Podatki i opłaty lokalne - 2014 r.
(PRAWO LOKALNE / Podatki i opłaty)
[opublikował(a): Oskar Hupało dnia 2013-12-31 09:26:58, dokument aktualny]


INFORMACJA DOTYCZĄCA STAWEK PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY RADKÓW W 2014 ROKU


STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2014 ROK

Zgodnie z uchwałą NR XLIX/341/13 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie podatku od nieruchomości, w 2014 roku będą obowiązywały następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od
1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,46 zł od 1 m2 powierzchni.

 
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,03 złod 1 m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,73 zł od 1 m2   powierzchni użytkowej.

3. od budowli:

- 2% ich wartości, określonej w art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

 

STAWKI PODATKU ROLNEGO NA 2014 ROK

 W 2014 r. na terenie Gminy Radków będzie obowiązywała stawka podatku rolnego:
 - od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – 173,20 zł;
 - od 1 ha gruntów pozostałych – 346,40 zł.

  

Stawkę podatku rolnego obliczono zgodnie z ustawą o podatku rolnym tj.: mnożąc cenę 1 kwintala żyta – 69,28 zł za 1 tonę - ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz. 813) przez wskaźnik (dla gruntów gospodarstw rolnych „2,5 q”, a dla pozostałych gruntów „5 q”). Wskaźniki wynikają z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381).

 

STAWKA PODATKU LEŚNEGO NA 2014 ROK

   W 2014 r. na terenie Gminy Radków będzie obowiązywała stawka podatku leśnego:
- od 1 ha lasu – 37,6310 zł
.


Stawkę podatku leśnego obliczono zgodnie ustawą o podatku leśnym tj.: mnożąc cenę 1 m³ drewna – 171,05 zł ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz. 828) przez wskaźnik tj. 0,220 m³. Wskaźnik wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465).

 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2014 ROK

Zgodnie z uchwałą Nr XLIX/342/13 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych, w 2014 r. będą obowiązywały następujące stawki:
 

 

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW

 W 2014 r. na terenie Gminy Radków stawka opłaty od posiadania psów wynosi:
- od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną – 48,00 zł.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 15 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — pod warunkiem wzajemności;

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych — z tytułu posiadania jednego psa;

3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe — z tytułu posiadania jednego psa;

4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych — z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

 

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY MIEJSCOWEJ

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/252/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie opłaty miejscowej, stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Gajów, Karłów Pasterka, Radków, Ratno Dolne, Ratno Górne, Ścinawka Dolna, Ścinawka Średnia, Ścinawka Górna, Tłumaczów, Wambierzyce ustalono w wysokości 1,80 zł za każdy dzień pobytu.

  Opłatę miejscową pobiera się jednorazowo za cały okres pobytu, najpóźniej w ostatnim dniu jego trwania.

 Inkasentami opłaty miejscowej zobowiązanymi do jej poboru są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które prowadzą domy wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, schroniska, pola namiotowe, obozowiska, gospodarstwa agroturystyczne i inne podobne obiekty na terenie Gminy Radków.
 
 Opłaty miejscowej nie pobiera się:

1) od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2) od osób przebywających w szpitalach;

 3) od osób niewidomych i ich przewodników;

 4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową;

5)  od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

 

INFORMACJA W SPRAWIE ZWOLNIEŃ OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/247/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, na terenie Gminy Radków wprowadzono zwolnienia od podatku od nieruchomości, które obowiązują od 2010 roku.
 
Plik do pobrania: Uchwała Nr XLVI/247/09: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3
 

 DRUKI I FORMULARZE DO POBRANIA:

Od 1 stycznia 2012 r. na terenie Gminy Radków obowiązują wzory formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego przyjęte Uchwałą Nr XX/118/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.

Załącznik nr 1 - wzór formularza: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Plik do pobrania:bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3

Załącznik nr 2 - wzór formularza: Deklaracja na podatek leśny. Plik do pobrania:  bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3

Załącznik nr 3 - wzór formularza: Deklaracja na podatek rolny. Plik do pobrania: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3

Załącznik nr 4 - wzór formularza: Deklaracja na podatek od nieruchomości. Plik do pobrania: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3

 

Należne podatki i opłaty można wpłacać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Radków, Radków ul. Rynek 1 lub na rachunek bankowy:

Bank PEKAO S.A.

III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;

Nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885


 

Podmiot udostępniający: UMiG Radków
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Oskar Hupało
Data wytworzenia: 31.12.2013


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 785
wyślij podstronę na e-mail:
Urząd Miasta i Gminy Radków
57-420 Radków, ul. Rynek 1
tel.: 074 8735000, 8735014, faks: (0-74) 8735015
e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl
strona www: www.radkowklodzki.pl
NIP: 885-10-02-730, REGON: 000529893
konto bankowe nr: 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885