Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Nabór pracowników w 2012 roku
(OFERTY PRACY / Oferty pracy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2012-03-09 15:09:11, dokument aktualny]


DYREKTOR SZKOŁY/ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
Treść Ogłoszenia

BURMISTRZ  BIAŁEJ

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:


1) Publicznego Gimnazjum w Białej ul. Tysiąclecia 16
2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej   ul. Tysiąclecia 16
3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku  ul. Fabryczna Nr 4a


I. Wskazanie wymagań wobec kandydatów

        Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009r.  Nr 184, poz. 1436 z  późn.zm.) 

II. Wskazanie wymaganych dokumentów
 Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego gimnazjum /zespołu (odpowiednio);
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pacy zawodowej, zawierający w szczególności informację o :


a) stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
c) stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;


4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność kopii dokumentów  potwierdzające posiadanie stażu pracy określonego w pkc.3);
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie  dokumentów  potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym    dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, albo  świadectwa ukończenia kursu   kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art.31 ust.1.pkt.4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r  Nr 14, poz. 114 z poźn.zm);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat  1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.z 2007r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.)
11) oryginał  lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenia, że kandydat nie był karany kara dyscyplinarna o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela  i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na  przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

III.Informacja o terminie i sposobie składania ofert
     
            Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym oraz ew. numerem  telefonu kontaktowego , odpowiednio z dopiskiem  „Konkurs na stanowisko dyrektora ……………….” (należy podać nazwę szkoły lub zespołu) w terminie do 30 marca 2012r.  do godz. 15.30  na adres:  Urząd Miejski w Białej, 48-210 Biała ul. Rynek 10

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa  powołana przez Burmistrza Białej.

IV. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Burmistrz Białej
Arnold  Hindera

Wyniki naboru
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Tomala
Data wytworzenia: 2012-03-01

 

KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Treść Ogłoszenia

OGŁOSZENIE
O NABORZE  NA   KIEROWNICZE  STANOWISKO URZĘDNICZE

BURMISTRZ BIAŁEJ
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO  PRACY
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ
ul. Rynek 10

KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  INWESTYCJI 
I OCHRONY ŚRODOWISKA

( stanowisko pracy)


Wymiar czasu pracy: pełny etat

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE


1. Obywatelstwo polskie
2. Wykształcenie wyższe
3. Posiadanie co najmniej 4 letniego stażu pracy  lub wykonywanie przez co najmniej
4 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymogami na danym  stanowisku
4. Posiadanie co najmniej 3 letniego doświadczenia zawodowego w  administracji samorządowej
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
7. Nieposzlakowana opinia
8. Znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy, w szczególności:


a) ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
b) ustawy o gospodarce komunalnej,
c) ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
d) ustawy o samorządzie gminnym,
e) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego


2. WYMAGANIA DODATKOWE


1. Znajomość przepisów : ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo budowlane , ustawy  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie środowiska
2. Biegła znajomość obsługi  komputera
3. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem pracowniczym, odpowiedzialność, kreatywność, terminowość, , umiejętność stosowania   i interpretacji przepisów prawnych
4. Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym


