21 - Protokół nr XXI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-2010)
[opublikował(a): Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]


 

P r o t o k ó ł Nr XXI
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
odbytej w dniu 31 stycznia 2008r.
 
Na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w sesji uczestniczyli wszyscy radni.
/ Lista obecności stanowi załącznik nr 1/
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : Burmistrz F. Fejdych, Skarbnik Gminy J. Zielińska, Sekretarz Gminy M. Radom , Naczelnicy Wydziałów , sołtysi
/ Lista obecności stanowi zał. nr. 2/
 
P k t . 1
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański otworzył obrady XXI sesji , powitał radnych , zaproszonych gości, stwierdził prawomocność obrad – na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w Prudniku w sesji wg. listy obecności uczestniczą wszyscy radni.
 
Do porządku obrad uwag nie wniesiono.
 
Porządek obrad XXI sesji
 
 1. Sprawy organizacyjne :
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
- przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji RM
2.Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
3.Informacja nt. realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską.
4.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XIX sesji.
5.Interpelacje i wnioski radnych.
6.Gospodarka finansowa – podjęcie uchwał w spr:
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008r.
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008r. – w planie przychodów i wydatków 
 GFOŚiGW
7.Gospodarowanie mieniem – podjęcie uchwał w spr:
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zmian w składzie osobowym Komisji Inwentaryzacyjnej,
- wydzierżawienia nieruchomości,
      - nabycia nieruchomości,
- wydzierżawienia nieruchomości,
      - wydzierżawienia nieruchomości,
      - wydzierżawienia nieruchomości,
      - wydzierżawienia nieruchomości,
      - wydzierżawienia nieruchomości,
- wydzierżawienia nieruchomości,
      - wydzierżawienia nieruchomości,
      - wydzierżawienia nieruchomości,
      - wydzierżawienia nieruchomości,
      - wydzierżawienia nieruchomości,
      - wydzierżawienia nieruchomości,
 
- wydzierżawienia nieruchomości,
      - wydzierżawienia nieruchomości,
- wydzierżawienia nieruchomości,
      - wydzierżawienia nieruchomości,
- wydzierżawienia nieruchomości,
- wydzierżawienia nieruchomości,
      - wydzierżawienia nieruchomości,
      - wydzierżawienia nieruchomości,
 
8.Podjęcie uchwał w sprawie :
- przyjęcie dotacji z NFOŚiGW w ramach mechanizmu Fin. EOG,
- ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kat. zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w ŚDS,
- uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej,
- zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.
9.Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na XXI sesji.
10.Komunikaty, zamknięcie obrad sesji.
 
- „za” przyjęciem protokołu z XIX sesji głosowało 21 radnych.
- „za „ przyjęciem protokołu z XX sesji głosowało 21 radnych.
 
Rada protokoły z sesji przyjęła jednogłośnie.
 
P k t . 2
 
Informację o podjętych działaniach pomiędzy sesjami przedstawił Burmistrz F. Fejdych – stanowi zał. nr. 3
 
P k t . 3
 
Informację z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską przedstawił Burmistrz F. Fejdych – stanowi zał. nr. 4
 
     P k t . 4
 
     Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na XIX sesji udzielili : K.Martyna Naczelnik Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Naczelnik Wydz. Inżynierii Komunalnej.
          
      Następnie Przewodniczący Rady J. Szczepański udzielił głosu posłowi na sejm RP
      Sławomirowi Kłosowskiemu.
     
      Zapytania do posła skierowali radni :
      Radna J. Stanisz – jakie są losy ustawy o funduszach sołectwa .
      Radny E. Drohomirecki – jakie są kierunki działań w zakresie subwencji oświatowej , jak były przygotowywane podwyżki płac dla nauczycieli.
      Radny J. Serafin – czy podejmowane są działania w celu ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych przewożących kamienie z kopalni w Dębowcu, kiedy nastąpi budowa obwodnicy miasta.
Radny M. Półchłopek – poruszył sprawę finansowania remontów dróg z budżetu państwa, zwrócił uwagę ,że powiaty posiadają zbyt mało środków na ich remonty.
Prosił o wsparcie budowy boisk o sztucznej nawierzchni w gminach .
 
Radna E. Kitajgrodzka – apelowała o przeciwdziałanie likwidacji Związku Działkowców.
 
