Związek Gmina Aqua Silesia
 
OGŁOSZENIA
 Nabór Pracowników
 Przetargi
 Informacja publiczna
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Tranzyt wodociągowy Nowe Kotkowice - Rozkochów
(OGŁOSZENIA / Przetargi)
[opublikował(a): Andrzej Nohl dnia 2008-10-02 12:59:15, dokument aktualny]


 

Strzeleczki: Wodociągowa siec tranzytowa Nowe Kotkowice - Rozkochów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Aqua Silesia, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, woj. opolskie, tel. 077 40 76 420, 421, fax. 077 40 76 420.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.aquasilesia.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wodociągowa siec tranzytowa Nowe Kotkowice - Rozkochów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie wodociągowej sieci tranzytowej Nowe Kotkowice gm. Głogówek - Rozkochów gm. Walce o długości L = 3 276 mb o średnicy fi 160 PCV.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 6 000 PLN..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2. Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3. Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4. Wykonawca nie powinien podlegać wykluczeniu z postępowania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o oświadczenie i wymagane dokumenty, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wg. formuły : spełnia/ nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca winien (na załączniku nr 2 do SIWZ) oświadczyć, ze spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy, 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6. wykaz robót budowlanych, zawierający rodzaj, wartość, datę i miejsce wykonania, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na budowie budynku o wartości brutto nie mniejszej niż 500 tyś. PLN. Wykonawca winien załączyć dokument potwierdzający, że przynajmniej jedna z wykazanych robót została wykonana należycie, 7. dokument stwierdzający, że wykonawca dysponuje przynajmniej po jednej osobie w każdej branży z uprawnieniami budowlanymi adekwatnymi do przedmiotu zamówienia do obsadzenia następujących stanowisk 7.1 kierownik robót sanitarnych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Wszystkie te osoby winny przedłożyć w ofercie aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Zawodowej Inżynierów, 8. polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 tyś. PLN, 9. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 30% własnej ceny ofertowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.aquasilesia.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Gmin Aqua Silesia 47-364 Strzeleczki ul. Rynek 4, Budynek B pok. Nr 4 Urzędu Gminy Strzeleczki..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2008 godzina 12:00, miejsce: Związek Gmin Aqua Silesia, 47-364 Strzeleczki ul. Rynek 4, Budynek B pok. Nr 4 Urzędu Gminy Strzeleczki..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

 

Strzeleczki: Wodociągowa siec tranzytowa Nowe Kotkowice - Rozkochów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Aqua Silesia, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, woj. opolskie, tel. 077 40 76 420, 421, fax. 077 40 76 420.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.aquasilesia.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wodociągowa siec tranzytowa Nowe Kotkowice - Rozkochów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie wodociągowej sieci tranzytowej Nowe Kotkowice gm. Głogówek - Rozkochów gm. Walce o długości L = 3 276 mb o średnicy fi 160 PCV.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 6 000 PLN..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2. Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3. Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4. Wykonawca nie powinien podlegać wykluczeniu z postępowania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o oświadczenie i wymagane dokumenty, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wg. formuły : spełnia/ nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca winien (na załączniku nr 2 do SIWZ) oświadczyć, ze spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy, 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6. wykaz robót budowlanych, zawierający rodzaj, wartość, datę i miejsce wykonania, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na budowie budynku o wartości brutto nie mniejszej niż 500 tyś. PLN. Wykonawca winien załączyć dokument potwierdzający, że przynajmniej jedna z wykazanych robót została wykonana należycie, 7. dokument stwierdzający, że wykonawca dysponuje przynajmniej po jednej osobie w każdej branży z uprawnieniami budowlanymi adekwatnymi do przedmiotu zamówienia do obsadzenia następujących stanowisk 7.1 kierownik robót sanitarnych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Wszystkie te osoby winny przedłożyć w ofercie aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Zawodowej Inżynierów, 8. polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 tyś. PLN, 9. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 30% własnej ceny ofertowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.aquasilesia.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Gmin Aqua Silesia 47-364 Strzeleczki ul. Rynek 4, Budynek B pok. Nr 4 Urzędu Gminy Strzeleczki..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2008 godzina 12:00, miejsce: Związek Gmin Aqua Silesia, 47-364 Strzeleczki ul. Rynek 4, Budynek B pok. Nr 4 Urzędu Gminy Strzeleczki..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

 

Pliki do pobrania:

