Podatki i opłaty lokalne - 2010 r.
(PRAWO LOKALNE / Podatki i opłaty)
[opublikował(a): Oskar Hupało dnia 2010-01-04 12:45:28, dokument aktualny]


nowa podstrona, dodana 2010-01-04

INFORMACJA DOTYCZĄCA STAWEK PODATKÓW
I OPŁAT LOKALNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY RADKÓW W 2010 ROKU

 

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2010 ROK

Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/235/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 października 2009 roku w sprawie podatku od nieruchomości, w 2010 roku będą obowiązywały następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  -  0,77 zł od 1 m2 powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,39 zł od 1 m2 powierzchni.

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych  - 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,51 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,16 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. od budowli:

- 2% ich wartości, określonej w art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

 

STAWKI PODATKU ROLNEGO NA 2010 ROK

W 2010 r. na terenie Gminy Radków będzie obowiązywała stawka podatku rolnego:
 - od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – 85,25 zł;
 - od 1 ha gruntów pozostałych – 170,50 zł.

  

Stawkę podatku rolnego obliczono zgodnie z ustawą o podatku rolnym tj.: mnożąc cenę 1 kwintala żyta – 34,10 zł za 1 tonę - ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. przez wskaźnik (dla gruntów gospodarstw rolnych „2,5 q”, a dla pozostałych gruntów „5 q”). Wskaźniki wynikają z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 939 z późn. zm.). 

 

STAWKA PODATKU LEŚNEGO NA 2010 ROK

W 2010 r. na terenie Gminy Radków będzie obowiązywała stawka podatku leśnego: - od 1 ha lasu – 30,0388 zł.


Stawkę podatku leśnego obliczono zgodnie ustawą o podatku leśnym tj.: mnożąc cenę
 1 m³ drewna – 136,54 zł ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. przez wskaźnik tj. 0,220 m³. Wskaźnik wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).

 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2010 ROK

Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/236/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 października 2009 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2010 roku będą obowiązywały następujące stawki:

Plik do pobrania Uchwała Nr XLIV/236/09:bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3

 

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW

W 2010 r. na terenie Gminy Radków stawka opłaty od posiadania psów wynosi:- od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną – 48,00 zł.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 15 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek zapłaty.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — pod warunkiem wzajemności;

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;

3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych — z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

 

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY MIEJSCOWEJ

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/252/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie opłaty miejscowej, stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Gajów, Karłów Pasterka, Radków, Ratno Dolne, Ratno Górne, Ścinawka Dolna, Ścinawka Średnia, Scinawka Górna, Tłumaczów, Wambierzyce ustalono w wysokości 1,80 zł za każdy dzień pobytu.

Opłatę miejscową pobiera się jednorazowo za cały okres pobytu, najpóźniej w ostatnim dniu jego trwania.

Inkasentami opłaty miejscowej zobowiązanymi do jej poboru są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne,
w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej,
które prowadzą domy wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, schroniska, pola namiotowe, obozowiska, gospodarstwa agroturystyczne i inne podobne obiekty na terenie Gminy Radków.

 Opłaty miejscowej nie pobiera się:

1) od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  od osób przebywających w szpitalach;

3)  od osób niewidomych i ich przewodników;

4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową;

5)  od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

 

INFORMACJA W SPRAWIE ZWOLNIEŃ OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/247/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, na terenie Gminy Radków  wprowadzono zwolnienia od podatku od nieruchomości, które obowiązują od 2010 roku.

Plik do pobrania: Uchwała Nr XLVI/247/09 - bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3

 

DRUKI I FORMULARZE DO POBRANIA:

Wzory formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego przyjęte Uchwałą Nr II/6/06 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, nie uległy zmianie.

  • Załącznik nr 1 - wzór formularza: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Plik do pobrania: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3 
  • Załącznik nr 2 - wzór formularza: Deklaracja na podatek leśny. Plik do pobrania: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3
  • Załącznik nr 3 - wzór formularza: Deklaracja na podatek rolny. Plik do pobrania: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3 
  • Załącznik nr 4 - wzór formularza: Deklaracja na podatek od nieruchomości. Plik do pobrania: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3
  • Wzór formularza Deklaracja na podatek od środków transportu
    Plik do pobrania: bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3

Należne podatki i opłaty można wpłacać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Radków, Radków ul. Rynek 1 lub na rachunek bankowy

Bank PEKAO S.A.  I Oddział w Kłodzku

ul. Bolesława Chrobrego 20, 57 - 300 Kłodzko

Nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885


 

Podmiot udostępniający: UMiG Radków
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Oskar Hupało
Data wytworzenia: 2009-12-31     

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1225
wyślij podstronę na e-mail:
Urząd Miasta i Gminy Radków
57-420 Radków, ul. Rynek 1
tel.: 074 8735000, 8735014, faks: (0-74) 8735015
e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl
strona www: www.radkowklodzki.pl
NIP: 885-10-02-730, REGON: 000529893
konto bankowe nr: 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885