Burmistrz F. Fejdych – poinformował, że poseł będzie miał do dyspozycji na terenie Prudnika Biuro Poselskie. Poinformował, także o czynionych staraniach związanych z budową kanalizacji. Poinformował, że rozporządzenie ogranicza te działania z uwagi na kryterium zamieszkiwania 120 osób na 1km. Uważa ,że powinna nastąpić zmiana rozporządzenia pod kątem uwzględnienie specyfiki gmin pogranicza. Ilość mieszkańców jest współczynnikiem ograniczającym działania gminy. Gmina Prudnik jest  w posiadaniu dokumentacji na realizację kanalizacji , lecz skierowany wniosek o dotację z funduszy europejskich może zostać nie uwzględniony. Zwrócił się z prośbą do posła o podjęcie działań mających na celu zmianę rozporządzenie w kierunku zmniejszenie współczynnika ilościowego mieszkańców na 1 km w gminach przygranicznych.
 
Sławomir  Kosowski poseł na sejm RP – poinformował, klub Posłów PiS złożył wniosek o podjęcie debaty nad projektem ustawy dotyczącej funduszy sołeckich. Zadeklarował w tej sprawie złożenie interpelacji do Marszałka Sejmu oraz przesłanie jej kopii do Przewodniczącego Rady. Odnosząc się do algorytmu podziału subwencji oświatowej , poinformował ,że trudno jest ustalić sprawiedliwe zasady podziału środków. Uważa, że nakłady na oświatę powinny wzrosnąć do 5 – 6 % PKB. Klub Posłów PiS wystosował ok. 26 pytań do Ministra Oświaty dot : subwencji oświatowej jak i bonu edukacyjnego. Na dzień dzisiejszy samorządy nie mają wpływu na rozdział subwencji oświatowej. W roku ubiegłym podwyżka pałac dla nauczycieli wynosiła 5% w roku bieżącym planowana jest w wysokości 15 %.
Odnosząc się do obwodnic – stwierdził ,że sprawy te są szczególnie zaniedbane w Województwie Opolskim . Zwrócił się z prośbą do Burmistrza o przygotowanie interpelacji , która zostanie skierowana do odpowiedniego ministra w spr: budowy obwodnicy.
Uważa, także ,że dla dobra działkowców dobrym działaniem by był wykup przez nich działek na własność.
Radni dalszych pytań do posła nie kierowali.         
 
         
P k t . 5
 
Interpelacje zgłosili radni :
 
Radny J. Serafin
- czy i w jakim zakresie zostanie wykorzystany projekt adaptacji budynku koszarowego nr 15. Budynek ten ulega sukcesywnej dewastacji i dalsze zwlekanie z rozpoczęciem inwestycji narazi urząd na dodatkowe koszty.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 5/ 
 
- jakie Burmistrz zamierza stworzyć zachęty dla potencjalnych inwestorów , którzy w podstrefę zamierzają zainwestować i gdzie mogą uzyskać źródło wiedzy o gminie Prudnik.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 6/
 
- czy przebudowa instalacji technologicznej z montażem urządzeń automatycznych utrzymania temperatury wody uzdatnianej ozonem i adaptacja istniejących pomieszczeń na dodatkowe atrakcje wodne jest w najbliższych planach , czy ewentualnie czynione są jakiekolwiek przygotowania w przedmiotowej sprawie.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 7/
 
- czy podejmowane są przedsięwzięcia mające na celu powołanie bądź reaktywowanie , na terenie Gminy Prudnik spółek wodnych, które przecież mają niebagatelne znaczenie jeżeli chodzi o konserwację tzw. rowów szczegółowych.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 8/
 
Radny A. Zapała
- dot: : oznakowania przejścia dla pieszych przy ul. Kościuszki.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 9/
 
- dot: utrzymania czystości na ul. Kościuszki , jak i kiedy zostanie rozwiązana sprawa braku pojemników na śmieci.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 10/
 
- dot: przycinki drzew na terenie Przedszkola Nr 3, kiedy zadanie zostanie wykonane.
/pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 11/  
 
Radny R. Kwiatkowski
- kiedy zostanie zakończona sprawa budowy pomnika poświęconego Janowi Pawłowi II i Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Jakie praca w tej sprawie są aktualnie wykonywane , czy zdążymy do kanonizacji.
/pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 12/
 
