Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
(OGŁOSZENIA / Inne)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-05-06 13:35:05, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE NR OR. 0151-604/10
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 27 kwietnia 2010r

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Na podstawie art. 4' ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/320/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na rok 2010r , zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania na „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży” realizowane przez przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponad gimnazjalne oraz placówki kulturalno-oświatowe i świetlice środowiskowe w gminie Biała.

§ 2.

Działania obejmujące realizację zadania wymienionego w § 1 powinny dotyczyć co najmniej jednego z niżej wymienionych obszarów:

1) Wdrażanie szkolnych programów profilaktyki – zajęcia informacyjno-edukacyjne dla całej społeczności szkolnej;

2) Realizacja programów profilaktyczno- terapeutycznych na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w świetlicach szkolnych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży, szczególnie narażonych na działania czynników ryzyka : niepełnosprawnych, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych środowiskowo;

3) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży połączonego z zagadnieniami profilaktyki uzależnień;

4)Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, rajdów, wycieczek, festynów połączonych z tematyką uzależnień;

5) Organizacje imprez kulturalno-sportowych promujących zdrowy styl życia;

6) Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych wykorzystujących inscenizację teatralną i/lub techniki multimedialne dla prezentacji problematyki uzależnień, agresji, przestępczości;

7)Zakup specjalistycznej prasy, książek i broszur dotyczących problematyki uzależnień;

8) Zakup materiałów dydaktycznych i papierniczych niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych;

9)Zakup drobnych nagród w przypadku organizowania konkursów i turniejów o tematyce profilaktycznej;

10) Szkolenia nauczycieli i innych osób zajmujących się problematyką uzależnień;

11) Współudział w ogólnopolskich, regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z uzależnieniami.

§ 3.

1. Wnioski o wsparcie finansowe mogą składać przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponad gimnazjalne, świetlice środowiskowe oraz placówki kulturalno – oświatowe w terminie do 20  maja 2010 roku

2. Wnioski muszą być zgodne z celami konkursu i powinny obejmować opis programu, harmonogram działań i budżet ze wskazaniem wysokości dofinansowania.

3. Dofinansowanie mogą otrzymać działania realizowane w okresie od maja do 15 grudnia 2010r.

§ 4.

1. Na realizację działań objętych konkursem przeznacza się środki finansowe w budżecie gminy w kwocie 14.600 zł.

2. W przypadku nie wykorzystania w pełnej wysokości środków o których mowa w ust. 1 pozostałe środki zostaną przeznaczone na realizację innych zadań ujętych w programie w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 5.

Wnioskodawcy mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizację działań wymienionych w § 1 w wysokości od 200 – 1.500 złotych.

§ 6.

 Wnioski rozpatrzy i oceni Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej w terminie do 26 maja 2010r., która  następnie  przedłoży Burmistrzowi wniosek w zakresie proponowanej wysokości dofinansowania

§ 7.

Przy wyborze najkorzystniejszych oferty stosowane będą następujące kryteria:

1) merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami programu;

2) atrakcyjność programu;

3) adresaci zadania, środowisko, liczba osób objętych zadaniem.

§ 8.

Komisja w trakcie rozpatrywania i oceny wniosków może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych informacji.

§ 9.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10.

1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

2. O podjętej decyzji składający ofertę zostaną powiadomieni na piśmie.

§ 11.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej oraz  na stronie w Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu

 


Burmistrz Białej

Arnold Hindera
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2010-04-27


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 692Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26