Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
(OGŁOSZENIA / Cel publiczny)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-06-24 14:21:16, dokument aktualny]


OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Biała 


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/98/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 lipca 2007 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, obejmującego  obszar położony w granicach administracyjnych miasta oraz część gruntów wsi Wasiłowice, wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko,


w dniach  od 3 lipca do 31 lipca  2009 roku, (21 dni roboczych)


w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej  Rynek 10, pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800  do  1500
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 lipca 2009 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego  o godz. 13, pokój nr 3 (parter)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Białej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2009r.(14 dni po upływie terminu wyłożenia).

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,  w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy:
a)projektem  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała,
b)prognozą oddziaływania na środowisko ww. zmiany planu miejscowego,
c)opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww.  projektu zmiany planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji  uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej do Burmistrza Białej na ww. adres Urzędu Miejskiego w Białej,
  2. ustnie do protokołu w pokoju nr 2, Urzędu Miejskiego w Białej,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres email: sekretariat@biala.gmina.pl;

w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2009r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego  terminu  pozostaną  bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Białej.  

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Samitowska
Data wytworzenia: 2009-06-24


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 610Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26