Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
III - ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
(AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA / Realizacja zadań)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-01-21 09:49:58, dokument aktualny]


Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
(zadanie obowiązkowe) 
 
 
        Karta współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego została wypracowana przy aktualnym zaangażowaniu organizacji pozarządowych z terenu Gminy Biała. W dniach 22 – 23 lutego i 9 – 10 marca 2005 r. przeprowadzono w Białej szkolenie połączone z warsztatami (w ramach projektu „Partnerstwo dla III sektora”) dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników Urzędu Miejskiego.
        Warsztaty te zorganizowane były przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem spotkań warsztatowych było wypracowanie na szczeblu gminnym uregulowań dotyczących zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców oraz włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych.
        Efektem warsztatów było wypracowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, który został uchwalony przez Radę Miejską w Białej w dniu 31 marca 2005 r. Mając na uwadze iż rozwój kontaktów między samorządem a organizacjami pozarządowymi jest procesem długofalowym, na kanwie rocznego programu wypracowano projekt Karty współpracy.
        Na początku czerwca 2005 r. przesłano 17 organizacjom pozarządowym projekt Karty współpracy w celu przeanalizowania zapisów Karty.
        W dniu 27 czerwca 2005 r. zorganizowano spotkanie z tymi organizacjami, którego celem było wypracowanie ostatecznego projektu Karty. Po wniesieniu drobnych uwag, poprawek przez uczestników spotkania, projekt Karty współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi został zaakceptowany.
        W dniu 30 sierpnia 2005 r. uchwałą Nr XXIV/248/05 Rady Miejskiej w Białej została uchwalona Karta współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W celu koordynowania współpracy samorządu Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi powołany został w Urzędzie Miejskim w Białej Pełnomocnik do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Pełnomocnik ten został powołany Zarządzeniem Nr Or.0151-254/05 Burmistrza Białej z dnia 30 czerwca 2005 r.
 
 
 
 
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców
(zadanie dodatkowe)
 
 
        Radni Rady Miejskiej w Białej na sesji w dniu 30 czerwca 2005 r. podjęli uchwałę Nr XXIII /234/ 05 w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała. Zmiana ta dotyczyła wprowadzenia zapisów w zakresie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. W wyniku zmiany statutu mieszkańcy Gminy Biała otrzymali prawo inicjatywy uchwałodawczej.
        Grupa co najmniej 50 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze (tj. pełnoletnich) będzie mogła wnieść pod obrady Rady Miejskiej w Białej projekt uchwały.
        Wniosek o podjęcie uchwały przedkłada się przewodniczącemu Rady Miejskiej. Wniosek ten musi zawierać projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do uchwały, listę osób popierających inicjatywę uchwałodawczą.
        W przypadku zaistniałej potrzeby pomocy w przygotowaniu projektu uchwały zobowiązani są udzielać pracownicy Urzędu, w tym konsultacji udzielać musi również Radca Prawny Urzędu.
        Od chwili złożenia wniosku o podjęcie uchwały, grupa składająca projekt otrzymuje informacje o losie złożonego projektu.
        Mieszkańcy Gminy Biała o wprowadzonych zmianach do Statutu Gminy w zakresie uprawnień co do inicjatywy uchwałodawczej, poinformowani zostali przez lokalną gazetę „ Panorama Bialska” Nr 6 Lipiec-Sierpień w artykule pt. „Działania w bialskim Urzędzie”.
 


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1230  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 6239

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawki w wyświetlaniu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26