11 - Protokół nr XI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-2010)
[opublikował(a): Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]


 P r o t o k ó ł Nr XI
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
odbytej w dniu 28 czerwca 2007r.

 
Na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w Prudniku w sesji uczestniczyło 19 radnych.
Radni nieobecni usprawiedliwieni  :
Kazimierz Lewandowski
Zygmunt Trojniak
/ Lista obecności stanowi zał. nr. 1/
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : Burmistrz F. Fejdych , Z-ca Burmistrza S. Hawron, Skarbnik Gminy B. Stankiewicz , Naczelnicy Wydziałów, Dyrektor GZOiW M. Strońska , Prezesi Klubów Sportowych , sołtysi.
/ lista obecności stanowi zał. nr 2 i 2a/
 
P k t . 1
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański otworzył obrady XI sesji , powitał radnych , zaproszonych gości – stwierdził prawomocność obrad – na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w sesji wg. list obecności uczestniczy 19 radnych.
 
Burmistrz F. Fejdych – wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał: druk nr 94 b w spr : udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów i Prudnika” , druk nr 101a w spr: rozszerzenia cmentarza komunalnego w Prudniku , odwołania Skarbnik Gminy Prudniku ( druk nr 106) oraz powołania Skarbnika Gminy Prudnik ( druk nr 107) 
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – zwrócił się do radnych z zapytaniem , czy należy odbyć posiedzenie komisji w celu zaopiniowania projektów uchwał wniesionych pod obrady przez Burmistrza w dniu dzisiejszym.
 
Radny E. Mazur – jeżeli nie ma znaczących zmian to nie ma koniczności odbycia posiedzeń komisji . Zwrócił się z wnioskiem do Skarbnika o wyjaśnienie zapisu uchwały druk nr 94 b. Zdanie radnego E.Mazura poparł także radny L. Piątkowski.
 
Radny Cz. Dumkiewicz – uważa, że został zgłoszony wniosek formalny dot: wyjaśnienia projektu uchwały , powinien być on przegłosowany.
 
Radny l. Piątkowski - przed wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad powinien   on być  przedstawiony przez Skarbnika. Jeżeli będą istotne zmiany to komisje powinny projekt zaopiniować.
 
Burmistrz F. Fejdych – projekty uchwał zostały zaopiniowane , w chwili obecnej proponujemy wprowadzenie zmian, które mogą być także omówione wówczas gdy rada przystąpi do rozpatrzenia projektu.. Przeszkód w zaopiniowaniu projektu uchwał  w chwili obecnej  przez komisje niema.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
 
Przewodniczący Rady J.Szczepański – poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z projektami uchwał wniesionymi przez Burmistrza.
„za” przyjęciem porządku obrad głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
 
 
Porządek obrad
 
 
1.Sprawy organizacyjne :
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
- przyjęcie protokołu z X sesji.
2.Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
3.Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską.
4.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na X sesji.
5.Interpelacje i wnioski radnych.
6.Jnformacje z działalności Klubów Sportowych :
- Ludowy Zespół   Sportowy „Zarzewie”
- Ludowy Klub Jeździecki „Olimp”
- MKS „Sparta”
- KS „Obuwnik”
- Klub Kolarski Ziemia Prudnicka Góral
- MKS „Smyk”  
- KS „Pogoń”
- Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych
- MKS „Pogoń – Meble”
7.Sprawozdanie z działalności :
- świetlic środowiskowych działających na terenie gminy Prudnik,
- sprawozdanie z działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych.
8.Informacja nt. gospodarowania mieniem gminnym z uwzględnieniem dochodów pochodzących ze sprzedaży.
9.Podjęcie uchwał w spr:
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r.
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych
- udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Wspólne Źródła –
   Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów i Prudnik”
- zmiany uchwały w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007r.
- stref płatnego parkowania , określenia wysokości stawek opłaty,
- zmiany uchwały w spr: ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe  
   stanowiące własność Gminy Prudnik ,
- zmiany uchwały w spr: zasad przyznawania diet.
10.Gospodarowanie mieniem – podjęcie uchwał w sprawach :
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej,
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej,
- nabycia nieruchomości,
- rozszerzenia cmentarza komunalnego w Prudniku.
11.Podjęcie uchwał w spr:
- opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier,
- opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier ,
- powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2008 – 2022
- powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji,
- odwołania Skarbnika Gminy Prudnik,
- powołania Skarbnika Gminy Prudnik.
12.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XI sesji.
13.Sprawy różne, komunikaty, zamknięcie obrad sesji.
 
   
„za” przyjęciem protokołu z X sesji głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. 
 
 
P k t . 2
 
Informację o działaniach pomiędzy sesjami przedstawił Burmistrz Franciszek Fejdych – stanowi zał. nr. 3
 
P k t . 3
 
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską przedstawił Z-ca Burmistrza Stanisław Hawron – stanowi zał. nr. 4
 
P k t . 4
 
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na X sesji udzielili : Z-ca Burmistrza S. Hawron, Dyrektor GZOiW M. Strońska , Naczelnik Wydz. Inwestycji R. Heda.
 
