Radków: Termomodernizacja budynku i montaż pompy cieplnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej
Numer ogłoszenia: 168661 - 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radków , ul. Rynek 1, 57-420 Radków, woj. dolnośląskie, tel. 074 8735000, faks 074 8735015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku i montaż pompy cieplnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje termomodernizację budynku i montaż pompy cieplnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej nr 21 a o nw zakresie prac: 1) Roboty ziemne: - wykonanie robót wiertniczych pod sondy gruntowe; - wykonanie wykopów liniowych; - wywóz zbędnej ziemi z terenu budowy; - zasypanie i zagęszczenie wykopów; - odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego i uporządkowanie terenu wykopów; - inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót. 2) Roboty montażowe: - montaż pompy ciepła i armatury (zaworów, filtrów, pomp, naczyń wzbiorczych itp.); - przeróbka instalacji hydraulicznej kotła olejowego celem połączenia z instalacja pompy ciepła, - integracja systemu sterowania pompą ciepła z istniejącym kotłem olejowym; - napełnianie układów dolnego źródła; - napełnianie układów centralnego ogrzewania; - próby szczelności i uruchomienie instalacji. 3) Roboty budowlane: - wyrównanie przetarcie ścian w kotłowni; - dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych w kotłowni farbami emulsyjnymi; - deskowanie połaci dachowych pomiędzy krokwiami z tarcicy nasyconej; - izolacje cieplne z wełny mineralnej gr 18 cm; - ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą 4) Roboty elektryczne: - wykonanie odpowiedniej mocy przyłącza elektrycznego; - wykonanie odrębnej szafy zasilająco - sterowniczej na potrzeby kotłowni (zabezpieczenie pomp ciepła, kotła olejowego oraz urządzeń i instalacji elektrycznej w kotłowni). 2.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, która obejmuje: przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt wraz z opisem technicznym i częścią rysunkową- stanowiące załącznik do SIWZ. 2.3. Kosztem Wykonawcy jest także odtworzenie wywóz gruzu itp, odszkodowania wynikłe z winy Wykonawcy, koszty ubezpieczeń, opracowania dokumentacji odbiorowej i powykonawczej. 2.4. Zamawiający pozostawia możliwość dokonania wizji lokalnej wyborowi Wykonawcy, jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty. 2.5. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. 2.6. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż projektowane. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 2.7. Przedmiar robót został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sporządzenia przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego. Do ofert składanych w ramach przetargu zaleca się dołączenie przedmiaru robot, dokonanego przez firmę biorącą udział w przetargu, wykonanego na podstawie projektu. 2.8. Wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.10.00-0, 45.33.22.00-5, 45.12.10.00-1, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony Formularz ofertowy załącznik Nr 1 do SIWZ z kosztorysem ofertowym (załącznik 1A do SIWZ) b) W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom lub innym podmiotom, które będą brały udział w realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie, w którym wskaże część zamówienia, które zamierza im powierzyć - załącznik nr 8 (jeśli dotyczy). c) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia- załącznik nr 7 (jeśli dotyczy). d)Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach: 1.Zmian osób wyznaczonych przez strony do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy. W przypadku konieczności zmiany osób wyznaczonych do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy strony mają prawo do wprowadzenia tej zmiany w umowie. Strony umowy o każdej zmianie wyznaczonych osób niezwłocznie powiadamiają się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną. W przypadku zmian, wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia osoby, co najmniej o takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu. Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku, gdy wykonawca nie będzie mógł zapewnić osoby, o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu, zamawiający może albo podjąć decyzję o odstąpieniu od umowy, jeżeli jej właściwa realizacja jest zagrożona, lub jeżeli w jego opinii nie zachodzi takie ryzyko, może pisemnie zaakceptować proponowaną osobę. Wykonawca musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w przypadku śmierci, choroby lub wypadku, lub innej przyczyny wyłączającej możliwość pracy osoby nadzorującej prace objęte umową. Zamawiający może żądać zmiany osoby, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z umowy. 2 .Zmian osób reprezentujących strony umowy. W przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania zamawiającego lub wykonawcy strony dokonają stosownych zmian w umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radkowklodzki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Radków, Rynek 1, 57-420 Radków, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00,pok nr 2b.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Radków, Rynek 1, 57-420 Radków, sekretariat- pok. nr 13 (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.: Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie