Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ-GOSTOMIA-SOLEC
(OGŁOSZENIA / Cel publiczny)
[opublikował(a): Andrea Sokol dnia 2010-09-08 10:26:18, dokument aktualny]


                                                                                                                                       Biała 2010-09-08             Znak IKIE.7321-1/09


                                                                             OBWIESZCZENIE
                         o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania
          przestrzennego  terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA – SOLEC
                                                                                


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz uchwały Nr XXII/261/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia z dnia 24 lutego 2009 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA - SOLEC, ograniczonych od wschodu drogą powiatową DP 1251 O i drogami rolnymi, od północy drogami rolnymi oraz linią kolejową nr 306 relacji Prudnik - Gogolin, od zachodu granicą administracyjną gruntów sołectwa Krobusz i Solec oraz  od południa  powiatową drogą publiczną DP 1256 O relacji Nowy Browiniec - Otoki i drogą rolną relacji Solec – Gostomia, wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 

od  16 września  do 14 października  2010 roku,

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, 48-210 Biała  Rynek 10, pokój nr 2,  w godzinach 8oo - 15 oo.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  5 października  2010 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego  o godz. 12oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte ww. projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Białej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do  28 października  2010 roku.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,  w miejscu i czasie wyłożenia ww. projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy:
1) projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia - Solec;
2) prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu  planu miejscowego;
3) aneksem do prognozy oddziaływania na środowisko;
4) opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku;
5) opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.


Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww.  projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji  uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej do Burmistrza Białej na ww. adres Urzędu Miejskiego w Białej;
- ustnie do protokołu w pokoju nr 2, Urzędu Miejskiego w Białej;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres email: komunalne@biala.gmina.pl
w nieprzekraczalnym terminie  do  28 października  2010 roku.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego  terminu  pozostaną  bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Białej. 
                                                                                                                               Burmistrz Białej

 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Samitowska
Data wytworzenia: 2010-09-08

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 617Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26