P k t. 5
 
Interpelacje zgłosili radni :
 
 Radny G. Trembecki
- czy istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania akcji letniej dla dzieci wiejskich w 
 Łące Prudnickiej, zgłosiło się ponad 70 dzieci.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 5/
 
Radna A. Drożdżyńska
- kto jest właścicielem budynku usytuowanego na rogu ul. Traugutta i Szkolnej ( były LOK). 
 Budynek ten niszczeje , podczas burz i wiatrów spadają dachówki , które są zagrożeniem dla 
 mieszkańców.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 6/
 
- teren za ul. Asnyka należy do gminy , powinien być on wykaszany dwa razy w roku . Po 
   interwencji zostały wykoszone tereny przy posesjach , kiedy zostanie wykoszony pozostały 
   teren . Prosi o podanie terminów wykaszania.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 7/
 
- w imieniu mieszkańców ul. Batorego i Tuwima prosi o usunięcie suchego drzewa z tego 
   terenu.
/ interpelacja stanowi zał. nr.8/
 
 
 
Radna E. Kitajgrodzka
- kiedy będzie wykonana przecinka drzew na skwerku obok „Cechu”
/ interpelacja stanowi zał. nr.9/
 
Radny A. Zapała
- czy OSiR jako gminna jednostka organizacyjna jest w stanie włączyć się w organizację 
 Rajdu Maluchów. Rajd w ocenie uczestników oraz organizatorów był nie doinwestowany.
 / pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr.10/
 
- czy na terenie basenu miejskiego w części „zielonej” możliwe jest usytuowanie campingu z domkami letnimi oraz polem namiotowym . Było by tam miejsce noclegowe ( baza wypadowa) spełniająca m.in. turystykę urlopową .
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr 11/
 
Radny R. Kwiatkowski
- kiedy zostanie wyjaśniona sprawa podziału geodezyjnego działek na osiedlu K. Miarki oraz 
 płaconych nienależnych podatków,
- czy gmina podejmie się i kiedy to nastąpi wyjaśnienia sprawy bezprawnego i cichego 
   zajęcia części prywatnych działek na poszerzenie ul. Przemysłowej od strony obwodnicy.
- jeżeli potwierdzą się przytoczone w interpelacji fakty , jak gmina zamierza wyrównać straty 
 poszkodowanym właścicielom działek.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr.12/
 
- kiedy planowane są prace związane z budową alejek na cmentarzu ze szczególnym
 uwzględnieniem nowej części od strony Grunwaldzkiej.
- czy oprócz planowanej budowy muru lub innej formy ogrodzenia cmentarza od działek przy 
   budynkach położonych obok ul. Grunwaldzkiej , planowana jest budowa wejścia na
   cmentarz od tej ulicy.
W związku z powyższym radny wnioskuje o wykonanie wyjścia na cmentarz , pod uwagę należy wziąć część działki użytkowanej przez osobę prywatną .
 
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr 13/
 
- kiedy zostanie powiększony parking obok hali sportowej I LO o teren przyległy do garaży i 
 transformatora.
- czy wygląd hali i terenu obok tego parkingu jest dobrą wizytówką  miasta i nie wymaga 
 większej dbałości właściciela tej nieruchomości . Jak te sprawy zamierza załatwić gmina.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 14/
 
 
Wnioski zgłosili radni :
 
Rada . Stanisz
- wnioskuje o pomalowanie przystanku PKS w Piorunkowicach z związku z planowanymi  
 Gminnymi Dożynkami.
/ wniosek stanowi zał. nr. 15/
 
- dot: naprawy drogi powiatowej nr 165/1 i wycięcia akacji pochylonej na tej drodze w 
   Piorunkowicach, droga ta znajduje się obok WDK.
/ wniosek stanowi zał. nr. 16./
 
Radny G. Trembecki
- wnioskuje o wykaszanie brzegów Złotego Potoku w pierwszej kolejności w Moszczance i 
 Łące Prudnickiej , gdzie wzdłuż rzeki prowadzą drogi gminne i powiatowa , którymi porusza  
 się duża liczba osób zwłaszcza w dni wolne od pracy.
/ wniosek stanowi zał. nr.17/
 
- przeanalizowanie budżetu OSP za I półr. 2007r. i przeszacowanie do niezbędnych potrzeb 
   na II połr
/ wniosek stanowi zał. nr. 18/
 
Radny Drohomirecki
 
- wnioskuje o wycięcie drzew – topoli przy ZSZ Nr 1 na ul. Podgórnej. W czasie wichur 
 zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców . Ponadto ich pylenia zagraża alergikom.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 19/
 
Radny J. Serafin – czy podejmowane są działania aby w P-ku powstała Straż Graniczna.
 
