Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Konkurs ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
(OGŁOSZENIA / Inne)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-12-23 11:01:10, dokument aktualny]


Burmistrz Białej
ogłasza konkurs ofert na:
ZADANIA REALIZOWANE W 2010 ROKU PRZEZ ORGANIZACJE
POZARZADOWE DZIAŁAJACE NA TERENIE GMINY BIAŁA, POPRZEZ
ZLECENIE W FORMIE WSPIERANIA ZADANIA – W ZAKRESIE PROWADZENIA
I WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI ZRZESZENIA „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE”

Rodzaj zadań :
-   programowanie, upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu, turystyki
    kwalifikowanej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie gminy;
-   popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej;
-   popularyzowanie higienicznego trybu życia;
-   reprezentowanie w samorządzie powiatowym spraw związanych z rozwojem kultury 
    fizycznej na obszarze działania Zrzeszenia;
-   powoływanie jednostek regulaminowych Zrzeszenia;
-   stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa
    sportowego;
-   szkolenie młodzieżowych kadr, w tym młodzieżowych organizatorów sportu;
-   szkolenie i doskonalenie umiejętności sportowych członków Zespołów Sportowych, poprzez zatrudnienie
    i finansowanie trenerów i instruktorów sportowych;
-   szkolenie i doskonalenie umiejętności sportowych członków Zespołów Sportowych, poprzez organizację
    i udział w obozach sportowych;
-   organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu nie przekraczającym obszaru gminy;
-   programowanie i organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków  
    oraz  innych osób na terenie działania Zrzeszenia;
-   działanie na rzecz rozwijania urządzeń i obiektów sportowych w gminie;
-   współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i
    organizacjami;
-   prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 roku to: 120 000,00zł.
Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.
Wymogi oferty: złożona oferta powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z 2003 r.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).


ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI


1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert  na zadanie są organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące działalność statutową w dziedzinie zadań określonych w § 2 ust. 1 oraz jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,  działające na terenie Gminy Biała lub na rzecz jej mieszkańców.
2. Podstawą zlecenia zadania oraz przekazania dotacji na jego realizację jest pisemna umowa z wybranym podmiotem, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
3. Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Do oferty należy dołączyć:

 • statut organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności oferenta,
 • aktualny odpis z rejestru sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od upływu terminu do złożenia ofert) lub wypis z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za 2008 rok,
 • informację o kwalifikacjach kadry wraz z kserokopiami dyplomów,
 • kserokopie zaświadczeń o nadaniu numeru REGON i NIP,
 • oświadczenie o wyodrębnieniu dokumentacji finansowo-księgowej dla potrzeb realizacji zadania,
 • oświadczenie o prowadzeniu działalności,
 • oświadczenie o nieodpłatnym wykonaniu zadania,

- wszystkie dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.


5. Dofinansowanie zadań rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym podmiotem.
6. Środki uzyskane z dotacji nie mogą być wykorzystane na :

 • zakup gruntów lub budynków oraz zadania inwestycyjne,
 • działalność polityczną i religijną,
 • pokrycie kosztów bieżącej działalności wnioskodawcy, przekraczającej   potrzeby  obsługi zadania, na które została udzielona dotacja,
 • odsetki od kredytów i pożyczek.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA


1. Zadanie winno być zrealizowane w 2010 roku. Rozpoczęcie zadania przypada nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy. Zakończenie realizacji zadania przyjmuje się nie później niż na dzień 31 grudnia 2010r. Szczegółowy termin realizacji poszczególnych zadań wynikać będzie z zawartych umów.
2. Zadanie obejmuje działania na rzecz Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Biała.
3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.


TERMIN SKŁADANIA OFERT


1.Ofertę  należy   składać   na   formularzu określonym  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.(Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór oferty jest dostępny również w Urzędzie Miejskim w Białej ul. Rynek 10, 48-210 Biała, pok. nr 20.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego (nazwa zadania)(nr i nazwa działania)” w Urzędzie Miejskim w Białej ul. Rynek 10, 48-210 Biała, pok. nr 13, lub przesłać pocztą w terminie do 25 stycznia 2010r. do godz. 15.00.
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu lub data stempla pocztowego.
3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 stycznia 2010r.  o godz.10.00, pok. 3.     


TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY


1. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza w terminie po 30 dniach od daty ogłoszenia konkursu (26 stycznia 2010r.) dokonuje rozpatrzenia oferty w oparciu o następujące kryteria i skalę ocen:

 1. merytoryczna wartość oferty
 2. celowość realizacji zadania w zaproponowanej przez oferenta formie i korzyści płynące dla mieszkańców Gminy
 3. rodzaj, celowość i wysokość planowanych kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
 4. zakres finansowania zadania z innych źródeł
 5. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 6. osiągnięcia i doświadczenie w realizacji podobnych projektów we współpracy z samorządem lokalnym
 7. posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe ważne dla prawidłowej realizacji zadania

2. Komisja w trakcie rozpatrywania i oceny ofert może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów.
3. O przyznaniu dotacji decyduje Burmistrz po zapoznaniu się z opinią i propozycjami 
    Komisji Konkursowej.


ZREALIZOWANE ZADANIA W ROKU POPRZEDNIM I ICH KOSZTY


Suma dotacji przyznanych na realizację zadań w latach ubiegłych wynosiła odpowiednio :
-  w 2008 roku – 125 000,00 zł.   
-  w 2009 roku – 140 000,00 zł.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Wyniki konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości
2. O podjętej decyzji składający ofertę powiadamiany jest pisemnie.
3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Informacja: (77) 4388548 w godz. 8,00 – 15,30

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Bialej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Artur Sztechmiler
Data wytworzenia: 2009-12-23


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 717Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26