Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010r
(OGŁOSZENIA / Inne)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-11-26 11:19:05, dokument aktualny]


BURMISTRZ  BIAŁEJ


działając na podstawie art.25 ust.1 i 4 i art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2008r.Nr 115,poz.728) oraz Uchwały Nr XXIV/248/05 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia Karty współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT

na realizację zadań publicznych skierowany do:
1) organizacji pozarządowych i  innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póżn. zmianami
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności  sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku  publicznego.

I. Rodzaj zadań i wysokość środków  publicznych na realizację zadań w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010

1. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza
2  Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i  starszych.
Zakres zadania  „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”:
1) usprawnienie lecznicze i rehabilitacja ruchowa pacjentów,
2) tworzenie łatwo i ogólnie dostępnych stanowisk usprawnienia leczniczego,
3) gimnastyka lecznicza i korekcyjna dzieci i młodzieży szkolnej,
4) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

Wysokość środków publicznych na realizację zadania w roku 2010:  30.000 zł

W 2008r. i 2009r. powyższe zadanie realizowane było przez Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu – Gabinet Rehabilitacyjny w Białej.
Wysokość przyznanej dotacji w 2008r. :  30.000 zł , 2009r.:  30.000 zł.

Zakres zadania „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i  starszych” :
1) opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania, poradnictwo w sprawach medycznych, higienicznych i odżywiania,
2) organizowanie pomocy potrzebującym,
3) wypożyczanie sprzętu medycznego i  rehabilitacyjnego,
4) współpracę z placówkami pomocy społecznej i służby zdrowia.

Wysokość środków publicznych na realizacje zadania w roku 2010 : 35.000 zł

W roku 2008 i 2009 powyższe zadanie realizowane było przez  Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki Caritas w Białej.
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2008 i 2009  - 35.000 zł.

II. Termin i warunki realizacji zadań:

1.Termin realizacji  dwóch  wyżej wymienionych zadań: od 1.01.2010r. do 31.12.2010r.
2. Miejsce realizacji zadań: Gmina Biała
3. Podmiot składający ofertę:
1) wykonuje zadanie samodzielnie,
2) posiada możliwości kadrowe i techniczne do realizacji zadania,
3) posiada doświadczenie w realizacji zadania,
4) posiada szczegółowy program realizacji zadania
5) posiada środki własne na udział w realizacji  zadania,

III. Zasady przyznania dotacji:

1. Oferty opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Białej.
2. Decyzje o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Burmistrz Białej po zapoznaniu się  z opinią Komisji Konkursowej.
3. Informacja o wyniku konkursu zostaje ogłoszona poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  oraz zamieszczenie na stronie internetowej  www.bip.biala.gmina.pl.

IV. Termin składania ofert

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od  daty ukazania się ogłoszenia  w  prasie lokalnej  w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs na realizację zadania ……………………(wymienić nazwę) zadania) w sekretariacie (pok. Nr 13) Urzędu Miejskiego w Białej ul. Rynek Nr 10 w godz. od 7.30 do 15.30 lub pocztą na wyżej wymieniony adres. Liczy się data wpływu do Sekretariatu Urzędu.


V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty


1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni licząc od końcowego terminu składania  ofert.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
3. W toku rozpatrywania ofert oferenci mogą być poproszeni o złożenie dodatkowych dokumentów, informacji lub wyjaśnień.
2. Złożenie oferty o środki finansowe nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości, a która występuje podmiot.
3. Przy ocenie zgłoszonych ofert stosowane będą następujące kryteria:
1) sposób realizacji zadania,
2) posiadane zasoby kadrowe
3) doświadczenie w  realizacji tego typu zadania,
4) koszty realizacji zadania
Dokonując oceny ofert przyznaje się punkty od 0 do 3 za każde kryterium. O wyborze oferty decyduje ilość przyznanych punktów. Szczegółowe zasady oceny  i wyboru oferty  zawiera Regulamin Konkursu.
4. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.
5. Podstawą przyznania dotacji wybranemu oferentowi oraz szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem a wybranym  podmiotem.
6. Oferty winny być złożone na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44,poz.427) i podpisane przez osobę lub osoby uprawnione na podstawie      aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczeń w imieniu oferenta.
7. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów  lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
8. Od decyzji Burmistrza Białej  podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.

VI. Do oferty należy dołączyć:

1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis  planowanego działania,
2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
3) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację  zadania,
4) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,
5) informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
7) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego ważny 3 miesiące od daty wystawienia,
8) kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
9)  sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności oferenta za ubiegły rok – lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za miniony okres,
10) oświadczenie oferenta , że nie dotyczy go ograniczenie podlegające sankcji z art. 145  ust.6  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 z późn.zm.).


VII. Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Tomala
Data wytworzenia: 2009-11-26

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 669Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26