Burmistrz F. Fejdych - nt. zadań do wykonania we wsi Piorunkowice była przeprowadzona rozmowa z Sołtysem. Na zadania są zagwarantowane środki w budżecie. W wykonanie zadań mogą się włączyć mieszkańcy wioski. Wysokość środków na akcję letnią została uzgodniona z sołtysami , którzy wcześniej przedłożyli  odpowiednie wnioski. Zostało uzgodnione ,że półkolonie są dofinansowane dla 40 dzieci z rodzin o niskich dochodach. Każda wioska otrzymała 3 tyś zł a niektóre 4 tyś zł. , środki te pochodzą z gminnego funduszu rozwiązywania problemów alkoholowych. Łąka Prudnicka zwrócił się o dofinansowanie półkolonii dla 70 dzieci. Należy oddzielić sprawę wypoczynku od dożywiania . Z Łąki Prudnickiej zostało zgłoszonych 70 dzieci gdzie wszystkich dzieci w wiosce jest ok. 85 czy z tego należy wnioskować ,że ok. 90% dzieci pochodzi z rodzin patologicznych.   
Stan rzeki Złoty Potok zostanie odtworzony do stanu jaki był przed rozpoczęciem  wykonywania kanalizacji.                              
 
Z-ca Burmistrza S. Hawron - OSP przez wiele lat było nie dofinansowane. Muszą nastąpić zmiany organizacyjne. OSP otrzymały środki na remont i doposażenie. Na terenie Łąki Prudnickiej i Moszczanki trwa usuwanie usterek – termin 30 czerwca br.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – wnioskował o wyasygnowanie z budżetu gminy kwoty 1 tyś zł na dofinansowanie półkolonii w Łące Prudnickiej . Ponadto nie zgadza się z opinią komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych dot: dofinansowania półkolonii dla 30 dzieci organizowanej w Łące Prudnickiej. Uważa także ,że gmina powinna dofinansowywać organizację półkolonii.   
 
Radna A. Zawiślak – aby zorganizować półkolonie należy pozyskiwać sponsorów , działania takie należy już podejmować w styczniu.
 
Radny L. Piątkowski – komisja wydając opinie kierowała się przepisami. W obiekcie w Łące Prudnickiej nie może przebywać więcej jak 40 dzieci i jeden wychowawca . Wobec tego nie można dofinansować organizacji półkolonii dla 70 dzieci. W obiekcie tym przez cały rok funkcjonuje świetlica dla 40 dzieci.
 
Radny E. Drohomirecki – kwalifikacja dzieci na półkolonie musi być zgodna z przepisami. Należy się także zastanowi nad organizacją wypoczynku dzieci w mieście. Jest zadowolony z realizacji  wniosków .
 
Radny J. Serafin – uważa, że powinna nastąpić wycinka topoli zagrażającym bezpieczeństwu w trakcie wiatrów.     
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – poinformował, że Dyrektorzy Szkół są zadowoleni ze spotkania laureatów olimpiad z Burmistrzem . Prosił aby w przyszłości zorganizować takie spotkanie z laureatami   w dziedzinie sportu. W tym celu w budżecie gminy należy zabezpieczyć środki.  
 
Radny R. Czeczel – kiedy zostanie wykonana dokumentacja na wykonanie oświetlenia ul. Dąbrowskiego. 
 
Damian Szepelawy Sołtys wsi Szybowice – podziękował mieszkańcom poszczególnych sołectw za udzieloną pomoc finansową poszkodowanym mieszkańcom wsi Szybowice. Przedstawił wysokość środków finansowych zebranych w poszczególnych sołectwach.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – uważa, że radni jak i mieszkańcy włączą się do pomocy poszkodowanym.
 
P k t . 6
 
Informacje z działalności Klubów Sportowych :
 
Radny E. Mazur – prosił aby w przyszłości w informacjach  ujmować skład zarządu poszczególnych klubów.
 
Radny L. Piątkowski – wnioskował o ujmowanie w informacjach rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu gminy.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – każdy klub rozlicza się z otrzymanej dotacji. Chcieliśmy rozmawiać nt. funkcjonowania klubów i ich oczekiwań.
 
Radny M. Półchłopek – kluby sportowe uczestniczą w konkursach i mają obowiązek się rozliczać. Z pisma Przewodniczącego Rady nie wynikało ,że należy ująć rozliczenie otrzymanej dotacji .
 
Radna E. Zabiegała – uważa ,że w przedłożonych informacjach powinna być wykazana ilość młodzieży.
 
Radny R. Kwiatkowski – zaproponował aby kluby sportowe utworzyły wspólny kalendarz imprez sportowych z określeniem terminów.
 
Informacja Ludowego Zespołu Sportowego „Zarzewie” – stanowi zał. nr. 20
 
Prezes klubu R. Dejka przedstawił wykaz organizowanych imprez sportowych oraz ich koszt. Poinformował ,że sekcja szachowa awansowała do II ligi. Podziękował za zaproszenie na sesję.
Radni dyskusji nie podjęli.
 
Informacja Ludowego Klubu Jeździeckiego „Olimp” – stanowi zał. nr. 21
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – uważa, że klub ten jest zapomniany. W związku z organizacją w przyszłą sobotę i niedzielę   zawodów jeździeckich prosił o ufundowanie przez Burmistrza pucharu.
 