Radna j. Stanisz
- dot: rozbiórki budynku w Rudziczce 213 , budynek stoi przy drodze powiatowej, ściana szczytowa się już zawaliła . Na drodze leżą cegły i dachówka , co stwarza zagrożenie dla użytkowników.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr.13/
 
- dot: założenia barierki na skarpie potoku „Orzechówka” przy posesji nr 219 . W czasie gołoledzi do rowu wjechało kilka aut.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 14/
 
Radny E. Drohomirecki    
      - dot: zanieczyszczenia skarpy i schodów przy ul. Podgórnej przez młodzież ZSZ w 
     Prudniku. Mieszkańcy ul. Skowrońskiego proszą o podjęcie działań.
     / pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 15/
 
     - oświetlenia zjazdu z obwodnicy na ul. Prążyńską.
     / pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 16/
 
     Radna A. Zawiślak
     - czy na dzień dzisiejszy jest wiadomo o jakiej kwocie jest mowa za sprzedane drewno , 
     przycięte w Parku Miejskim.
    / pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr . 17/
 
 
    Radna E. Kitajgrodzka
- dot: przeczyszczenia rowu melioracyjnego za kompleksem ogrodu działkowego XXX – 
   lecie przy ul. Poniatowskiego w Prudniku .
   / pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 18/
 
- remontu cząstkowego drogi na ul. Grunwaldzkiej do Powiatowego Centrum Pomocy 
 Rodzinie mieszczącego się w byłym internacie II LO , prosi o określenie terminu realizacji.
 / pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 19/
 
   Radny M. Banaś
   - dot: porządku na terenie os. JW dot: terenów zielonych. Radny prosił o informację i zmobilizowanie do działań Straż Miejską w zakresie przeciwdziałania dewastacji terenów zielonych przez parkujące pojazdy samochodowe.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr.20 /
 
Radny R. Czeczel
- dot: terminu opracowania harmonogramu budowy i remontów dróg z uwzględnieniem dróg przejętych od powiatu.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 21/
 
Radna A. Drożdzyńska
- dot: wskazania lokalu na komisje lekarską , który będzie spełniał warunki dla osób niepełnosprawnych . Rada sugeruje aby lokal ten byl w centrum miasta , a nie na peryferiach .
/ pełny tekst t interpelacji stanowi zał. nr. 22/
 
- dot: umieszczenia czytelnych rozkładów jazdy przez przewoźnika miejskiego. Na dzień dzisiejszy albo ich nie ma albo są nieczytelne.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 23/
 
- dot: nie wywiązywania się TBS są obowiązków wobec wspólnoty nr. 25 na ul. Batorego Nie wykonano remontu instalacji elektrycznej mimo zabezpieczenie środków.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 24/
 
     
P k t . 6
 
Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008r.
Radni uwag nie wnieśli.
 
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/188/2008 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008r.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.25
 
Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie gminy Prudnik na 2008r. – w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/189/2008 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008r. – w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.26
 
P k t . 7
 
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/190/2008 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.27
 
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/191/2008 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.28
 
Projekt uchwały w spr: zmian w składzie osobowym Komisji Inwentaryzacyjnej.
 
Radny Z. Kosiński Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa przedstawił w imieniu komisji następujących kandydatów do Komisji Inwentaryzacyjnej :
radnego M. Banasia oraz radnego Z. Kosińskiego.
W/w kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Inwentaryzacyjnej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały wraz z wprowadzeniem w § 1 pkt. kandydatów przedstawionych przez komisję radny głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę nr XXI/192/2008 w spr: zmian w składzie osobowym Komisji Inwentaryzacyjnej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.29
 
Projekt uchwały w spr: nabycia nieruchomości .
 