 FORMULARZ OFERTOWY.doc

Oświadczenie z art.22 i 24 N.Kotkowice.doc

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUD N.Kotkowice.doc

WYKAZ OSÓB N.Kotkowice.doc

p r o j e k t umowy N.Kotkowice.doc

Przedmiar robót 1.zip

Przedmiar robót2.zip

Przedmiar robót3.zip

Przedmiar robót4.zip

Przedmiar robót5.zip

Przedmiar robót6.zip

Przedmiar robót7.zip

Przedmiar robót8.zip

opis techniczny1.zip

opis techniczny2.zip

opis techniczny3.zip

opis techniczny4.zip

opis techniczny5.zip

opis techniczny6.zip

opis techniczny7.zip

opis techniczny8.zip

opis techniczny9.zip

opis techniczny10.zip

opis techniczny11.zip

opis techniczny12.zip

opis techniczny13.zip

opis techniczny14.zip

opis techniczny15.zip

opis techniczny16.zip

opis techniczny17.zip

opis techniczny18.zip

opis techniczny19.zip

opis techniczny20.zip

opis techniczny21.zip

opis techniczny22.zip

opis techniczny23.zip

opis techniczny24.zip

opis techniczny25.zip

opis techniczny26.zip

Mapa poglądowa.pdf

Rysunek 1.pdf

Rysunek 2.pdf

Rysunek 3.pdf

Rysunek 4.pdf

Rysunek5.pdf

Rysunek6.pdf

Rysunek7.pdf

operat w-prawny1.zip

operat w-prawny2.zip

operat w-prawny3.zip

operat w-prawny4.zip

operat w-prawny5.zip

operat w-prawny6.zip

operat w-prawny7.zip

operat w-prawny8.zip

operat w-prawny9.zip

specyfikacja techniczna1.zip

specyfikacja techniczna2.zip

specyfikacja techniczna3.zip

specyfikacja techniczna4.zip

specyfikacja techniczna5.zip

specyfikacja techniczna6.zip

specyfikacja techniczna7.zip

 Aktualny nr konta dot. wadium.doc

 

 

 


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Aktualny nr konta dot. wadium.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-10-02 12:40:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • FORMULARZ OFERTOWY.doc (rozmiar 41,00 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Mapa poglądowa.pdf (rozmiar 958,14 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • operat w-prawny1.zip (rozmiar 1 426,98 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • operat w-prawny2.zip (rozmiar 1 359,67 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • operat w-prawny3.zip (rozmiar 1 455,21 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • operat w-prawny4.zip (rozmiar 1 529,83 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • operat w-prawny5.zip (rozmiar 1 418,88 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • operat w-prawny6.zip (rozmiar 1 172,57 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • operat w-prawny7.zip (rozmiar 2 361,12 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • operat w-prawny8.zip (rozmiar 1 597,28 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • operat w-prawny9.zip (rozmiar 1 498,13 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny1.zip (rozmiar 1 263,55 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny10.zip (rozmiar 1 166,70 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny11.zip (rozmiar 1 470,41 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny12.zip (rozmiar 1 475,05 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny13.zip (rozmiar 1 418,49 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny14.zip (rozmiar 1 276,52 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny15.zip (rozmiar 1 032,01 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny16.zip (rozmiar 1 089,79 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny17.zip (rozmiar 1 067,04 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny18.zip (rozmiar 1 231,02 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny19.zip (rozmiar 1 259,03 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny2.zip (rozmiar 1 094,14 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny20.zip (rozmiar 1 213,26 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny21.zip (rozmiar 1 275,46 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny22.zip (rozmiar 1 016,68 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny23.zip (rozmiar 1 034,02 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny24.zip (rozmiar 1 330,59 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny25.zip (rozmiar 1 230,21 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny26.zip (rozmiar 1 544,77 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny3.zip (rozmiar 1 313,95 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny4.zip (rozmiar 1 405,58 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny5.zip (rozmiar 1 346,96 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny6.zip (rozmiar 1 561,81 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny7.zip (rozmiar 1 244,02 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny8.zip (rozmiar 1 345,85 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • opis techniczny9.zip (rozmiar 1 301,97 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Oświadczenie z art.22 i 24 N.Kotkowice.doc (rozmiar 42,50 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • p r o j e k t umowy N.Kotkowice.doc (rozmiar 105,00 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przedmiar robót 1.zip (rozmiar 1 257,55 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przedmiar robót2.zip (rozmiar 1 650,70 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przedmiar robót3.zip (rozmiar 1 508,35 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przedmiar robót4.zip (rozmiar 1 818,36 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przedmiar robót5.zip (rozmiar 1 387,30 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przedmiar robót6.zip (rozmiar 1 651,25 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przedmiar robót7.zip (rozmiar 1 276,34 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Przedmiar robót8.zip (rozmiar 244,74 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Rysunek 1.pdf (rozmiar 854,48 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Rysunek 2.pdf (rozmiar 497,02 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Rysunek 3.pdf (rozmiar 630,13 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Rysunek 4.pdf (rozmiar 471,12 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Rysunek5.pdf (rozmiar 777,21 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Rysunek6.pdf (rozmiar 494,32 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Rysunek7.pdf (rozmiar 1 012,88 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • specyfikacja techniczna1.zip (rozmiar 1 353,08 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • specyfikacja techniczna2.zip (rozmiar 1 322,50 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • specyfikacja techniczna3.zip (rozmiar 1 511,31 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • specyfikacja techniczna4.zip (rozmiar 1 358,14 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • specyfikacja techniczna5.zip (rozmiar 1 414,71 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • specyfikacja techniczna6.zip (rozmiar 1 245,72 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • specyfikacja techniczna7.zip (rozmiar 1 053,35 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • WYKAZ OSÓB N.Kotkowice.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUD N.Kotkowice.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Andrzej Nohl dnia 2008-09-16 11:47:35, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2776
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3163

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Dodano załącznik dot. aktualnego numeru konta na które należy wpłacać wadium
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Związek Gmina Aqua Silesia
  47-364 Strzeleczki, ul. Rynek 4
  tel.: 077 40 76 420, 077 40 76 421, faks: 077 40 76 420
  e-mail: aqua_silesia@op.pl
  strona www: www.aquasilesia.pl
  NIP: 749-17-03-802, REGON: 530916935
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-07-14 12:04:50