Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2008
(AKTY PRAWNE / Projekty Uchwał V Kadencji (2006-2010))
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2008-12-28 13:44:51, dokument aktualny]


Projekty uchwał na XV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 kwietnia 2008 r.

 

Lp.
Nr projektu
uchwały
W sprawie:
196.
XV/196/08
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej  za 2007r Projekt uchwały NR XV-196-08.pdf
197. XV/197/08 przyjęcia Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2008-2009 Projekt uchwały NR XV-197-08.pdf
 198. XV/198/08
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała Projekt uchwały NR XV-198-08.pdf
 199. XV/199/08
dopłaty do ceny ścieków i opłaty abonamentowej na terenie gminy Biała. Projekt uchwały NR XV-199-08.pdf
 200. XV/200/08 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2008 Projekt uchwały NR XV-200-08.pdf
 201. XV/201/08
zasad korzystania ze stołówek szkolnych  zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała oraz ustalenia wysokości opłat za przygotowane posiłki Projekt uchwały NR XV-201-08.pdf
202. XV/202/08
utworzenia Opolskiego Stowarzyszenia Samorządowego Projekt uchwały NR XV-202-08.pdf
203. XV/203/08 upoważnienia Komisji Rewizyjnej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skarg wniesionych na działalność Burmistrza Białej Projekt uchwały NR XV-203-08.pdf
204. XV/204/08 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015 Projekt uchwały NR XV-204-08.pdf
205. XV/205/08 organizacji Dożynek Wojewódzkich w 2008r. Projekt uchwały NR XV-205-08.pdf

 

Projekty uchwał na XVI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 czerwca 2008 r.

Lp.
Nr projektu
uchwały
W sprawie:
206. XVI/206/08 uchwalenia Strategii  Integracji  i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2008-2018  Projekt uchwały Nr XVI-206-08.pdf
207. XVI/207/08 uchwalenia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Biała   na lata 2008-2018 Projekt uchwały Nr XVI-207-08.pdf
208. XVI/208/08 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2008 Projekt uchwały Nr XVI-208-08.pdf
209. XVI/209/08 ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Biała Projekt uchwały Nr XVI-209-08.pdf
210. XVI/210/08 zaciągnięcia kredytu długoterminowego Projekt uchwały Nr XVI-210-08.pdf
211. XVI/211/08 zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Biała za 2007 r. Projekt uchwały Nr XVI-211-08.pdf
212. XVI/212/08 przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała Projekt uchwały Nr XVI-212-08.pdf
213. XVI/213/08 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej Projekt uchwały Nr XVI-213-08.pdf
214. XVI/214/08  rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej Projekt uchwały Nr XVI-214-08.pdf

Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 16 września 2008 r.

Lp.
Nr projektu
uchwały
W sprawie:
215. XVII/214/08 przyjęcia informacji Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r  Projekt uchwały Nr XVII-214-08.pdf
216. XVII/215/08 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelckiego Projekt uchwały Nr XVII-215-08.pdf
217. XVII/216/08 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2008 Projekt uchwały Nr XVII-216-08.pdf
218. XVII/217/08 zaciągnięcia kredytu długoterminowego Projekt uchwały Nr XVII-217-08.pdf
219. XVII/218/08 zaciągnięcia kredytu długoterminowego Projekt uchwały Nr XVII-218-08.pdf
220. XVII/219/08 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Biała. Projekt uchwały Nr XVII-219-08.pdf
221. XVII/220/08 uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała oraz ustalenia wysokości opłat za przygotowane posiłki Projekt uchwały Nr XVII-220-08.pdf
222. XVII/221/08 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ulicy Plac Zamkowy- działka 1265/5  Projekt uchwały Nr XVII-221-08.pdf
223. XVII/222/08 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ulicy Plac Zamkowy- działka 1265/7  Projekt uchwały Nr XVII-222-08.pdf
224. XVII/223/08 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ulicy  1 Maja  - działka 1076/3 Projekt uchwały Nr XVII-223-08.pdf
225. XVII/224/08 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ulicy  1 Maja  - działka 1076/4 Projekt uchwały Nr XVII-224-08.pdf
226. XVII/225/08 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ulicy  1 Maja  - działka 1076/5 Projekt uchwały Nr XVII-225-08.pdf
227. XVII/226/08 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ulicy  1 Maja  - działka 1076/6 Projekt uchwały Nr XVII-226-08.pdf 
228. XVII/227/08 wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Białej ul. Plac Zamkowy 2  Projekt uchwały Nr XVII-227-08.pdf 
229. XVII/228/08 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu mieszkalnego stanowiącego jednorodzinny budynek mieszkalny na rzecz  najemcy Projekt uchwały Nr XVII-228-08.pdf 
230. XVII/229/08 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Biała Projekt uchwały Nr XVII-229-08.pdf 

 

Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 października 2008 r.

 

Lp.
Nr projektu
uchwały
W sprawie:
231.
XVIII/227/08
 
232. XVIII/228/08 zatwierdzenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Biała na lata 2008 - 2020 Projekt uchwały Nr XVIII-228-08.pdf
 233. XVIII/229/08
ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Projekt uchwały Nr XVIII-229-08.pdf
 234. XVIII/230/08
zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli doraźnej sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Białej ul. Plac Zamkowy 2Projekt uchwały Nr XVIII-230-08.pdf
 235. XVIII/231/08 zmiany uchwały Nr XI/133/07 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lataProjekt uchwały Nr XVIII-231-08.pdf
 236. XVIII/232/08
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali mieszkalnych na rzecz ich najemcówProjekt uchwały Nr XVIII-232-08.pdf

 

Projekty uchwał na XXsesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 listopada 2008 r.

 

Lp.
Nr projektu
uchwały
W sprawie:
238.
XIX/234/08
zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy Biała projektu objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011  Projekt uchwały Nr XIX-234-08.pdf


 

 

Projekty uchwał na XXsesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 listopada 2008 r.

 

Lp.
Nr projektu
uchwały
W sprawie:
238.
XX/235/08
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała  Projekt uchwały Nr XX-235-08.pdf
239. XX/236/08 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2009r. Projekt uchwały Nr XX-236-08.pdf
 240. XX/237/08
zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała   Projekt uchwały Nr XX-237-08.pdf
 241. XX/238/08
obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2009 roku Projekt uchwały Nr XX-238-08.pdf
 242. XX/239/08 ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Biała Projekt uchwały Nr XX-239-08.pdf
 243. XX/240/08
 
 244. XX/241/08
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców Projekt uchwały Nr XX-241-08.pdf
245. XX/242/08 zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 2 w Białej Projekt uchwały Nr XX-242-08.pdf

 

Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 grudnia2008 r.

 

Lp.
Nr projektu
uchwały
W sprawie:
246.
XXI/244/08
247. XXI/245/08  
 248. XXI/246/08
nie wygasania wydatków bieżących w roku 2008. Projekt uchwały Nr XXI-246-08.pdf
 249. XXI/247/08
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na 2009 rok. Projekt uchwały Nr XXI-247-08.pdf
 250. XXI/248/08 ustalenia dla Gminy Biała liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 procent alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Projekt uchwały Nr XXI-248-08.pdf
 251. XXI/249/08
uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 Projekt uchwały Nr XXI-249-08.pdf
252. XXI/250/08
uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2009r .Projekt uchwały Nr XXI-250-08.pdf

Podmiot udostępniający: Gabriela Prokopowicz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2008-04-22
 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1746  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 21696

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poz.252
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26