego  Projekt uchwały NR XXI-277-09.pdf 
 273.  XXIV/278/09 zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Projekt uchwały Nr XXIV-278-09.pdf
 274.  XXIV/279/09 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2010 r.  Projekt uchwały Nr XXIV-279-09.pdf
 275.  XXIV/280/09 określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i wicedyrektorów i innych  nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole  oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla  nauczyciela– pedagoga, logopedy, psychologa  i doradcy zawodowego , zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Biała  Projekt uchwały NR XXIV-280-09.pdf
 276.  XXIV/281/09 przyjęcia Programu profilaktyki raka szyjki macicy  na lata 2009 – 2013 w Gminie Biała  Projekt uchwały NR XXIV-281-09.pdf
 277.  XXIV/282/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.  Projekt uchwały NR XXI-282-09.pdf

 

Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 31 sierpnia  2009 r.

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
277. XXV/283/09 przyjęcia informacji Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kulturyza okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r.
Projekt uchwały Nr XXV-283-09.pdf
278. XXV/284/09 uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta BIAŁA   Projekt uchwały Nr XXV-284-09.pdf
 279.  XXV/285/09  
 280.  XXV/286/09 określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Białej  Projekt uchwały Nr XXV-286-09.pdf
 281.  XXV/287/09 uchwały w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Projekt uchwały Nr XXV-287-09.pdf
 282.  XXV/288/09 udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Wspólne Źródła- Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku  Projekt uchwały Nr XXV-288-09.pdf
 283.  XXV/289/09 przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”  Projekt uchwały Nr XXV-289-09.pdf
 284.  XXV/290/09 przyjęcie przez Gminę Biała zadania z zakresu administracji rządowej Projekt uchwały Nr XXV-290-09.pdf
 285.  XXV/291/09 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Solec na lata 2009-2016.  Projekt uchwały Nr XXV-291-09.pdf
286. XXV/292/09  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chrzelice na lata 2009-2016 Projekt uchwały Nr XXV-292-09.pdf
287. XXV/293/09 nadania drodze wewnętrznej kategorii drogi gminnej Projekt uchwały Nr XXV-293-09.pdf
288. XXV/294/09 zaliczenia ulic: Kilińskiego, Lipowej i Stare Miasto w mieście Biała do kategorii dróg gminnych Projekt uchwały Nr XXV-294-09.pdf
289. XXV/295/09 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Biała Projekt uchwały Nr XXV-295-09.pdf
290. XXV/296/09 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Biała Projekt uchwały Nr XXV-296-09.pdf
291. XXV/297/09 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej  na działalność Burmistrza Białej Projekt uchwały Nr XXV-297-09.pdf

Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 października  2009 r.

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
292. XXVI/299/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Gminy Biała na 2009 r. Projekt uchwały NR XXVI-299-09.pdf
293. XXVI/300/09 wyrażenia woli przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu „Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości”  Projekt uchwały NR XXVI-300-09.pdf
 294..  XXVI/301/09 zasad przyznawania stypendium dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych i studentów za szczególne osiągnięcia sportowe. Projekt uchwały Nr XXVI-301-09.pdf
 295.  XXVI/302/09 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej  Projekt uchwały NR XXVI-302-09.pdf
 296.  XXVI/303/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu mieszkalnego na rzecz  najemcy.  Projekt uchwały NR XXVI-303-09.pdf
 297.  XXVI/304/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu mieszkalnego na rzecz  najemcy. Projekt uchwały NR XXVI-304-09.pdf

 

Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 listopada 2009 r.

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
298. XXVII/305/09 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2010r. Projekt uchwały NR XXVI-305-09.pdf
299. XXVII/306/09 ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku  Projekt uchwały NR XXVI-306-09.pdf
 300..  XXVII/307/09 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009r
 301.  XXVII/308/09 przystąpienia do realizacji projektu  „ Wspólny rozwój – ja w przedszkolu a mama w pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez  Europejski Fundusz Społeczny Projekt uchwały NR XXVI-308-09.pdf
 302.  XXVII/309/09 uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010” Projekt uchwały NR XXVI-309-09.pdf
 303.  XXVII/310/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu mieszkalnego  na rzecz  najemcy.. Projekt uchwały NR XXVI-310-09.pdf

Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 7 grudnia 2009 r.

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
304. XXVIII/312/09 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 r ,  Projekt uchwały NR XXVIII-312-09.pdf , Zalacznik Nr 1 do projektu uchwały NR XXVIII- 312-09.pdf  , Zalacznik Nr 2 do projektu uchwały NR XXVIII- 312-09.pdf
305. XXVIII/313/09 nie wygasania wydatków  bieżących w roku 2009. Projekt uchwały NR XXVIII-313-09.pdf

Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 grudnia 2009 r.

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
306. XXIX/314/09 udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku   Projekt uchwały NR XXIX-314-09.pdf
307. XXIX/315/09 uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010 Projekt uchwały NR XXIX-315-09.pdf, Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2010.pdf, Informacja opisowa-4.doc , Informacja o stanie mienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2010.pdf , Prognoza długu.pdf
 308.  XXIX/316/09 uchwały w sprawie nie wygasania wydatków  bieżących w roku 2009. Projekt uchwały NR XXIX-316-09.pdf
 309.  XXIX/317/09 uchylenia uchwały Nr XXIV/277/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Projekt uchwały NR XXIX-317-09.pdf
 310.  XXIX/318/09 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Projekt uchwały NR XXIX-318-09.pdf
 311.  XXIX/319/09 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 Projekt uchwały NR XXIX-319-09.pdf , Załącznik Nr 1 do projektu uchwały NR XXIX-319-09.pdf , Załącznik Nr 2 do projektu uchwały NR XXIX-319-09.pdf
312. XXIX/320/09 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  dla Gminy Biała na 2010 rok Projekt uchwały NR XXIX-320-09.pdf
313. XXIX/321/09 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010, ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Projekt uchwały NR XXIX-321-09.pdf
314. XXIX/322/09 ustalenia  sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała. Projekt uchwały NR XXIX-322-09.pdf
315. XXIX/323/09  
316. XXIX/324/09 uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w  Białej na 2010r. Projekt uchwały NR XXIX-324-09.pdf
317. XXIX/325/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu mieszkalnego  na rzecz  najemcy. Projekt uchwały NR XXIX-325-09.pdf

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2013  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 24347

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
uzup.poz.317
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26