Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zadania Rady
(RADA MIEJSKA / Zadania Rady)
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2012-10-17 11:49:12, dokument aktualny]


RADA MIEJSKA

 

Zadania Rady


Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.
Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
Wybory radnych do rady miejskiej są powszechne, równe, bezpośrednie i dbywają się w głosowaniu tajnym.
W skład Rady Miejskiej wchodzi 15 radnych.
Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają na pierwszej sesji ślubowanie.
Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej Komisji oraz innych instytucji samorządowych, dla których został wybrany lub desygnowany.
Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego .
Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady należy:

1) uchwalanie statutu gminy,

2)ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania z oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium  z tego tytułu,

5) uchwalanie studium uwaruńkowań i kierowników zagospodarowania przestrzennego gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalanie programów gospodarczych,

7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a)  zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości  oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowaniana na czas  oznaczony dłuższy niż trzy lata, lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad burmistrza może dokonywać tych czyności wyłącznie za zgodą rady gminy.

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza  w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,

10) określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086, z pó.źn. zmianami) , a także wznozenia pomników,

14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Osoba odpowiedzialna za treść : Grażyna Biały  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 4008

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 12228

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
wprowadzono zmiany wynikające z nowelizacji ustawy.

Rejestr zmian podstrony:
 • Zadania Rady (RADA MIEJSKA / Zadania Rady)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2009-02-06 08:43:16 do 2012-10-17 11:49:12]    
  więcej >>


 • Zadania Rady (RADA MIEJSKA / Zadania Rady)
  [Damian Deszczka dnia 2003-07-01 16:48:12 do 2009-02-06 08:43:16]    
  więcej >>

 • Gmina Biała
  48-210 Biała, ul. Rynek 10
  tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
  e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
  strona www: biala.gmina.pl
  NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
  konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
  Urząd Miejski w Białej
  48-210 Biała, ul. Rynek 10
  tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
  e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
  strona www: biala.gmina.pl
  NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
  konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26