6. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna
(URZĄD MIASTA I GMINY / Organizacja)
[opublikował(a): Tomasz Pawłowski dnia 2003-10-08 13:58:14, dokument aktualny]


                                                                 Załącznik Nr 5

                                                                                      do Regulaminu Organizacyjnego

                                                                                      Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie

 

 

 KONTROLA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA

 

 

§ 1

 

 1. W Urzędzie sprawowana jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.
 2. W odniesieniu do kontroli, o których mowa w ust. 1 stosuje się zasadę łączenia każdej kontroli z bieżącym instruktażem dla podmiotu kontrolowanego.

 

KONTROLA WEWNĘTRZNA

§ 2

 

Kontrola pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu dokonywana jest pod względem:

 

a) legalności,

b) gospodarności,

c) rzetelności,

d) celowości,

e) terminowości,

f) skuteczności.

§ 3

 

Celem kontroli jest ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości, określanie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości oraz podniesienie sprawności działania Urzędu.

 

§ 4

 

W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:

 

1) kompleksowe obejmujące całość lub obszerną część działalności poszczególnych komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk,

2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanej komórki lub stanowiska, stanowiące niewielki fragment jego działalności,

3) wstępne - obejmujące kontrole zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania,

4) bieżące - obejmujące czynności w toku,

5) sprawdzające (następne) - mające miejsce po dokonaniu określonych czynności, w szczególności mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanej komórki organizacyjnej lub stanowiska.

 

§ 5

 

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzędu lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności według kryteriów określonych w § 3.

2.       Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

 1. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 

 

§ 6

 

Kontroli dokonują:

 

1)      Burmistrz  lub osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza - w odniesieniu do kierowników poszczególnych referatów,

 

2)      kierownicy poszczególnych referatów w odniesieniu do podporządkowanych im pracowników.

 

 

§ 7 

 

 1. Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się, w terminie  7 dni  od daty jej zakończenia,  protokół pokontrolny.
 2. Protokół pokontrolny powinien zawierać:

 

a)      określenie kontrolowanego referatu lub stanowiska,

b)      imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

c)      daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

d)      określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

e)      imię i nazwisko kierownika kontrolowanego referatu albo osoby zajmującej kontrolowane stanowisko,

f)        przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

g)      datę i miejsce podpisania protokołu,

h)      podpisy kontrolującego (kontrolujących) oraz kierownika kontrolowanego referatu albo pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,

i)        wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

 1. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Burmistrz. 

 

§ 8 

 

W przypadku odmowy podpisania protokółu przez kierownika kontrolowanego referatu lub osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoby te są obowiązane do złożenia na ręce kontrolującego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

 

§ 9

 

Protokół sporządza się w 3 egzemplarzach, które otrzymują :

 

1)      Burmistrz

2)      kontrolowany

3)      Referat Organizacyjno -  Administracyjny

 

 

 

 

§ 10

 

 1. Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą odpowiednio elementy przewidziane dla protokółu pokontrolnego.
 2. Burmistrz może polecić sporządzenie protokołu pokontrolnego także z innych kontroli niż kompleksowa.

 

 

 

KONTROLA ZEWNĘTRZNA

 

§ 11

 

 1. Kontrolę zewnętrzną wykonuje Burmistrz lub  w zakresie przyznanych przez Burmistrza pełnomocnictw:

 

a)      Zastępca Burmistrza

b)      skarbnik gminy – w stosunku do jednostek nadzorowanych w wykonaniu budżetu oraz planu finansowego dla zadań państwowych zleconych gminie oraz prowadzenia działalności finansowej przez jednostki organizacyjne podporządkowane gminie

c)      kierownicy komórek organizacyjnych – w zakresie właściwości rzeczowej w stosunku do jednostek podporządkowanych gminie

d)      zespoły powoływane doraźnie

 

 1. Kontrola zewnętrzna prowadzona jest w postaci:

 

a)      kontroli kompleksowej – obejmującej całokształt zasadniczych funkcji i regulaminowych zadań kontrolowanej jednostki

b)      kontroli problemowej – obejmującej wybrane zagadnienia w jednej lub więcej kontrolowanych jednostek

c)      kontroli doraźnej – wynikającej z bieżących potrzeb, zlecanej przez Burmistrza w różnych jednostkowych sprawach poza przyjętym planem kontroli.

 

§ 12

 

Obowiązki i uprawnienia pracowników przeprowadzających kontrolę:

 

 1. Pracownicy zespołu kontrolnego przeprowadzają kontrolę na podstawie polecenia kontroli. Pracownicy przeprowadzając kontrolę mają obowiązek dokonania wpisu w książce kontroli jednostki kontrolowanej.
 2. Pracownicy zespołu kontrolnego w ciągu 7 dni od zakończenia kontroli przedkładają Burmistrzowi protokół lub sprawozdanie pokontrolne, podpisane przez kierownika kontrolowanej jednostki oraz zalecenia pokontrolne z powołaniem się na podstawę prawną.
 3. Pracownicy dokonujący kontroli indywidualnie sporządzają protokoły i przedkładają propozycję zaleceń pokontrolnych Burmistrzowi na takich zasadach.

  

informację wytworzył: Joanna Rakowska
za treść odpowiada: Józef Strug
data wytworzenia: 25.04.2003


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1500  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:
Urząd Miasta i Gminy Radków
57-420 Radków, ul. Rynek 1
tel.: 074 8735000, 8735014, faks: (0-74) 8735015
e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl
strona www: www.radkowklodzki.pl
NIP: 885-10-02-730, REGON: 000529893
konto bankowe nr: 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885