16 - Protokół nr XVI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-2010)
[opublikował(a): Andrzej Pieprzowski dnia 2007-11-06 12:43:35, dokument aktualny]


 

Protokół Nr XVI
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 10 października 2007r.
 
Na 21 osobowy skład rady Miejskiej w sesji uczestniczyło 20 radnych.
Radny nieobecny usprawiedliwiony J. Serafin.
/ Lista obecności stanowi zał. nr. 1/
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : Burmistrz F. Fejdych, Z-ca Burmistrza S. Hawron , Skarbnik Gminy J. Zelińska.
 
P k t 1.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański  powitał radnych , zaproszonych gości . Otworzył obrady XVI sesji, stwierdził prawomocność obrad na 21 osobowy skład rady w sesji wg. listy obecności uczestniczy 20 radnych. Poinformował ,że sesja została zwołana zgodnie z wnioskiem przedłożonym przez Burmistrza.
 
- wniosek Burmistrza stanowi zał. nr.2
 
Porządek obrad
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwał w spr:
- zmiany uchwały w spr: zatwierdzenia procesu prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno – 
 Usługowego „Torkonstal” Sp.z.o.o
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r.
3. Zamknięcie obrad.
 
Burmistrz F. Fejdych – wyjaśnił, wystąpienie z wnioskiem o zwołanie sesji związane jest ze zmianą uchwały w spr: zatwierdzenia procesu prywatyzacji P.P.U „Torkonstal” tj . wydłużeniem terminu podpisania umowy z 10 do 30 października br. natomiast zmiany w budżecie związane są z otrzymaniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego oraz przeznaczeniem środków na remonty dróg.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – zapytał radnych , czy należy ogłosić przerwę w obradach w celu zwołania posiedzeń komisji.        
Radni odstąpili od zwołania komisji.
 
P k t . 2
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: zatwierdzenia procesu prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „Torkonstal”
 
Radny E. Mazur – czy kupujący zaakceptował termin przesunięcia podpisania umowy notarialnej.
 
Burmistrz F. Fejdych – kupujący dochował warunków zapłaty. Środki przekazał na konto gminy oraz zaakceptował przesunięcie terminy spisania umowy notarialnej do 30 października br.   
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVI/140/2007 zmieniającą uchwałę w spr: zatwierdzenia procesu prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „Torkonstal” Spółka z ograniczoną .
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 3
 
 
Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r.
 
Radny E. Mazur- na jakich drogach będą modernizowane ulice.
 
Burmistrz F. Fejdych – środki są przeznaczone na usuwanie skutków powodzi w Łące Prudnickiej i Moszczance. Naprawiana będzie droga w Moszczance za boiskiem sportowym oraz droga w kierunku Wieszczyny.
 
Radny M. Banaś – czy zmniejszenie środków w dziale 600 i 800 jest wynikiem rozstrzygnięcia przetargów.
 
Burmistrz F. Fejdych – wykonanie dokumentacji na urządzenie cmentarza jest przesunięte na przyszły rok. Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Dąbrowskiego będzie wykonywał powiat i wówczas gmina przystąpi do wykonanie oświetlenia.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – kiedy nastąpi realizacja parkingu w Mieszkowicach.
 
Burmistrz F. Fejdych – projekt urządzenia parkingu w Mieszkowicach wg. dokumentacji sprzed 2- ch lat opiewa na 100 tyś zł. Parking będzie wykonany w przyszłym roku lecz za kwotę ok. 30 tyś zł  . Zostanie utwardzony plac , będą wykonane krawężniki.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
 
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVI/141/2007 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 4
 
P k t . 3
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – na prośbę Komendanta Straży Miejskiej apelował do komitetów wyborczych o umieszczanie plakatów wyborczych za zgoda właściciela budynku.
 
Burmistrz F. Fejdych – poinformował, że będzie egzekwowane usuwanie plakatów wyborczych  od komitetów z przystanków autobusowych.
 
Radny R. Kwiatkowski – uważa ,że należy uregulować sprawę umieszczania plakatów wyborczych przez komitety. Powinno być więcej słupów ogłoszeniowych w mieście. ZBK jak i TBS powinny za odpłatnością udostępniać miejsca na plakatowanie.
 
Radny M. Banaś – uważa ,że dyskusja nt. kampania wyborczej jest bezprzedmiotowa i nie objęta porządkiem obrad. Prosił o jej zakończenie.
 
Radny E. Mazur - w imieniu mieszkańców prosił o wydłużenie czasu wyłączania oświetlenia ulicznego.                 
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – wyjaśnił,że apel skierowany do komitetów wyborczych nie miał na celu wywołania kampanii wyborczej na sesji.
 
          Wobec wyczerpania porządku sesji Przewodniczący Rady J. Szczepański zakomunikował zamknięcie obrad   XVI sesji  RM. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.oo i zakończyło o godz. 15.4o. Protokół sporządzono w 2-ch egz. oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego , drugi egz. przekazany został Burmistrzowi.
 
Protokołowała
Jolanta Wróblewska
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Jacek Szczepański

Załączniki:

Zał. nr 1 - Lista obecności.pdf
Zał. nr 2 - Wniosek.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku

Informację wytworzył(a)
lub za treść odpowiada:

Jolanta Wróblewska
Data wytworzenia: 10.10.2007


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zał. nr 1 - Lista obecności.pdf (rozmiar 238,07 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-11-06 12:43:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 2 - Wniosek.pdf (rozmiar 154,93 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-11-06 12:43:35, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 690
 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104