Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biała
(OCHRONA ŚRODOWISKA / Informacje dla przedsiębiorców)
[opublikował(a): Norbert Ofiera dnia 2012-10-05 10:03:41, dokument aktualny]


Uchwała Nr XVI.205.2012
Rady Miejskiej w Białej

z dnia 19 września 2012 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biała.  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U   z 2001 r. Nr 142  poz.1591, z   2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.271, Nr 214 poz.1806, z   2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z   2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z   2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175, poz.1457, z   2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181  poz.1337, z   2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z   2008 r. Nr.180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z   2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, z   2010 r. Nr 28 poz.142 i   146, Nr 40, poz.230 i   Nr 106 poz. 675, z   2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777,Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz.1281 oraz z   2012 r. poz.567), art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach t.j. (Dz.U.2012.391) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz.U.2012.299), Rada Miejska w   Białej uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące  wymagania w   zakresie wyposażenia technicznego:  

1)   posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne oraz sanitarno porządkowe określone w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz. U   z 2002 r. Nr 193,  poz.1671),  

2)   pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w   sposób czytelny i   widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi poprzez podanie nazwy, adresu i   telefonu kontaktowego przedsiębiorcy,  

3)   posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową, na której będą garażowane pojazdy asenizacyjne,  

4)   baza transportowa powinna stanowić teren ogrodzony, utwardzony, o   szczelnej nawierzchni z   odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z   obowiązującymi  przepisami, o   wielkości dostosowanej do ilości pojazdów asenizacyjnych, którymi będzie prowadzona działalność,  

5)   baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w   odpowiednim stanie technicznym i   sanitarnym tj.:  

a)   miejsce postojowe z   punktem napraw dla pojazdów asenizacyjnych,  

b)   miejsce do mycia i   dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych,  

6)   w przypadku gdy baza transportowa nie spełnia wymagań określonych w   pkt 5   przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować możliwość wykonywania napraw i   zabiegów w   zakresie mycia i   dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych poprzez okazanie stosownego dokumentu lub umowy,  

2.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w   zakresie zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:  

1)   przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w   sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i   zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczania tras wywozu,  

2)   mycie i   dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych powinna się odbywać zgodnie z   wymogami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz.U z   2002 r. Nr 193, poz.1671),  

3)   po zakończonej pracy pojazdy asenizacyjne winny być parkowane wyłącznie na terenie bazy transportowej,  

4)   przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczonych usług w   przypadku unieruchomienia własnego sprzętu specjalistycznego,  

5)   świadczenie usług odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i   na warunkach w   niej określonych,  

3.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków lub innej stacji zlewnej położonej w   najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu. Przedsiębiorca musi przedstawić podpisaną umowę na odbiór nieczystości płynnych z   oczyszczalnią ścieków.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.  

§   3.   1.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Robert   Roden

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Norbert Ofiera
Data wytworzenia: 2012-09-19

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 605Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26