Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 658/184 mapa 3 położonej w Łączniku
(PRZETARGI / Nieruchomości)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2012-10-05 14:59:27, dokument aktualny]


OGŁOSZENIE   BURMISTRZA  BIAŁEJ


Burmistrz Białej działając zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 ) ogłasza, że w dniu  16 listopada   2012   roku o godzinie  1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój  nr 5  odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała.

Przedmiotem sprzedaży będzie działka gruntu nr 658/184 karta mapy 3 o pow. 0,2320 ha położona w Łączniku. Działka  położona  jest na obrzeżach wsi Łącznik, w sąsiedztwie głównej trasy drogowej Opole-Prudnik oraz terenów eksploatacji kruszywa i terenów niezabudowanych  o funkcji produkcyjno-usługowych. Stan zagospodarowania:, teren nieuzbrojony, uzbrojenie sieciowe w e.e i wodę w niedalekiej odległości. Działka niezabudowana, nie zagospodarowana, teren płaski, rozłóg regularny, dojazd dogodny. W skład działki wchodzą użytki- grunty orne RIVa-0,1400 i  RVI-0,0920 ha,   Dla działki prowadzona jest księga wieczysta KW 53730. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich.
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łącznik przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr III.23.2011 z dnia 10.02.2011 roku –teren działki oznaczony jest symbolem
1 PU- tereny produkcyjno-usługowe o przeznaczeniu podstawowym-aktywność gospodarcza, obsługa produkcji rolnej, urządzenia parkowania samochodów ciężarowych, przeznaczeniu dopuszczalnym biura, obsługa zwierząt, bezpieczeństwo publiczne, zabudowa zagrodowa, produkcja rolna, handel detaliczny, urządzenia parkowania oraz przeznaczeniu uzupełniającym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkania towarzyszące.
 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi   50 000,00 * netto


*Licytacji podlega cena nieruchomości netto. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego podatku od towarów i usług w wysokości 23% ,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 z późniejszymi zmianami)

Warunkiem  uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 12 listopada   2012 roku  wadium w kwocie  6 200,00 zł (słownie: sześć  tysięcy  dwieście złoty) przelewem na konto Gminy Biała  nr konta  02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku  Spółdzielczym w Białej z adnotacją ,,Przetarg na sprzedaż działki 658/184 w Łączniku ”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do  pełnych dziesiątek złoty.
Informacje dodatkowe: W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne. Do uczestnictwa w przetargu osoby fizyczne winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości, osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru (ważny 3 miesiące) lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej oraz dowód wniesienia wadium. Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia  umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 366,00 zł oraz koszty notarialne i sądowe. W przypadku konieczności wznowienia granic geodezyjnych działki koszty prac geodezyjnych pokrywać będzie nabywca. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej  pokój nr 5 lub tel.77 4388546  w godzinach pracy urzędu  od 7 30 do 1530. Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia  uzasadnionych przyczyn.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Małek
Data wytworzenia: 2012-10-05


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 563Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26