Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Wybory ławników sądowych na kadencję 2012-2015
(OGŁOSZENIA / Inne)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-06-16 10:10:21, dokument aktualny]INFORMACJA
dotycząca wyborów ławników sądowych
na kadencje 2012- 2015


Urząd Miejski w Białej informuje, że zgodnie z art. 162 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami)
w dniu 30 czerwca 2011r.
upływa termin zgłaszania Radzie Miejskiej w Białej kandydatów na ławników
na kadencję 2012-2015


Rada Miejska w Białej do końca października br. na sesji w głosowaniu tajnym wybierze ustaloną liczbę ławników.

Prezes Sądu Okręgowego w Opolu ustalił dla Gminy Biała następująca liczbę wybieranych ławników:
1) do Sądu Rejonowego w Nysie 2 ławników z tego do Sądu Pracy 2 ławników,
2) do Sądu Rejonowego w Prudniku  2 ławników.

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych regulująca tryb wyboru ławników została znowelizowana ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 109, poz. 627).

Przepisy tej ustawy wejdą w życie dnia 14 czerwca 2011r. i wprowadzają istotne zmiany  w zakresie zgłaszania kandydatów na ławników.

    Poniżej podajemy regulację prawną obowiązującą od 14 czerwca 2011r.

Ławnikiem może być wybrany, ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczyła 70 lat,
6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba, wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie zawodowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy,  województwa, powiatu.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i  zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2011r.


Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Białej po 30 czerwca 2011r. nie zostaną przez radę rozpatrzone.

Dokumenty wymagane do  zgłaszania kandydatów.

Zgłoszenia dokonuje się na karcie zgłoszenia i dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
      (Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi kandydat na ławnika.)
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani  zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza  podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt. 1 do 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego  albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji opatrzony, aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę (osób popierających) zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny Pesel, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań formalnych Rada Miejska w Białej podejmie uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.

UWAGA!
Nie został jeszcze określony nowy wzór karty zgłoszenia na ławnika, który ma zostać wprowadzony zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości, wydanym na podstawie ustawy z dnia  15 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Udostępnienie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ławnika nastąpi niezwłocznie po podpisaniu przez Ministra Sprawiedliwości stosownego rozporządzenia.

    Jednakże w celu umożliwienia odpowiednio wcześniejszego przygotowania części dokumentacji wymaganej do zgłoszenia kandydatów na ławników, poniżej udostępnia się  wzory dokumentów ( załączników do zgłoszenia ) przygotowane w oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Wzory druków można otrzymać w Urzędzie Miejskim w  Białej pokój Nr 17  - II piętro oraz dostępne są na stronie internetowej Urzędu ( pobierz)

Wypełnione karty zgłoszenia wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w  Białej – pokój Nr 17 w godzinach pracy Urzędu.

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej, pokój Nr 17 , nr tel. 77-4388551, 77-4388537.


Grażyna Biały
Sekretarz GminyDo pobrania:


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2011-06-09

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1093  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2806

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dodano formularz
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26