Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
(OCHRONA ŚRODOWISKA / Informacje dla przedsiębiorców)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-11-07 13:41:12, dokument aktualny]


Uchwała Nr III.39.2011
Rady Miejskiej w Białej

z dnia 10 lutego 2011 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 zm. Dz. U. Nr 180 poz. 1495 z 2006 Dz.U. Nr 144 poz. 1042 z 2008 Dz. U. Nr 223 poz. 1464 z 2009 Dz. U. Nr 18 poz. 97 Dz. U. Nr 79 poz. 666 Nr 92 poz. 753 Nr 215 poz. 1664 z 2010 Dz. U. Nr 47 poz. 278) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Biała, stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Robert Roden

 

 

Załącznik do Uchwały Nr III.39.2011
Rady Miejskiej w Białej
z dnia 10 lutego 2011 r.

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym: 

a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą w sposób humanitarny wyłapywane i które nie stwarzają zagrożenia dla ich życia i zdrowia, 

b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada: 

- odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie klatek w ilości równej co najmniej sześciu, odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację, 

- zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi, 

- dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie, 

- podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny, 

2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko- weterynaryjną, 

3) posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stale świadczenie usług, 

5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska. 

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami w szczególności: 

1) zaświadczeniem o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, 

2) tytułem prawnym potwierdzającym fakt posiadania pojazdu o którym mowa w ust.1.pkt. 1b, 

3) umową o stałej współpracy z weterynarzem, 

4) umową o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, 

5) świadectwem szkolnym, dyplomem szkoły wyższej lub też ich odpisami, osób o których mowa w ust.1 pkt. 4, 

6) odpisem z księgi wieczystej, umową najmu lub dzierżawy nieruchomości, o której mowa w ust.1 pkt. 5. 

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania: 

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 

2) posiadać tytuł prawny do terenu na którym prowadzona ma być działalność o której mowa w pkt.1, 

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), 

4) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym, 

5) posiadać zadaszony obiekt z odpowiednio wydzielonymi boksami (budami) w których bezdomne zwierzęta będą przebywać. 

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami. 

3. Przepis § 1 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania: 

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność o której mowa w pkt.1, 

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), 

4) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym, 

5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części, 

6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem, 

7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części. 

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami. 

3. Przepis § 1 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

informację wytworzył(a): Maria Suchy
za treść odpowiada: Maria Suchy
data wytworzenia: 2011-02-10


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 704
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1278

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
aktualizacja danych
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26