Podatki i opłaty lokalne - 2011 r.
(PRAWO LOKALNE / Podatki i opłaty)
[opublikował(a): Oskar Hupało dnia 2010-12-31 11:50:21, dokument aktualny]INFORMACJA DOTYCZĄCA STAWEK PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY RADKÓW W 2011 ROKU

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2011 ROK

Zgodnie z uchwałą Nr LXI/300/10 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości, w 2011 roku będą obowiązywały następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 0,80 zł od 1 m2 powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od 1ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,41 zł  od 1 m2 powierzchni.

 2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

3. od budowli:

        - 2% ich wartości, określonej w art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

 

STAWKI PODATKU ROLNEGO NA 2011 ROK

 W 2011 r. na terenie Gminy Radków będzie obowiązywała stawka podatku rolnego:
 - od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – 94,10 zł;
 - od 1 ha gruntów pozostałych – 188,20 zł.

           Stawkę podatku rolnego obliczono zgodnie z ustawą o podatku rolnym tj.: mnożąc cenę 1 kwintala żyta – 37,64 zł za 1 tonę - ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 960) przez wskaźnik (dla gruntów gospodarstw rolnych „2,5 q”, a dla pozostałych gruntów „5 q”). Wskaźniki wynikają z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 939 z późn. zm.).

 

STAWKA PODATKU LEŚNEGO NA 2011 ROK

   W 2011 r. na terenie Gminy Radków będzie obowiązywała stawka podatku leśnego:
- od 1 ha lasu – 34,0230 zł.

Stawkę podatku leśnego obliczono zgodnie ustawą o podatku leśnym tj.: mnożąc cenę 1 m³ drewna – 154,65 zł ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. (M.P. Nr 78, poz. 970) przez wskaźnik tj. 0,220 m³. Wskaźnik wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).

 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2011 ROK

 Zgodnie z uchwałą Nr LXI/301/10 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku będą obowiązywały następujące stawki:

 Plik do pobrania: Uchwała Nr LXI/301/10: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3

 

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW

 W 2011 r. na terenie Gminy Radków stawka opłaty od posiadania psów wynosi:
- od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną – 48,00 zł.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 15 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — pod warunkiem wzajemności;

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych — z tytułu posiadania jednego psa;

3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe — z tytułu posiadania jednego psa;

4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych — z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

 

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY MIEJSCOWEJ

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/252/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie opłaty miejscowej, stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Gajów, Karłów Pasterka, Radków, Ratno Dolne, Ratno Górne, Ścinawka Dolna, Ścinawka Średnia, Scinawka Górna, Tłumaczów, Wambierzyce ustalono w wysokości 1,80 zł za każdy dzień pobytu.

Opłatę miejscową pobiera się jednorazowo za cały okres pobytu, najpóźniej w ostatnim dniu jego trwania.

 Inkasentami opłaty miejscowej zobowiązanymi do jej poboru są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które prowadzą domy wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, schroniska, pola namiotowe, obozowiska, gospodarstwa agroturystyczne i inne podobne obiekty na terenie Gminy Radków.

Opłaty miejscowej nie pobiera się:

1) od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) od osób przebywających w szpitalach;

3) od osób niewidomych i ich przewodników;

4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową;

5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

 

INFORMACJA W SPRAWIE ZWOLNIEŃ OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/247/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, na terenie Gminy Radków  wprowadzono zwolnienia od podatku od nieruchomości, które obowiązują od 2010 roku.

 Plik do pobrania: Uchwała Nr XLVI/247/09: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3

DRUKI I FORMULARZE DO POBRANIA:

Wzory formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego przyjęte Uchwałą Nr II/6/06 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, nie uległy zmianie.

 

·         Załącznik nr 1 - wzór formularza: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Plik do pobrania: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3

·         Załącznik nr 2 - wzór formularza: Deklaracja na podatek leśny. Plik do pobrania: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3

·         Załącznik nr 3 - wzór formularza: Deklaracja na podatek rolny. Plik do pobrania: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3

·         Załącznik nr 4 - wzór formularza: Deklaracja na podatek od nieruchomości. Plik do pobrania: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3

·         Wzór formularza Deklaracja na podatek od środków transportu. Plik do pobrania: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3

 

Należne podatki i opłaty można wpłacać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Radków, Radków ul. Rynek 1 lub na rachunek bankowy:

Bank PEKAO S.A.  I Oddział w Kłodzku

ul. Bolesława Chrobrego 20, 57 - 300 Kłodzko

Nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885

 

Podmiot udostępniający: UMiG Radków
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Oskar Hupało
Data wytworzenia: 2010.12.31

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1780
wyślij podstronę na e-mail:
Urząd Miasta i Gminy Radków
57-420 Radków, ul. Rynek 1
tel.: 074 8735000, 8735014, faks: (0-74) 8735015
e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl
strona www: www.radkowklodzki.pl
NIP: 885-10-02-730, REGON: 000529893
konto bankowe nr: 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885