Informacja MKS „Sparta” – stanowi zał. nr. 22
 
Prezes Klubu M. Półchłopek przedstawił działalność klubu.
 
Radny J. Serafin – czy klub sportowy „Sparta” ma koncepcję zagospodarowania budynku nr. 2 na byłych koszarach wojskowych.
 
M. Półchłopek – budynek ten można zagospodarować na bazę noclegową lecz musi to być zgodne z koncepcją gminy. Podziękował władzom miasta za pomoc udzieloną klubowi. 
 
Informacja KS „Obuwnik” – stanowi zał. nr. 23
 
Radny E. Mazur - podziękował Prezesowi klubu za wkład wniesiony w szkolenie zawodników.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – uważa, że powinien nastąpić remont hali „Obuwnika” oraz hotelu. Obiekty te mogą stanowić element infrastruktury turystycznej.
 
Informacja klubu kolarskiego Ziemia Prudnicka – „ Góral „ – stanowi zał. nr. 24
 
Prezes klubu A. Trybuła przedstawił działalność klubu.
 
Informacja MKS „Smyk” – stanowi zał. nr. 25
 
Działalność klubu przedstawił V- ce Prezes J. Gruszczyński zaproponował powstanie Międzyszkolnego Związku Sportu Szkolnego , którego trzon stanowili by nauczyciele wychowania fizycznego.
 
Burmistrz F. Fejdych – zastanawia się kto miał by powołać zarząd . Istnieje Zarząd Wojewódzki , który powinien zwrócić się do gminy .
 
Radny Cz. Dumkiewicz – uważa , że na terenie gminy jest wystarczająca ilość podmiotów zajmujących się sportem.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – uważa, że powinien powstać Międzyszkolny Związek Sportu Szkolnego. Jako Prezes klubu podziękował władzom za pomoc udzieloną klubowi.
 
Informacja KS „Pogoń” – stanowi zał. nr 26
 
Prezes klubu P. Krańczoch – podziękował za pomoc udzielaną klubowi oraz prosił o dalsze wsparcie finansowe. Uważa także ,że gmina powinna poczynić starania w celu zabezpieczenia miejsc noclegowych.
 
Burmistrz F. Fejdych - klub chce przekazać hotel gminie , obiekt ten wymaga remontu i utrzymania. Żaden klub sportowy nie jest w stanie utrzymać hotel. Działalność klub może być dofinansowana a nie finansowana.
 
Informacja Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych – stanowi zał. nr. 27
 
Prezes LSZ A. Gajewski – uważa,że ,że ogłoszenie konkursów powinno nastąpić jesienią.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – uważa ,że konkursy powinny się odbyć w listopadzie bądź w grudniu.
 
Burmistrz F. Fejdych – aby ogłosić konkursy musi być uchwalony budżet.
 
Informacja MKS „Pogoń – Meble” - stanowi zał. nr 27 a
 
Prezes Marek Wojciechowski – przedstawił osiągnięcia sportowe klubu.
 
Burmistrz F. Fejdych – gro klubów sportowych korzysta ze środków  budżetowych gminy. Kluby mają także bezpłatny dostęp do obiektów sportowych. Uważa, że Prudnik jest jedną z lepiej zorganizowanych społeczności sportowych.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – dzięki zaangażowaniu radnych znajdują się środki na funkcjonowanie sportu młodzieżowego . Podziękował działaczom sportowym jak i zawodnikom .
 
P k t . 7
Sprawozdanie z działalności świetlic środowiskowych działających na terenie gminy Prudnik – stanowi zał. nr. 28
Radni uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem sprawozdania głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 
Sprawozdanie z działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych – stanowi zał. nr. 29
 
Radny E. Mazur – w świetlicy w Łące Prudnickiej wystąpiła sytuacja braku dokumentacji prowadzonej działalności w placówce.
 
Radna E. Zabiegała – potwierdziła zdanie radnego E. Mazura informując ,że brak było dziennika zajęć, listy obecności . Dokumentacja ta miała być dostarczona do UM.
 
Burmistrz F. Fejdych – gmina komisja ds. rozwią
zywania problemów alkoholowych wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania biorąc odpowiedzialność. Sprawę braku dokumentów w świetlicy należy wyjaśnić.
 
Radny L. Piątkowski – w trakcie kontroli świetlica była czynna. z dokumentacją też nie było trudności.
Radny E. Mazur – uważa, że dokumenty powinny być w siedzibie świetlicy.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 3 radnych.
P k t . 8
 
Informacja nt. gospodarowania mieniem gminnym z uwzględnieniem dochodów pochodzących ze sprzedaży stanowi zał. nr. 30                                                  
 
Radny J. Serafin – czy budynki na byłych koszarach zostaną zabezpieczone.
Burmistrz F. Fejdych – budynki zabezpieczy ZBK .
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem informacji głosowało 16 radnych „przeciw” głosował 1 „wstrzymujących się” od głosu nie było.
 