3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU


1. Organizacja i nadzór merytoryczny nad realizacją zadań należących do   referatu,
tj.  z zakresu spraw : gospodarki komunalnej i lokalowej, planowania przestrzennego, drogownictwa,  utrzymania czystości i porządku w gminie, ochrony środowiska, ochrony zabytków
2. Prowadzenie spraw związanych z realizowanymi  w gminie  zadaniami   inwestycyjnymi  i remontowymi w tym: przygotowywanie wymaganych przepisami prawa dokumentacji formalno-prawnych , monitorowanie realizacji zawieranych umów oraz rozliczanie  finansowo-rzeczowe zakończonych zadań
3. Realizacja polityki mieszkaniowej gminy
4. Ustalanie potrzeb remontowych  gminnego zasobu mieszkaniowego i nadzór na prowadzonymi pracami remontowymi
5. Planowanie i organizowanie zaopatrzenia w ciepło  na terenie gminy zgodnie z ustawą prawo energetyczne
6. Nadzór nad właściwym utrzymaniem placów zabaw na terenie gminy
7. Nadzór nad utrzymaniem cmentarza komunalnego
8. Nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją oświetlenia drogowego
9. Prowadzenie spraw dot. ochrony zabytków
10. Współpraca z Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Białej w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zapatrzeniu w wodę
11. Współpraca z sołtysami w zakresie realizacji przez sołectwa zadań w ramach środków z funduszu sołeckiego
12. Wydawanie w zakresie wykonywanych zadań decyzji administracyjnych  , zawieranie umów cywilno-prawnych, w ramach upoważnień
13. Przygotowywanie projektów uchwał Rady  Miejskiej w Białej, zarządzeń  burmistrza z zakresu działania referatu
14. Opracowywanie projektu wydatków   budżetu gminy w części dotyczącej zakresu działania referatu
15. Wykonywanie kontroli zarządczej w kierowanym referacie


4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY:


1. Miejsce pracy znajduje się na parterze budynku urzędu
2. Duża częstotliwość pracy poza siedzibą urzędu ( nadzór nad inwestycjami, zapewnienie funkcjonowania infrastruktury komunalnej)
3. Częsty kontakt z klientami urzędu
4. Praca wymaga współpracy z innymi komórkami urzędu
5. Stanowisko z  obsługą komputera


5.  INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W Urzędzie Miejskim w Białej w  m-cu lutym 2012r wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  rozumieniu   ustawy  o  rehabilitacji  zawodowej i    społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  był niższy niż 6%.


6. WYMAGANE DOKUMENTY


1. List motywacyjny
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
5. Kserokopie świadectw pracy
6. Kserokopia dowodu osobistego
7. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych
8. Oświadczenie kandydata stwierdzające iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z  pełni praw publicznych
9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).


7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW


1. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko Kierownika  Referatu Gospodarki  Komunalnej   Inwestycji  i  Ochrony Środowiska    w   Urzędzie   Miejskim    w   Białej ”   należy    składać   w   Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej – Sekretariat   (pokój nr13) lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Białej
ul. Rynek 10
48-210 Biała
w terminie do dnia 21 marca  2012r do godz. 15
30


2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.


8. INNE INFORMACJE


1. Nabór zostanie przeprowadzony przez Komisję Rekrutacyjną powołaną zarządzeniem Burmistrza Białej
2. Etapy naboru to:


a) sprawdzenie ofert pod względem formalnym ( bez udziału kandydatów)
b) rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne


3. Otwarcie ofert i ich sprawdzenie pod względem formalnym nastąpi w dniu
22 marca 2012r
4. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu naboru zostaną powiadomione indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.biala.gmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.


Dodatkowe informacje dot. naboru można uzyskać u   Sekretarza Gminy nr tel.77 4388551

Burmistrz Białej
Arnold  Hindera

Wyniki naboru
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2012-03-09

 

DYREKTOR W BIURZE OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
Treść Ogłoszenia

INFORMACJA   O WYNIKACH   NABORU

BURMISTRZ   BIAŁEJ
INFORMUJE,
O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO

DYREKTORA BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W  BIAŁEJ

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został


wybrany   Pan       BOGUSŁAW   PODPORA


zamieszkały                    Jędrzychów


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pozytywnie odpowiadał na pytania komisji.
Dał się poznać jako osoba, która wie w jaki sposób połączyć teorię z praktyką w zarządzaniu i osiąganiu celu. Można wywnioskować, że kandydat jest rzeczywiście zainteresowany oferowaną pracą oraz gotów do wzięcia odpowiedzialności w przyszłej pracy.
Proponowane stanowisko jest zgodne z jego zainteresowaniami, kwalifikacjami i zdobytym doświadczeniem.

  Burmistrz
  mgr Arnold Hindera

Wyniki naboru
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Chawarska
Data wytworzenia: 2012-02-29

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1630  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4860

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
ponowne ogłoszenie naboru na kierownika referatu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26