Burmistrz F. Fejdych – uważa za zasadne nabycie terenu na poprawę funkcjonowania budynku „Białego Domu” co wyeksponuje oranżerię oraz poprawi przejazd wokół budynku.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych „przeciw” głosował 1 radny „wstrzymujących się” od głosu nie było.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/193/2008 w spr: nabycia nieruchomości.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.30
 
Projekt uchwały w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/ 194/2008 w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 31
     
Projekt uchwały w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/ 195/2008 w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 32
Projekt uchwały w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/ 196/2008 w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.33
 
Projekt uchwały w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/ 197/2008 w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.34
     
Projekt uchwały w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/ 198/2008 w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.35
 
 Projekt uchwały w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/ 199/2008 w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 36
Projekt uchwały w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/ 200/2008 w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.37
 
Projekt uchwały w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/ 201/2008 w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.38
 
Projekt uchwały w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/ 202/2008 w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.39
   
 
 Projekt uchwały w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/ 203/2008 w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.40
     
 
 Projekt uchwały w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/ 204/2008 w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.41
     
 
 Projekt uchwały w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/ 205/2008 w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.42
     
 
Projekt uchwały w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/ 206/2008  w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 43
 
 
Projekt uchwały w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/ 207/2008  w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.44
 
 
Projekt uchwały w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/ 208/2008  w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.45
 
 
Projekt uchwały w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/ 209/2008  w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.46
 
 Projekt uchwały w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/ 210/2008  w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.47
 
 
Projekt uchwały w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/ 211/2008  w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.48
 
 
Projekt uchwały w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/ 212/2008  w spr: wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.49
 
 
P k t . 8
 
Projekt uchwały w spr: przyjęcie dotacji z NFOŚ i GW w ramach mechanizmu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach mechanizmu Finansowego  EOG
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałą Nr XXI/213/2008 w spr: przyjęcie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach mechanizmu Finansowego EOG.
 
- Uchwała stanowi zał nr. 50
 
Projekt uchwały w spr: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały glosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/214/2008 w spr: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Środowiskowym Domu samopomocy w Prudniku.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 51
 
Projekt uchwały w spr: uchwalenia planu pracy rady Miejskiej.
 
Radny L. Piątkowski – w maju planowana jest informacja nt. funkcjonowania zamkniętej służby zdrowia – natomiast zaproszeni są prezesi prywatnych przychodni lekarskich.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – wyjaśnił, że informacja nt. funkcjonowania zamkniętej służby zdrowia będzie pochodziła od Starostwa Powiatowego natomiast prezesi przychodni będą zaproszeni do udziału w sesji.     
 
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/ 215/2008 w spr: uchwalenia planów pracy Rady Miejskiej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 52
 
Projekt uchwały w spr: uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXI/216/2008 w spr: uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 53
 
P k t . 9
 
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na dzisiejszej sesji udzielił Burmistrz F. Fejdych , poinformował m. in.
- Ministerstwo Sportu ogłosiło program dofinansowania wielofunkcyjnych boisk o wymiarach 30m x 60m z sztuczna nawierzchnią , jest to związane z Euro 2012 r. – na terenie Opolszczyzny w programie tym uczestniczy Brzeg, Kluczbork, Opole.
- Pomnik Jana II jest na etapie planowania , wybrano ofertę firmy, która przedstawiła szkic, gmina zwróciła się do tej firmy o  przedstawienie  projektu.
- przycinka drzew na terenie Przedszkola nr 3 zostanie wykonana w tym roku ,
- każdy właściciel ma obowiązek sprzątania chodnika obok posesji,
- gmina wykona remont drogi do Prudnickiego Centrum Pomocy Rodzinie,
- obowiązkiem przewoźnika jest sprawdzanie stanu czytelności rozkładu jazdy,
- na parterze budynku UM powstanie biuro obsługi interesanta wraz z kasami,
- teren przy stacji PKP jest własnością PKP i w ich gestii leży sprawa utrzymania porządku,
- sprawa kanalizacji wsi się odciąga ze względu na nie spełnianie przez gminę Prudnik wymogu aglomeracji . Gmina będzie występowała o zmianę rozporządzenia . Gminy pogranicza powinny być traktowane wg. zmienionych kryteriów ,
- sprawa zagrażającego budynku w Rudziczce przy drodze powiatowej zostanie skierowana do Starostwa.
 
 
P k t . 10
 
Burmistrz F. Fejdych – przedstawił pismo Komendy Powiatowej Policji w Prudniku dot: dofinansowania z budżetu gminy zakupu samochodu na potrzeby Prudnickiej Policji w wysokości 37 tyś zł .
Prosił o zajęcie stanowiska przez radę.
 