P k t . 9
 
Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r.
Zapisy projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy B. Stankiewicz.
Przewodniczący Rady J. Szczepański zwrócił uwagę ,że komisje rady nie opiniowały projektu uchwały przedłożonego pod obrady w dniu dzisiejszym, zapytał czy ogłosić przerwę w celu zaopiniowania projektu uchwały.
Radni uznali ,że zapisy projektu uchwały można wyjaśnić na sesji.
 
Radny J. Serafin – nie jest „przeciw” budowie parkingu lecz wyraża zdecydowany sprzeciw jego budowie na zapleczu przychodni lekarskiej „Medikus”. W planie zagospodarowania przestrzennego teren ten jest oznaczony symbolem UZ – tzn. usługi zdrowotne. Uważa ,że budowa parkingu na tym terenie jest niezgodna z prawem. Jeżeli będzie budowany parking to czy nie powinna być dokonana zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego.
 
Radny E. Mazur – czy w przypadku budowy parkingu wymagana jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Burmistrz F. Fejdych – podmioty gospodarcze prowadzące usługi medyczne wnioskują o budowę parkingu, który ułatwi dostęp do świadczonych usług osobom niepełnosprawnym. Istniejące na tym terenie ogródki działkowe powstały bez wymaganych dokumentów. Ponadto w pobliży funkcjonuje ośrodek dla niepełnosprawnych.
 
Radny J. Serafin – ponownie zapytał ,co przewiduje plan zagospodarowania przestrzennego parking ,czy usługi medyczne.
 
Renata Heda Naczelnik Wydz. Inwestycji – w budżecie są środki na projekt budowy parkingu,  projekt musi być zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego.
 
Radny J. Serafin – jaki jest zapis w planie zagospodarowania przestrzennego.
R. Heda Naczelnik Wydz. Inwestycji – w planie zagospodarowania jest zapis – usługi medyczne.
 
Radny J. Serafin – czy jest sens wydatkowania 250 tyś zł na zagospodarowanie parkingu na tak małej przestrzeni.
 
Burmistrz F. Fejdych – wcześniej także wydatkowano 100 tyś zł na podwórko przy ul. Kościuszki , należy się zastanowić ,czy warto było.
 
Radny J. Serafin – w brukowaniu podwórka przy ul. Kościuszki partycypowali mieszkańcy.
Burmistrz F. Fejdych – mieszkańcy partycypowali w kwocie ok. 3 tyś zł pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych „przeciw” głosował 1 radny „wstrzymujących się” od głosu nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/92/2007 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.31
 
Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/93/2007 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 32
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007r.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XI/94/2007 zmieniająca uchwałę w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007r.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 33
 
Projekt uchwały w spr: udzielenia poręczenia kredyty zaciągniętego przez Stowarzyszenie wspólne Źródła Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów i Prudnik w Banku Spółdzielczym w Prudniku.
 
Pan   Andrzej Zioła Prezes Stowarzyszenia Leder + prosił o podjęcie uchwały na podstawie której Burmistrz poręczy kredyt. Środki te pomogą Stowarzyszeniu starać się o pozyskanie pomocy  z funduszy unijnych. jest możliwość pozyskania 700 tyś zł.
 
Skarbnik Gminy B. Stankiewicz – rada upoważnia Burmistrza do poręczenia . Kredyt będzie zaciągnięty w wysokości 250 tyś. pozostałe to koszty manipulacyjne.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/ 95/2007 w spr: udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów i Prudnik „ w Banku Spółdzielczym w Prudniku.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 34
 
Projekt uchwały w spr: ustalenia stref płatnego parkowania , określenia wysokości stawek opłaty za  parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie wysokości opłaty całodobowej oraz sposobu pobierania tych opłat.
 
Radny Cz. Dumkiewicz – poinformował, że mieszkańcy Rynku chcą aby był on zamknięty od ruchu samochodów.
 
Radny L. Piatkowski – uważa, że parking dla samochodów przy ul,. Tkackiej nie leży w całości na działce gminnej, część działki należy do WZiR. Zapytał także , gdzie będą parkować np. pracownicy instytucji znajdujących się w Ratuszu.   
  
Burmistrz F. Fejdych – parkingi nie będą płatne w soboty i w niedziele od godz. 14.oo Odnosząc się do parkingu na ul. Tkackiej – gmina budując tam parking musiała spełnić wszelkie warunki. Jeżeli teren ten nie był własnością gminy to jakim prawem wybudowano tam parking. W projekcie uchwały określony jest miesięczny abonament za parkowanie samochodów , który daje możliwość parkowania samochodów pracownikom.
 
Radny R. Kwiatkowski - jest „przeciw” płatnym parkingom. W chwili obecnej trwa rewitalizacja miasta i nie jest to dobry moment. Ile zyska gmina z wprowadzenia opłat parkingowych a ile firma prowadząca.
 
