Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik
(OGŁOSZENIA / Cel publiczny)
[opublikował(a): Andrea Sokol dnia 2010-10-13 09:44:52, dokument aktualny]


                                                                                                                                            Biała 2010-10-11

Znak IKIE.7321-1/08
                                                  
                                                                                 OGŁOSZENIE
                                        o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego
                                          
planu  zagospodarowania przestrzennego wsi ŁĄCZNIK 

       Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Białej nr XIV/191/08 z dnia 28 lutego 2008r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ŁĄCZNIK, obejmującego obszar położony w granicach administracyjnych sołectwa, wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach  od  21 października do  25 listopada  2010 roku,  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, Rynek 10, 48-210 Biała, pokój nr 2, w  od 8:00 do  15:00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 listopada 2010 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego  o  godz.  13:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Białej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do  9 grudnia 2010 roku.


Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,  w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy:
- projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik;
- prognozą oddziaływania na środowisko ww.  planu  miejscowego;
- opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku; 
- opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww.  projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji  uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1)w formie pisemnej do Burmistrza Białej na ww. adres Urzędu Miejskiego w Białej;
2)ustnie do protokołu w pokoju nr 2, Urzędu Miejskiego w Białej;
3)za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres email: sekretariat@biala.gmina.pl

w nieprzekraczalnym terminie podanym powyżej. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego  terminu  pozostaną  bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Białej. 


                                                                                                                          Burmistrz Białej

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Samitowska
Data wytworzenia: 2010-10-13

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 669Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26