Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
(OCHRONA ŚRODOWISKA / Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-11-07 12:37:24, dokument aktualny]


Uchwała Nr VI.89.2011
Rady Miejskiej w Białej

z dnia 4 sierpnia 2011 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675;z 2011r Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 Nr 5 poz. 13, Nr 106, poz.622), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku, Rada Miejska w Białej uchwala: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała. 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała, dotyczące: 

1)wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości; 

2)rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

3)częstotliwości i sposobu pozbywania sie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4)maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; 

5)wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami; 

6)obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe; 

7)wymagań odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej; 

8)wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących grup odpadów: 

1)odpadów komunalnych, opakowaniowych: 

a) szkła 

b) tworzyw sztucznych 

c) makulatury 

2)odpadów niebezpiecznych 

3)odpadów wielkogabarytowych 

4)odpadów z remontów 

5)zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

6)zużytych baterii i akumulatorów 

2. Zbieranie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji może odbywać sie w przydomowych kompostownikach. 

3. Selektywne odbieranie odpadów komunalnych, opakowaniowych następuje do worków oznaczonych logo przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych. 

4. Odbiór odpadów selektywnie zbieranych w workach foliowych następować będzie co drugi miesiąc 

5. Odpady niebezpieczne, w tym zużyte baterie i akumulatory, powinny być gromadzone w miejscach wyznaczonych przez właściciela, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i odbierane przez podmiot uprawniony, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku kalendarzowym. 

6. Odpady komunalne wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione. Odbierane one będą w terminach podanych do wiadomości mieszkańców przez podmiot uprawniony, nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

7. Odpady powstałe w wyniku remontu lokali i budynków (odpady remontowe) powinny być gromadzone w miejscach wyznaczonych przez właściciela (z wyłączeniem dróg i chodników), zabezpieczone przed ich rozprzestrzenianiem się i zgłoszone niezwłocznie do odbioru przez podmiot do tego uprawniony po zakończeniu remontu. 

8. Osoby prowadzące działalność gospodarcza obowiązane są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, powstających w wyniku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1. Odbieranie takich odpadów następuje zgodnie z ust. 3-7. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż ulicy maja obowiązek niezwłocznie po opadach uprzątnąć błoto, śnieg oraz lód z powierzchni chodników oraz innych części nieruchomości służących do użytku publicznego nie stanowiących pasa jezdni, położonych wzdłuż nieruchomości. Obowiązek ten powinien być realizowany poprzez: 

1)odgarniecie błota, śniegu, lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów; 

2)podjecie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 również dotyczy bezzwłocznego usuwania nawisów (sopli) lodu i śniegu z okapów, rynien i innych części nieruchomości przylegających do chodnika. 

§ 4. 1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości, w miejscu utwardzonym i skanalizowanym w sposób gwarantujący po myciu i naprawie zebranie wody i odpadów, w szczelnych zbiornikach zabezpieczających te odpady przed ich przedostaniem sie do gruntu i wód. 

2. Zabrania sie wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 w miejscach publicznych. 

§ 5. Pochodzące z mycia i naprawy pojazdów samochodowych odpady należy oddać wyspecjalizowanym podmiotom. 

§ 6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wymiany piasku w piaskownicach ogólnodostępnych, nie rzadziej niż 2 razy w roku oraz zabezpieczenia ich przed dostępem zwierząt. 

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych 

§ 7. 1. Każda nieruchomość winna być wyposażona w urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, które należy utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. 

2. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to: 

1)pojemniki na odpady o pojemności od 120 1 do 1100 1 

2)kontenery o pojemności od 5 m3 do 10 m3 

3)worki foliowe oznaczone logo przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych 

4)kontenery przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych 

5)kontenery przeznaczone na odpady budowlane. 

§ 8. 1. Określa sie podstawową ilość pojemników na odpady komunalne stałe w wysokości: 

1)dla zabudowań jednorodzinnych i budynków do 4 lokali mieszkalnych 30 litrów na mieszkańca nie mniej niż 1 kontener o pojemności 120 litrów (każda posiadłość musi posiadać minimum 1 pojemnik 120 litrowy), 

2)dla nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, wielkość urządzeń do gromadzenia odpadów ustala sie w sposób następujący: 

a) dla lokali gastronomicznych – 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż 1 zbiornik o pojemności 120 litrów, 

b) dla lokali handlowych – 50 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na lokal, 

c) dla obiektów – 20 litrów na każdego zatrudnionego pracownika, lecz nie mniej niż 120 litrów, 

d) dla szkół, przedszkoli, przychodni lekarskich – 3 litry ma m2 powierzchni użytkowej jednak nie mniej niż 1 pojemnik 120 litrowych, 

e) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i przemysłowych 11 litrów na 1 etat – nie mniej niż 1 pojemnik 120 litrowy, 

2. W miejscach publicznych kosze na odpady powinny być ustawione w szczególności na przystankach, obok kościołów, parków i placów, sklepów, lokali gastronomicznych. 

3. Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz co najmniej jeden raz w miesiącu dezynfekować. 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania sie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9. 1. Z terenu nieruchomości w tym także z jej niezabudowanej części (podwórze, przejście, bramy, chodniki wzdłuż posesji) odpady komunalne powinny być zbierana i usuwane systematycznie. 

2. Pozbywania sie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości należy dokonywać: 

1)w gospodarstwach domowych jedno lub dwu osobowych - co najmniej 1 raz w miesiącu; 

2)w pozostałych przypadkach- co najmniej 2 razy w miesiącu. 

3. Pozbywania sie nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości należy dokonywać co najmniej raz na dwa miesiące. 

4. Nie należy dopuszczać do przepełnienia urządzeń do gromadzenia odpadów oraz nie należy dopuszczać do wylewania sie nieczystości ciekłych ze zbiorników. 

§ 10. 1)Odbiór odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych następuje w miarę zgłoszonych potrzeb. 

§ 11. 1. Pozbywanie sie odpadów komunalnych przez właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości odbywa sie poprzez gromadzenie ich w odpowiednich urządzeniach określonych w § 7 ust.2 oraz poprzez ich wywóz za pośrednictwem jednostki wywozowej, na podstawie zawartej umowy. 

2. W przypadku braku istnienia sieci kanalizacji sanitarnej pozbywanie sie nieczystości ciekłych przez właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości odbywa sie poprzez ich wywóz za pośrednictwem jednostki wywozowej, na podstawie zawartej umowy. 

3. Odbieranie odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych winno odbywać sie w specjalnie do tego celu przeznaczonych oraz właściwie zabezpieczonych pojazdach. 

4. Pojemniki, kontenery winny być wystawione na czas wywozu przed posesje w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd. 

5. Odpady komunalne musza być wywożone wyłącznie na właściwie urządzone i dopuszczone do eksploatacji wysypisko odpadów. 

6. Nieczystości ciekłe winny być wywożone do punktu zlewnego (oczyszczalni ścieków). 

§ 12. W przypadku zanieczyszczenia drogi publicznej, nieruchomości własnej lub nieruchomości innych osób należy niezwłocznie usunąć zanieczyszczenia 

Rozdział 5.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów 

§ 13. Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynosi: 

1)do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

2)do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z gminnego plany gospodarki odpadami 

§ 14. 1. Gmina, poprzez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, które są zobowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

2. Gmina, wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości poprzez określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecznych. 

3. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągniecie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest przez selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi. 

4. Na terenie gminy dopuszcza się: 

1)kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby. 

2)spalanie pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza urządzeniami i instalacjami do tego przewidzianymi o ile nie narusza to odrębnych przepisów – zgodnie z art.13 ust.3 ustawy o odpadach ( Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz.628 z późn. zm. ). 

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 15. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. 

2. Właściciele psów zobowiązani są trzymać je na terenie swoich posesji lub w odpowiednich kojcach. 

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne, za wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym, jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 

1)pies będzie prowadzony na smyczy, 

2)niezależnie od rasy i wielkości, pies będzie posiadał kaganiec. 

4. Wprowadzanie psów do sklepów, lokali gastronomicznych, pomieszczeń biurowych i użyteczności publicznej jest zabronione. Nie dotyczy psów asystujących osobom niepełnosprawnym. 

5. Sprawowanie bezpośredniej kontroli nad psem w przypadku zwalniania go ze smyczy, w miejscach odosobnionych nieuczęszczanych przez ludzi. 

6. Niedopuszczanie psów i kotów do piaskownic, stanowiących miejsca zabaw dzieci. 

7. Właściciele zwierząt domowych i gospodarskich zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych. 

8. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do odpowiedniego zakładu utylizacji. 

9. Pomieszczenia dla zwierząt winny być tak utrzymane i urządzone, aby nie zanieczyszczały terenu przyległego, a w szczególności studni. 

Rozdział 8.
Warunki utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 16. 1. Zakazuje sie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku oraz w obrębie zabudowy wielo lokalowej. 

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale. 

3. Prowadzący hodowle zwierząt gospodarskich jest zobowiązany: 

1)zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowla odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały, 

2)nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz środowiska, 

3)nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór itp. 

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji 

§ 17. 1. Wyznacza sie obszar Gminy Biała jako obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji dwa razy w roku w okresach: 

1)w dniach od 10 marca do 24 marca każdego roku – akcja wiosenna 

2)w dniach od 1 października do 15 października każdego roku – akcja jesienna 

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu i w poszczególnych sołectwach Gminy Biała. 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Robert Roden

 

informację wytworzył(a): Norbert Ofiera
za treść odpowiada: Norbert Ofiera
data wytworzenia: 2011-08-04


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1929  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4423

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
wstawiono nowy regulamin
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26