Radny Cz. Dumkiewicz – uważa,że istotą będzie uporządkowanie ruchu w mieście. Zwrócił także uwagę ,że w Ratuszu mieści się USC i należy uporządkować miejsca parkingowe w sposób umożliwiający postój samochodów nowożeńców.
 
Radny E. Mazur – uważa, że w przyszłości Rynek powinien być wyłączony z ruchu.
 
Radny L. Piątkowski – uważa, że dla osób dojeżdżających do pracy    powinny być wyznaczone miejsca parkingowe.
 
Radna A. Drożdżyńska – uważa,że należy pomyśleć o przedsiębiorcach i wprowadzić wolne od opłat dla nich miejsca parkingowe.
 
Burmistrz F. Fejdych – uważa, że   centrum miasta nie powinno być miejscem parkingowym dla samochodów. Nauczyciele mogą np. parkować samochody na ul. Gimnazialnej. Miesięczna opłata dla przedsiębiorców w projekcie uchwały wynosi 600 zł co daje dziennie 2 zł. Wnioskował   wprowadzenie w § 9 zapisu – uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
„za” przyjęciem uchwały  głosowało 15 radnych , głosów „przeciw” się nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.       
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/96/2007 w spr: ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat.
        
- Uchwała stanowi zał. nr. 35
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/97/2007 zmieniającą uchwałę w spr: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik.     
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 36
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność gminy Prudnik.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/98/2007 zmieniającą uchwałę w spr: ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność gminy Prudnik.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 37
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Prudnik.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/99/2007 zmieniającą uchwałę w spr: zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Prudnik.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 38    
     
      
P k t . 10
 
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej .
Radni uwag nie wnieśli
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/100/2007 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 39
 
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/101/2007 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.40
 
Projekt uchwały w spr: nabycia nieruchomości .
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/102/2007 w spr: nabycia nieruchomości.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 41
 
Projekt uchwały w spr: rozszerzenia cmentarza komunalnego w Prudniku.
 
Burmistrz f. Fejdych – aby przystąpić do zagospodarowania cmentarza wymagana jest uchwała rady. Zgodnie z przepisami zmarłych można chować 50 m od budynków.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/103/2007 w spr rozszerzenia cmentarza komunalnego w Prudniku.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 42
 
P k t . 11
 
Projekt uchwały w spr: opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier.
Burmistrz F. Fejdych – prosił o zastanowienie się nad projektem uchwały , będzie to opinia rady.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/104/2007 w spr: opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 43
 
Projekt uchwały w spr: opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier.
 
Radny R. Kwiatkowski – uważa, że lokalizacja ośrodka gier przy ul. Ogrodowe nie będzie miała negatywnego wpływu na życie mieszkańców. Nikomu nie przeszkadzają umieszczone automaty w lokalu obok kościoła. Odległość od przedszkola na ul. Ogrodowej do restauracji wynosi ok. 120 m. Salon gier będzie z drugiej strony restauracji i nikomu to nie będzie przeszkadzało. Zamieszkałe budynki są dopiero na ul. Chrobrego i Nyskiej. Ponadto przedszkole jest czynne od godz. 5.30 i dzieci nie będą korzystać z salonu gier. Uważa,że jest to najlepsze miejsce w Prudniku na lokalizację salonu gier.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – uważa,że lokalizacja salonu gier przy ul. Ogrodowej jest do przyjęcia.
Radny R. Kwiatkowski – uważa,że dobra lokalizacja salonu gier może być także na ul. Prążyńskiej.
 
Radny R. Czeczel – opinia wydana przez radę powinna być zgodna z przepisami prawa.
 
Marek Radom Sekretarz Gminy – na dzień dzisiejszy nie jest wiadomo od której strony będzie się wchodziło do salonu gier. Pomiar odległości powinien być dokonany od granic geodezyjnych nieruchomości. Burmistrz przedkładając pod obrady projekt uchwały brał pod uwagę funkcjonujący w pobliżu żłobek, przedszkole oraz przychodnię lekarską . Salon gier będzie funkcjonował 18 godzin dziennie , będzie miał wpływ na funkcjonowanie istniejących w pobliżu  instytucji publicznych.
 
Radny Z. Kosiński – uważa,że powinien być podjęty przez radę projekt uchwały przedłożony przez Burmistrza.                      
 
Radny R. Kwiatkowski – uważa,że z patologiami należy walczyć lecz nie oznacza to ,że należy zamknąć sklepy monopolowe.
 
Radny Z. Kosiński – zwrócił uwagę ,że w przedszkolu działającym w pobliży restauracji przy ul. Ogrodowej funkcjonuje świetlica opiekuńczo – wychowawcza jak też ZHP.
 
Z-ca Burmistrz S. Hawron – przy ul. Ogrodowej , kilka metrów od restauracji funkcjonuje przychodnia lekarska dla dzieci.
 
