Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz Olbrachcic
(OGŁOSZENIA / Cel publiczny)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-09-02 11:18:27, dokument aktualny]


Biała 2009-09-02


OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenów lokalizacji fermy wiatrowej
na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Białej  uchwały Nr XXII/262/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE,  ograniczonych od wschodu powiatową drogą publiczną DP 1202 O relacji Biała - Laskowiec, drogami rolnymi i gminną drogą publiczną DG 106554 O relacji Olbrachcie - Solec, od północy drogą rolną oraz powiatową  drogą  publiczną  DP 1208 O relacji Biała - Mochów, od  zachodu wojewódzką  drogą publiczną DW 414 relacji Opole – Lubrza oraz powiatową drogą publiczną  DP 1258 O relacji Biała – Józefów, a od południa drogami rolnymi oraz granicą administracyjną gminy Biała. Granice terenów objętych planem określono na załączniku graficznym do uchwały. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego  planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, 48-210 Biała  Rynek 10, w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie  na podstawie  art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 30 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz.1227) zawiadamiam, że dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 23 lit. d ww. ustawy, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie dokumentów. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania sporządzanego projektu planu na środowisko, mogą składać uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone zgodnie z wymogami  art. 40 ww. ustawy:
1)w formie pisemnej do Burmistrza Białej na ww. adres Urzędu Miejskiego w Białej,
2)ustnie do protokołu w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Białej,
3)za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: komunalne@biala.gmina.pl,
w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Białej. .                                                                                                                                                        Burmistrz Białej


W załączeniu:
1)Załącznik graficzny do uchwały Rady Miejskiej w Białej  Nr XXII/262/09 z dnia 24 lutego 2009 roku.

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Samitowska
Data wytworzenia: 2009-09-02

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1163  |  pokaż szczegóły załączników >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26