Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Nabór na dyrektora szkoły/zespołu szkolno-przedszkolnego
(OFERTY PRACY / Oferty pracy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2012-03-12 12:08:52, dokument aktualny]


DYREKTOR SZKOŁY/ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
Treść Ogłoszenia

BURMISTRZ  BIAŁEJ

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:


1) Publicznego Gimnazjum w Białej ul. Tysiąclecia 16
2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej   ul. Tysiąclecia 16
3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku  ul. Fabryczna Nr 4a


I. Wskazanie wymagań wobec kandydatów

        Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009r.  Nr 184, poz. 1436 z  późn.zm.) 

II. Wskazanie wymaganych dokumentów
 Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego gimnazjum /zespołu (odpowiednio);
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pacy zawodowej, zawierający w szczególności informację o :


a) stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
c) stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;


4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność kopii dokumentów  potwierdzające posiadanie stażu pracy określonego w pkc.3);
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie  dokumentów  potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym    dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, albo  świadectwa ukończenia kursu   kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art.31 ust.1.pkt.4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r  Nr 14, poz. 114 z poźn.zm);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat  1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.z 2007r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.)
11) oryginał  lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenia, że kandydat nie był karany kara dyscyplinarna o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela  i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na  przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

III.Informacja o terminie i sposobie składania ofert
     
            Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym oraz ew. numerem  telefonu kontaktowego , odpowiednio z dopiskiem  „Konkurs na stanowisko dyrektora ……………….” (należy podać nazwę szkoły lub zespołu) w terminie do 30 marca 2012r.  do godz. 15.30  na adres:  Urząd Miejski w Białej, 48-210 Biała ul. Rynek 10

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa  powołana przez Burmistrza Białej.

IV. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Burmistrz Białej
Arnold  Hindera

Wyniki naboru
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Tomala
Data wytworzenia: 2012-03-01   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1260  |  pokaż szczegóły załączników >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26