Radny R. Kwiatkowski – wnioskuje o wykreślenie z § 1 projektu uchwały wyrazu „negatywnie” i wprowadzić w to miejsce wyrazu „pozytywnie”
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański poddał pod głosowanie wniosek radnego R. Kwiatkowskiego.
„za” wykreśleniem wyrazu „negatywnie” i wprowadzenie wyrazu „pozytywnie „ głosowało 9 radnych „przeciw” głosowało 7 radnych „wstrzymujących się” od głosu nie było.
Rada wprowadziła w § 1 projektu uchwały zapis „ opiniuje się pozytywnie lokalizację ośrodka gier – salon gier na automatach w Prudniku przy ul. Ogrodowej 2.”
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – z uwagi na wprowadzenie zmiany zapisu § 1 uzasadnienie do uchwały stało się nieaktualne- wnioskował o wykreślenie z § 1 pkt. 2 o treści „ uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 
„za” przyjęciem uchwały wraz z przyjętymi zmianami głosowało 9 radnych „przeciw” głosowało 7 radnych „wstrzymujących się” od głosu nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/105/2007 w spr: opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier. 
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 44
 
Projekt uchwały w spr: powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2008 – 2011
 
Komisje rady zaproponował do składy zespołu jednego przedstawiciela – opinie stanowią zał. nr. 45
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/ 106/2007 w spr: powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencje 2008 – 2011
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 46
 
Projekt uchwały w spr: powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji w Urzędzie Miejskim w Prudniku .
Komisje rady zaproponowały do składu komisji jednego przedstawiciela – opinie komisji stanowi zał nr.45
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/107/2007 w spr: powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji w Urzędzie Miejskim w Prudniku.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 47
 
Projekt uchwały w spr: odwołania skarbnika gminy.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – odczytał wniosek Burmistrza o odwołanie skarbnika gminy – stanowi zał. nr.48
Radny E. Drohomirecki – prosił o zajęcie stanowiska przez P. B.Stankiewicz Skarbnika Gminy . Pani B. Stankiewicz głosu nie zabrała.
„za” podjęciem uchwały głosowało 2 radnych „przeciw” głosowało 11 radnych „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada uchwały nie podjęła.
 
Przewodniczący rady J. Szczepański ogłosił przerwę w obradach.
 
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady J. Szczepański poddał pod głosowanie wniosek o reasumpcje głosowania nad projektem uchwały w spr: odwołania skarbnika gminy.   
„za” przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Przewodniczący Rady J. Szczepański ponownie poddał pod głosowanie projekt uchwały w spr: odwołania skarbnika gminy.
„za” podjęciem uchwały głosował 1 radny , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosowania 13 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/108/2007 w spr: odwołania skarbnika gminy.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 49
Pani B. Stankiewicz podziękowała Burmistrzom , radnym i pracownikom urzędu za współpracę.
 
Burmistrz F. Fejdych – przedstawił wniosek o powołanie Pani Jadwigi Zielińskiej na skarbnika gminy – stanowi zał. nr. 50
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XI/109/2007 w spr: powołania skarbnika gminy.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 51
 
P k t . 12
 
Radny Z. Kosiński - zgłosił wniosek o reasumpcję głosowania nad uchwałą w spr:  opinii wobec lokalizacji ośrodka gier na automatach przy ul. Ogrodowej w Prudniku . Radny uważa, że lokalizacja ośrodka gier przy ul. Batorego jest lepszym miejscem.
 
Radny A. Gajewski – wyraził sprzeciw reasumpcji głosowania .
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański reasumpcja może być głosowana w momencie rozpatrywania projektu uchwały . W chwili obecnej brak jest woli radnych .
 
Radca Prawny G. Begej – Husak – przepisy prawa nie określają w jakim momencie może być dokonana reasumpcja głosowania.
 
Radny Z. Kosiński – uważa,że radni nie wiedzieli nad czym głosują.
 
Radny M. Półchłopek - jest za wspieraniem rodzimych przedsiębiorców , ale lokal przy ul. Batorego znajduje się w centrum miasta.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – uważa,że nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenie reasumpcji głosowania.
 
Radny Z. Kosiński – prosił o podanie pod głosowanie zgłoszonego wniosku dot: reasumpcji głosowania.             
„za” przyjęciem wniosku dot: reasumpcji głosowania , głosował 1 radny „przeciw” głosowało 9 radnych „wstrzymało się” od głosu 4 radnych.
Rada wniosek oddaliła.
 
Radny R. Kwiatkowski – zaproponował aby Burmistrz odpowiedzi na interpelacje udzielił w formie pisemnej.
 
Burmistrz F. Fejdych – odnosząc się do interpelacji radnego R. Kwiatkowskiego wyjaśnił,że do Urzędu Miejskiego nie wpłynęła skarga ani wniosek od podatnika dot: opłacania podatku od gruntów , które gmina zabrała od osoby prywatnej . Takiej sprawy nie było przy ul. Polnej. Odnosząc się do organizacji Rajdu Maluchów – PTTK nie informował, że gmina nie udzieliła pomocy finansowej w jego organizacji. W przyszłym roku planowane jest zabezpieczenie dojazdu do Chocimia. Na ul.Dąbrowskiego jest wykonywana dokumentacja.  
 