Radny Cz. Dumkiewicz – uważa, że prośbę Komendy Policji należy zaakceptować pozytywnie . Zwrócił uwagę, że Komenda Policji w Prudniku z prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu powinna zwrócić się do wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu.
 
Burmistrz F. Fejdych - poinformował, że gmina Biała dofinansowała zakup samochodu . Wg Komendanta Policji zakupiony samochód będzie patrolował  tereny gminy Prudnik.
 
Radny E. Mazur – poparł dofinansowanie zakupu samochodu z budżetu gminy na potrzeby prudnickiej policji.
 
Radny M. Banaś – uważa, że dzisiaj jest trudno deklarować ,czy będzie posiadała środki na ten cel.
 
Burmistrz F. Fejdych – pismo w sprawie dofinansowania wpłynęła 30 stycznia br. , wiec nie było możliwości przedstawienia sprawy na komisjach rady. Prosił o zajęcie stanowiska przez radę , czy uczestniczymy w sponsorowaniu zakupu samochodu , czy tez odstępujemy od propozycji Policji. Jeżeli przystąpimy do sponsorowania to w budżecie gminy będziemy musieli znaleźć środki na ten cel.
 
Radny M. Banaś – uważa, że należy się zastanowić nad zwiększeniem zatrudnienia w Straży Miejskiej.
 
Radny Cz. Dumkiewicz – wnioskował o przegłosowanie propozycji dofinansowania zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji w Prudniku.
 
Burmistrz F. Fejdych – wnioskował o dofinansowanie z budżetu Gminy Prudnik zakupu samochodu dla potrzeb Prudnickiej Policji.
 
Radny Cz. Dumkiewicz – prosił o przegłosowanie propozycji złożonej przez Burmistrza.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – wątpliwości budzi poddanie pod głosowanie wniosku formalnego w pkt. 10 porządku obrad.
 
Radny Cz. Dumkiewicz – radny ma prawo w każdym pkt. porządku obrad zgłosić wniosek.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – poddał pod głosowanie wniosek dot: rozpatrzenia wniosku zgłoszonego przez Burmistrza.
„za” podjęciem debaty nad wnioskiem zgłoszonym przez Burmistrza głosowało 8 radnych „przeciw” głosował 1 radny „wstrzymało się” głosu 9 radnych.
 
Radny Cz. Dumkiewicz – wnioskował o przegłosowanie zgody na dofinansowanie z budżetu Gminy zakupu samochodu dla Policji.
„ za” przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych „ przeciw” głosowało 12 radnych „wstrzymało się „ od głosu 2 radnych.
 
Radny M. – uważa,że wniosek został źle sprecyzowany.
 
Radny M . Półchłopek – głosował „za” intencja dofinansowania zakupu.
 
Burmistrz F. Fejdych – przedstawiając wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu miał nadzieją ,że radni   wniosek będą wspierali. Jeżeli radni odstępują od dofinansowania to Policji zostanie udzielone odpowiedź , że środki zostały wyczerpane i gmina odstępuje od dofinansowania.   Należy jednak zwrócić uwagę, że radni apelują o zwiększenie bezpieczeństwa.
 
Radny Cz. Dumkiewicz – uważa ,że należy ponownie rozważyć możliwość dofinansowania w miarę posiadanych środków.
 
Burmistrz F. Fejdych - dofinansowanie zakupu samochodu wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców. W przypadku pozyskanie dodatkowych środków można rozważyć możliwość dofinansowania.
 
Radny M. Banaś - część radnych nie jest przeciwnych dofinansowaniu zakupu samochodu. Uważa, że należy zaopiniować pozytywnie zakup samochodu w ramach posiadanych środków.
    
Radny Cz. Dumkiewicz – wnioskował o przeprowadzeni reasumpcji głosowania nad wnioskiem dot: dofinansowania zakupu samochodu z uwagi na nie zrozumienie przez radnych intencji Burmistrza.
Przewodniczący Rady J. – nie widzi podstawy reasumpcji głosowania.
 
Radny Z. Kosiński – uważa, że w okolicach stacji benzynowe „Statoil” powinno nastąpić wzmożenie bezpieczeństwa.
 
Sekretarz Gminy M. Radom – wyjaśnił, że Komendant Powiatowy Policji w Prudniku podjął działania związane z zamontowaniem kamer w obrębie stacji benzynowej „Statoil „ oraz marketów spożywczych , lecz firmy te nie by ły zainteresowane dofinansowaniem zakupu kamery monitorującej teren.
 
