Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Program pomocowy dla uczniów nepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biała
(OGŁOSZENIA / Inne)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-08-31 09:24:06, dokument aktualny]


 Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 0151/494/09

Burmistrza Białej
z dnia 25 sierpnia 2009r.


w sprawie ustalenia i ogłoszenia terminu przyjmowania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”    Na podstawie  uchwały Nr 424/2007 Zarządu  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 7 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia Procedur realizacji pilotażowego programu „Uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” ze zm. Uchwała Zarządu PFRON Nr 636/2007 z dnia 23 listopada 2007, Nr 15/2008 z dnia 17 stycznia 2008, Nr 386/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 oraz Nr 197/2009 z dnia 16 czerwca 2009r. zarządzam, co następuje:


 § 1


1. Ustalam termin i treść ogłoszenia o naborze  wniosków o dofinansowanie kosztów  nauki w ramach pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia  przez osoby niepełnosprawne  zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-     wiejskie”, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Wyznaczam Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej jako jednostkę organizacyjną upoważnioną do przyjmowania wniosków w imieniu Gminy Biała.


§ 2


Koordynację i nadzór nad realizacją  programu powierzam zastępcy burmistrza.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Załącznik
do Zarządzenia Nr Or.0151/494/09
Burmistrza Białej z dnia 25.08.2009r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu PFRON „ Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”Szanowni państwo,
 
         Gmina Biała  została zakwalifikowana do realizacji   w roku szkolnym  2009/2010 programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

Dofinansowanie kosztów nauki może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który:     

 1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej ( z wyłączeniem szkoły policealnej),
 3. mieszka na terenie Gminy Biała


W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach programu jest rodzic lub opiekun prawny.

W ramach programu dofinansowanie może obejmować następujące koszty:

 1. zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
 2. związane z Internetem (instalacja i abonament), z wyłączeniem zakupu komputerów,
 3. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej  lub  psychicznej ( w tym: wakacyjne obozy i kolonie ),
 4. kursy  doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe ( w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą  podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia),
 5. wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych. 


W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc może obejmować dodatkowo koszty:

 1. opłaty za naukę  (czesne),
 2. zakwaterowanie, gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem, zamieszkania, w tym wyżywienie,
 3. dojazdów do szkoły


Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki o których mowa w ust.1 należy składać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej ul. Prudnicka Nr 29 -  jednostce organizacyjnej upoważnionej do przyjmowania wniosków w imieniu Gminy Biała


 w terminie  od 31 sierpnia 2009 do 30 września 2009r.


Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się datę jego wpłynięcia, a w przypadku wniosku składanego drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

 Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 1. kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,
 2. oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza wniosku o dofinansowanie,
 3. zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej,  gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,
 4. kserokopię aktu urodzenia ucznia-dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego ucznia,
 5. kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy   Wnioskodawców będących opiekunami prawnymi ucznia,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza wniosku o dofinansowanie.


O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:

 1. w przeszłości była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,
 2. posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120 % najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.                                                          


         Zgodnie z postanowieniem pilotażowego programu „Uczeń na wsi”, przez najniższe wynagrodzenie należy rozumieć wynagrodzenie o którym mowa w art.2 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz.92 ze zm.); tj. minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu danego roku, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
W roku 2009 jest to kwota 1.276,00,  czyli 120 % wynosi  1.531,20 zł.
       
Więcej informacji można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Białej - pok. Nr 12 tel. 077 4388 558   lub Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej ul. Prudnicka Nr 29 tel. 077 4387 140.

Szczegółowe informacje o programie oraz procedurach realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl pod zakładką „Programy wniosków zadania PFRON”.Formularze wniosków można pobrać w Urzędzie Miejskim w Białej pok. Nr 12  lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej ul. Prudnicka Nr 29 oraz na stronie internetowej : www.biala.gmina pl

Załączniki do pobrania:


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Tomala
Data wytworzenia: 2009-08-25

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1183  |  pokaż szczegóły załączników >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26