Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
(PROGRAMY I ZAMIERZENIA / Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-10-28 09:59:12, dokument aktualny]


UCHWAŁA NR XX/235/08
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 28  listopada  2008 roku.


w  sprawie  uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Biała


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z  2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111), art. 12 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiany. DZ. U. z 2004r.  Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007r. Nr 127, poz. 880), w związku z uchwałą Nr V/58/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała”,  Rada Miejska w Białej  uchwala,   co następuje:


§ 1.


1.Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała”.
2.Integralną częścią uchwały są:


1)tekst zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała”, zawierający analizę stanu zagospodarowania gminy i uwarunkowania jej rozwoju, ujęte w CZĘŚCI 1,  oraz  określający kierunki zagospodarowania  przestrzennego gminy Biała, ujęte w  CZĘŚCI 2 - stanowiący załącznik nr 1,
2)rysunek zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała”, określający kierunki zagospodarowania i strukturę funkcjonalno-przestrzenną,  sporządzony na mapie w skali 1:20 000 – stanowiący  załącznik nr 2,
3)rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 11 pkt 12    ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - stanowiące załącznik nr 3.  


§ 2.


Uchyla się  uchwałę Nr XXXI/230/97 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 kwietnia  1997 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Biała.  


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Białej.


§ 4.


Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Samitowska
Data wytworzenia: 2008-11-28

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2069Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26