Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
(PROGRAMY I ZAMIERZENIA / Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała)
[opublikował(a): Norbert Ofiera dnia 2011-01-03 14:20:45, dokument aktualny]


UCHWAŁA NR XXXVII/416/10
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 5 listopada 2010r.


w sprawie uchwalenia „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Biała na lata 2009 -2012 z perspektywą na lata 2013-2016”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr.28 poz.142 i 146, Nr 106 poz. 675), art. 14 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251; Nr 88, poz. 587; z 2005 r. Nr 88, poz.587; Nr 175, poz. 1462; z 2008 r. Nr 199, poz. 1277; Nr 223, poz. 1464; z 2009r. Nr 18, poz. 97; Nr 79, poz. 666; z 2010r. Nr 28, poz. 145, Nr 152, poz.1018) oraz art. 18 ust. 1 w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150; Nr 111, poz. 708; Nr 138, poz. 865; Nr 154, poz. 958; Nr 171, poz. 1056; Nr 199, poz. 1227; Nr 223, poz. 1464; Nr 227, poz. 1505; M.P. Nr 79, poz. 698; Nr 80, poz. 707; z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 20, poz. 106; Nr 79, poz. 666; Nr 130, poz. 1070; Nr 215, poz. 1664; M.P. Nr 57, poz. 780; Nr 69, poz. 893; z 2010r. Nr 21, poz. 104; Nr 28, poz. 145; Nr 76, poz. 489; Nr 119, poz. 804; Nr 152, poz. 1018, 1019), Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:


§ 1


Uchwala się „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Biała na lata 2009 -2012 z perspektywą na lata 2013-2016”, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.


§ 3


Traci moc uchwała Nr XXI/240/05 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała”.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Joachim Kosz

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
nformację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Norbert Ofiera
Data wytworzenia: 2010-11-05


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1600


Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26