Radny M. Banaś – wnioskował o przyjęcie wniosku o treści „Rada Miejska w Prudniku pozytywnie opiniuje przystąpienie do programu sponsoringu zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Prudniku „
 
„ za” przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych „ przeciw” głosowało 5 radnych „wstrzymujących się” nie było.
Rada wniosek przyjęła.
 
Burmistrz F. Fejdych - zaproponował radną E. Zabiegałę oraz radnego E. Drohomireckiego do składu zespołu opiniującego formę statuetki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”
Radni uwag nie wnieśli.
 
Radny Ryszard Kwiatkowski – złożył rezygnację z wypełniania funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku z dniem 31 stycznia 2006r. – stanowi zał. nr 54
 
       Wobec wyczerpania porządku obrad sesji Przewodniczący Rady J. Szczepański zakomunikował zamknięcie obrad XXI sesji . Posiedzenie rozpoczęło sie o godz. 12.oo i zakończyło o godz. 18.oo.
Protokół sporządzono w 2-ch egz. oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego, drugi egz. przekazany został Burmistrzowi.
 
Protokołowała
Jolanta Wróblewska
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Prudniku
Jacek Szczepański

Załączniki:

Zał. nr 1 - Lista obecności radnych.pdf
Zał. nr 2 - Lista zaproszonych sołtysów.pdf
Zał. nr 3 - Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 28-12-07 do 31-01-08.pdf
Zał. nr 4 - Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Prudniku od czerwca do grudnia 2007r.pdf
Zał. nr 5 - Pytanie do Pana Burmistrza Franciszka Fejdycha.pdf
Zał. nr 6 - Pytanie do Pana Burmistrza Franciszka Fejdycha.pdf
Zał. nr 7 - Pytanie do Pana Burmistrza Franciszka Fejdycha.pdf
Zał. nr 8 - Pytanie do Pana Burmistrza Franciszka Fejdycha.pdf
Zał. nr 9 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 10 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 11 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 12 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 13 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 14 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 15 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 16 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 17 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 18 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 19 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 20 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 21 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 22 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 23 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 24 - Interpelacja.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku

Informację wytworzył(a)
lub za treść odpowiada:

Jolanta Wróblewska
Data wytworzenia: 31.01.2008


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zał. nr 1 - Lista obecności radnych.pdf (rozmiar 158,37 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 10 - Interpelacja.pdf (rozmiar 313,10 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 11 - Interpelacja.pdf (rozmiar 266,30 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 12 - Interpelacja.pdf (rozmiar 310,87 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 13 - Interpelacja.pdf (rozmiar 226,04 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 14 - Interpelacja.pdf (rozmiar 227,21 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 15 - Interpelacja.pdf (rozmiar 181,81 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 16 - Interpelacja.pdf (rozmiar 210,59 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 17 - Interpelacja.pdf (rozmiar 210,28 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 18 - Interpelacja.pdf (rozmiar 192,27 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 19 - Interpelacja.pdf (rozmiar 201,18 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 2 - Lista zaproszonych sołtysów.pdf (rozmiar 88,24 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 20 - Interpelacja.pdf (rozmiar 238,12 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 21 - Interpelacja.pdf (rozmiar 212,89 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 22 - Interpelacja.pdf (rozmiar 223,60 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 23 - Interpelacja.pdf (rozmiar 260,78 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 24 - Interpelacja.pdf (rozmiar 451,17 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 3 - Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 28-12-07 do 31-01-08.pdf (rozmiar 71,25 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 4 - Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Prudniku od czerwca do grudnia 2007r.pdf (rozmiar 49,41 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 5 - Pytanie do Pana Burmistrza Franciszka Fejdycha.pdf (rozmiar 388,88 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 6 - Pytanie do Pana Burmistrza Franciszka Fejdycha.pdf (rozmiar 107,21 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 7 - Pytanie do Pana Burmistrza Franciszka Fejdycha.pdf (rozmiar 438,09 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 8 - Pytanie do Pana Burmistrza Franciszka Fejdycha.pdf (rozmiar 234,93 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 9 - Interpelacja.pdf (rozmiar 334,39 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-29 15:19:07, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 598
 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104