Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Konkurs ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
(OGŁOSZENIA / Inne)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-03-23 10:52:50, dokument aktualny]


OGŁOSZENIE  KONKURSU OFERT


na realizację świadczenia  zdrowotnego w zakresie „ Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała”.

    Burmistrz Białej , działając na podstawie art.7 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU. z 2008r. Nr 164,poz. 1027- tekst jednolity z późn. zmianami) i art. 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.z 2007r. Nr 14,poz.89 – tekst jednolity z późn. zmianami) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzieleniu zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 93,poz.592)

o g ł a s z a


Konkurs ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na stały pobyt w Gminie Biała.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego  wraz z finansowaniem jego realizacji ze środków budżetu gminy , obejmującego:

 1. przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród dziewcząt rocznika 1998 i rodziców na temat zasadności szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV,
 2. kwalifikacyjne badania lekarskie przed szczepieniem ,
 3. zakup szczepionek i materiałów przydatnych do szczepienia,
 4. wykonanie 3 krotnego szczepienia profilaktycznego przeciwko wirusowi HPV- ok. 59  osób.


Do konkursu mogą przystąpić oferenci o których mowa w art.35 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zmianami).

Maksymalny koszt realizacji zamówienia – 50.000 zł

Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do 10 grudnia 2010r.

Miejsce wykonania zadania : siedziba  ZOZ, szkoły podstawowe

Oferta na realizację zadania powinna zawierać:

 1. formularz zgłoszeniowy zgodnie z § 8 ust.1 rozporządzenia MZiOS z dnia 13 lipca 1998r. (Dz.U. Nr 93,poz. 592 zawierający kalkulacje przewidywanych kosztów – załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu
 2. opis i przebieg realizacji zadania – załącznik nr 2
 3. zatwierdzony projekt umowy – załącznik nr 3
Kryteria oceny ofert

 1. prawidłowość złożonej oferty
 2. proponowany koszt zadania
 3. kwalifikacje zawodowe realizatorów  zadania
 4. dotychczasowe doświadczenia i współpraca z samorządem
 5. proponowany termin wykonania zadania
 6. oświadczenie oferenta zawierające informacje, że świadczenia konkursowe nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz projektem umowy można zapoznać się / pobrać  na stronie internetowej Gminy Biała – BIP www.biala.gmina.pl lub w Urzędzie Miejskim w Białej ul. Rynek 10,pok. Nr 12
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Maria Tomala – zastępca burmistrza, tel. 077 4388 558.

Kompletne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na profilaktykę raka szyjki macicy” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej pok. Nr 13 w terminie do 10 marca 2010r. do godz. 15-tej, przy czym za datę złożenia ofert przesyłką pocztową przyjmuje się datę jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Białej.

Rozstrzygnięcia konkursu dokonana Komisja Konkursowa  w dniu 15 marca 2010r. o godz. 13-tej  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej – mała sala .
Burmistrz  zastrzega  sobie prawo odwołania konkursu i do przesunięcia terminu składania ofert.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem Białej a Wykonawcą.

Protesty i odwołania: Oferent może złożyć skargę lub protest dotyczący konkursu ofert do Burmistrza Białej w ciągu 7 dnia od daty otrzymania zawiadomienia o jego rozstrzygnięciu.


                                                                                                   Burmistrz  Białej
                                                                                                   Arnold  Hindera


 ZARZĄDZENIE  Nr OR.0151/579/10

BURMISTRZA  BIAŁEJ
z dnia 17 lutego 2010r.


w sprawie ogłoszenia Konkursu ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie „Profilaktyka raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998r. zameldowanych na terenie Gminy Biała”.


    Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 93,poz.592) zarządzam, co następuje:

§ 1


1.Zmienia się Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0151-568/2010 Burmistrza Białej z dnia  3 lutego 2010r. – Szczegółowe warunki konkursu ofert na wybór wykonawcy świadczeń  zdrowotnych w zakresie „Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt urodzonych w
roku 1998 , zameldowanych w Gminie Biała  poprzez : wykreślenie w § 7 ust. 1  zapisu : ”druga dawka po dwóch miesiącach, trzecia dawka po sześciu miesiącach”.

2. Nadaje się treść § 7 ust.1 załącznika Nr 2 o którym mowa w ust.1  w brzmieniu:  W ramach realizacji świadczenia zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy   należy przeprowadzić szczepienia 59 dziewcząt  ( 3 dawki) przeciwko zakażeniom HPV
u dziewczynek rocznika 1998 ( 12 lat)  zameldowanych na stały pobyt w Gminie  Biała.  Szczepionka powinna być dostępna na polskim rynku i dopuszczona do stosowania   w Polsce.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy burmistrza Białej.
 

§ 3


Zarządzenie podlega umieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.biala.gmina.pl.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Burmistrz Białej
Arnold Hindera


 

Załaczniki:

Zarządzenie wraz z ogłoszeniem i załącznikami (plik PDF)
Zarządzenie zmieniające załączniki nr 1 i 2 (plik PDF)


 I N F O R M A C J A


Uprzejmie informuję, że otwarcie ofert złożonych do Konkursu na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie „Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998r. zameldowanych w Gminie Białej”   nastąpi w dniu 24 marca 2010r. o godz. 10-tej w Urzędzie Miejskim w Białej  pok. Nr 2 – mała sala.


Przewodnicząca Komisji
Maria  Tomala

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Tomala
Data wytworzenia: 2010-03-22

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1429  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2268

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodano informację o przesunięciu terminu otwarcia ofert
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26