Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Plan Pracy Rady Miejskiej w Białej na rok 2009
(RADA MIEJSKA / Plan Pracy Rady)
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2012-02-10 17:13:47, dokument aktualny]


 

                                                                                                                                                                       
 
UCHWAŁA   NR X.145.2011
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 29 grudnia 2011r.
 
 
w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2012r.
 
 
         Na podstawie § 17 ust.2 Statutu Gminy Biała uchwalonego uchwałą Nr IV/37/03 Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 marca 2003r. ( Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 32 poz. 751; z 2005r. Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 55, poz. 1606; z 2007r. Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 71, poz. 2126. z 2011r. Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 116, poz. 1384 ) Rada Miejska w Białej uchwala co następuje :
 
                                                                 § 1
 
Uchwala się ramowy plan pracy Rady Miejskiej w Białej na 2012r. następującej treści:
 

Lp.
Termin
Temat sesji
1.
luty
 
1.
Zmiana Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Białej
2.
Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
3.
Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowych Planów zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice i Pogórze
4.
Informacja z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego
2.
 
m-c marzec
1.
Informacja o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała
2.
Informacja o działalności Stacji Caritas
3.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
4.
Uchwała w sprawie wymagań, jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
3.
Maj
1.
Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego pod lokalizację farm wiatrowych na gruntach wsi Prężyna , Laskowiec, Kolnowice, Śmicz
2.
Uchwała w sprawie zasad nabywania , zbywania , obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż lata.
4.
 
 
m-c czerwiec
 
 
1.
Sprawozdanie Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy za 2011r.
2.
Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej za 2011 r.
 
5.
 
m – c sierpień
 
1.
 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r.
 
2.
Informacja o działalności Spółki „ Wodociągi i Kanalizacja” w Białej
3.
Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała
 4.
Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2011/2012
5.
Ocena realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011-2012
6.
m-c październik
1.
 
Problemy bezrobocia w gminie Biała
 
 
2.
Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i ochronie p/poż w mieście i gminie Biała.
3.
Uchwała w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
4.
Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5.
Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 
 
6.
Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
7.
m-c listopad
1.
Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu , turystyki i rekreacji.
2.
Ustalenie wysokości stawek podatków lokalnych na 2013r.
 
3.
Uchwalenie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2013r.
 
 
 
4.
Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 
 
5.
Uchwała w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała.
6.
Uchwała w sprawie wymagań jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
8.
 mc– c grudzień
1.
Uchwalenie budżetu na 2013r.
 
 2.
Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Biała na 2013r.

 
 
§ 2
 
Ramowy plan pracy będzie uzupełniany o tematy wynikające z potrzeb bieżących.
                                                                  
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej
                        Robert Roden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1702

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4973

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
rok 2012
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26