Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011r
(OGŁOSZENIA / Inne)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-12-28 11:11:39, dokument aktualny]


BURMISTRZ  BIAŁEJ


działając na podstawie art.25 ust.1 i 4 i art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2008r.Nr 115,poz.728) oraz Uchwały Nr XXIV/248/05 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia Karty współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT


na realizację zadań publicznych skierowany do:
1) organizacji pozarządowych i  innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 
    publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
     publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póżn. zmianami
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o
    stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
    Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności
    sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku
    publicznego
I. Rodzaj zadań i wysokość środków  publicznych na realizację zadań w okresie od
    1 stycznia do 31 grudnia 2011r.
1. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza
2  Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i
    starszych .

Zakres zadania  „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”:
1) usprawnienie lecznicze i rehabilitacja ruchowa pacjentów,
2) tworzenie łatwo i ogólnie dostępnych stanowisk usprawnienia leczniczego,
3) gimnastyka lecznicza i korekcyjna dzieci i młodzieży szkolnej,
4) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

Wysokość środków publicznych na realizację zadania w roku 2011 :  36.000 zł

W 2008r. i 2009r. powyższe zadanie realizowane było przez Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu – Gabinet Rehabilitacyjny w Białej.
Wysokość przyznanej dotacji w 2009r. :  30.000 zł , 2010r.   30.000 zł.

Zakres zadania „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i  starszych” :
1) opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich
    przebywania, poradnictwo w sprawach medycznych, higienicznych i odżywiania,
2) organizowanie pomocy potrzebującym,
3) wypożyczanie sprzętu medycznego i  rehabilitacyjnego,
4) współpracę z placówkami pomocy społecznej i służby zdrowia.

Wysokość środków publicznych na realizacje zadania w roku 2011 : 35.000 zł

W roku 2009 i 2010 powyższe zadanie realizowane było przez  Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki Caritas w Białej.
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2009 i 2010  - 35.000 zł.
II. Termin i warunki realizacji zadań:
1.Termin realizacji  dwóch  wyżej wymienionych zadań: od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.
2. Miejsce realizacji zadań: Gmina Biała
3. Podmiot składający ofertę:
1) wykonuje zadanie samodzielnie,
2) posiada możliwości kadrowe i techniczne do realizacji zadania,
3) posiada doświadczenie w realizacji zadania,
4) posiada szczegółowy program realizacji zadania
5) posiada środki własne na udział w realizacji  zadania,

III. Zasady przyznania dotacji:

1. Oferty opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Białej.
2. Decyzje o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Burmistrz Białej po zapoznaniu się
    z opinią Komisji Konkursowej.
3. Informacja o wyniku konkursu zostaje ogłoszona poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
    w siedzibie Urzędu Miejskiego  oraz zamieszczenie na stronie internetowej 
    http://www.bip.biala.gmina.pl.

IV. Termin składania ofert

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od  daty ukazania się ogłoszenia  w  prasie lokalnej  w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs na realizację zadania ……………………(wymienić nazwę zadania) w sekretariacie (pok. Nr 13) Urzędu Miejskiego w Białej ul. Rynek Nr 10 w godz. od 7.30 do 15.30 lub pocztą na wyżej wymieniony adres. Liczy się data wpływu do Sekretariatu Urzędu.


V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni licząc od końcowego terminu składania
    ofert.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
3. W toku rozpatrywania ofert oferenci mogą być poproszeni o złożenie dodatkowych
    dokumentów, informacji lub wyjaśnień.
2. Złożenie oferty o środki finansowe nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości, a która
    występuje podmiot.
3. Przy ocenie zgłoszonych ofert stosowane będą następujące kryteria:
1) sposób realizacji zadania,
2) posiadane zasoby kadrowe
3) doświadczenie w  realizacji tego typu zadania,
4) koszty realizacji zadania
Dokonując oceny ofert przyznaje się punkty od 0 do 3 za każde kryterium . O wyborze
oferty decyduje ilość przyznanych punktów. Szczegółowe zasady oceny  i wyboru oferty     zawiera Regulamin Konkursu.
4. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.
5. Podstawą przyznania dotacji wybranemu oferentowi oraz szczegółowe warunki realizacji i
    rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem a wybranym
    podmiotem.
6. Oferty winny być złożone na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki
    Społecznej z 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego
    (Dz.U. Nr 44,poz.427) i podpisane przez osobę lub osoby uprawnione na podstawie 
    aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczeń w imieniu oferenta.
7. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów
   lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
8. Od decyzji Burmistrza Białej  podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje
    odwołanie.

VI. Do oferty należy dołączyć:
1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis 
    planowanego działania,
2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
3) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację
    zadania,
4) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,
5) informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł
    na realizację danego zadania,
6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego
    dotyczy zadanie,
7) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego ważny 3 miesiące od daty wystawienia,
 8) kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
9)  sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności oferenta za ubiegły rok – lub w
     przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za miniony okres,
10) oświadczenie oferenta , że nie dotyczy go ograniczenie podlegające sankcji z art. 145
     ust.6 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr  157,
     poz. 1240).
 


VII. Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.


                                                                                             Burmistrz  Białej
                                                                                             Arnold Hindera
                                                                                      
                                                                                                  
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Tomala
Data wytworzenia: 2010-12-28
  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 767Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26