P k t . 13
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady J. Szczepański zakomunikował zamknięcie obrad XI sesji RM, posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.oo i zakończyło o godz. 18. 15. Protokół sporządzono w 2-ch egz. Oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego, drugi przekazany został Burmistrzowi Prudnika. Płyta CD z nagraniem przebiegu obrad stanowi załącznik do protokołu.
 
Protokołowała
Jolanta Wróblewska
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Jacek Szczepański
 
 
Załączniki:

Zał. nr 1 - Lista obecności.pdf
Zał. nr 2 - Lista zaproszonych Sołtysów.pdf
Zał. nr 2a - Lista zaproszonych.pdf
Zał. nr 3 - Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 31 maja do 27 czerwca 2007 roku.pdf
Zał. nr 4 - Informacja z realizacji uchwał.pdf
Zał. nr 5 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 6 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 7 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 8 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 9 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 10 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 11 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 12 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 13 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 14 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 15 - Wniosek.pdf
Zał. nr 16 - Wniosek.pdf
Zał. nr 17 - Wniosek.pdf
Zał. nr 18 - Wniosek.pdf
Zał. nr 19 - Wniosek.pdf
Zał. nr 20 - Informacja o działalności Klubu Sportowego Zarzewie w Prudniku.pdf
Zał. nr 21 - Informacja Ludowego Klubu Jeździeckiego Olimp Prudnik.pdf
Zał. nr 22 - Informacja z działalności sportowej MKS Sparta Prudnik.pdf
Zał. nr 23 - Informacja z działalności sekcji łuczniczej KS Obuwnik Prudnik.pdf
Zał. nr 24 - Informacja z działalności Klubu Kolarskiego Ziemia Prudnicka Góral w Prudniku.pdf
Zał. nr 25 - Informacja z działalności KS Smyk w Prudniku.pdf
Zał. nr 26 - Informacja z działalności KS Pogoń Prudnik.pdf
Zał. nr 27 - Informacja z działalności Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.pdf
Zał. nr 28 - Sprawozdanie z działalności świetlic środowiskowych.pdf
Zał. nr 29 - Sprawozdanie z działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych.pdf
Zał. nr 30 - Informacja na temat gospodarowania mieniem gminnym.pdf
Zał. nr 48 - Wniosek o odwołanie Skarbnika Gminy Prudnik.pdf
Zał. nr 50 - Wniosek o powołanie Skarbnika Gminy Prudnik.pdf

informację wytworzył(a): Jolanta Wróblewska
za treść odpowiada: Jolanta Wróblewska
data wytworzenia: 28.06.2007


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zał. nr 1 - Lista obecności.pdf (rozmiar 236,09 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 10 - Interpelacja.pdf (rozmiar 329,58 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 11 - Interpelacja.pdf (rozmiar 397,69 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 12 - Interpelacja.pdf (rozmiar 959,93 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 13 - Interpelacja.pdf (rozmiar 519,01 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 14 - Interpelacja.pdf (rozmiar 581,35 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 15 - Wniosek.pdf (rozmiar 300,95 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 16 - Wniosek.pdf (rozmiar 367,38 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 17 - Wniosek.pdf (rozmiar 572,97 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 18 - Wniosek.pdf (rozmiar 156,88 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 19 - Wniosek.pdf (rozmiar 441,24 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 2 - Lista zaproszonych Sołtysów.pdf (rozmiar 136,67 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 20 - Informacja o działalności Klubu Sportowego Zarzewie w Prudniku.pdf (rozmiar 815,90 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 21 - Informacja Ludowego Klubu Jeździeckiego Olimp Prudnik.pdf (rozmiar 403,25 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 22 - Informacja z działalności sportowej MKS Sparta Prudnik.pdf (rozmiar 3 422,27 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 23 - Informacja z działalności sekcji łuczniczej KS Obuwnik Prudnik.pdf (rozmiar 992,87 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 24 - Informacja z działalności Klubu Kolarskiego Ziemia Prudnicka Góral w Prudniku.pdf (rozmiar 267,72 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 25 - Informacja z działalności KS Smyk w Prudniku.pdf (rozmiar 612,47 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 26 - Informacja z działalności KS Pogoń Prudnik.pdf (rozmiar 229,73 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 27 - Informacja z działalności Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.pdf (rozmiar 673,16 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 28 - Sprawozdanie z działalności świetlic środowiskowych.pdf (rozmiar 460,63 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 29 - Sprawozdanie z działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych.pdf (rozmiar 454,81 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 2a - Lista zaproszonych.pdf (rozmiar 230,25 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 3 - Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 31 maja do 27 czerwca 2007 roku.pdf (rozmiar 74,67 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 30 - Informacja na temat gospodarowania mieniem gminnym.pdf (rozmiar 851,91 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 4 - Informacja z realizacji uchwał.pdf (rozmiar 1 556,78 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 48 - Wniosek o odwołanie Skarbnika Gminy Prudnik.pdf (rozmiar 159,52 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 5 - Interpelacja.pdf (rozmiar 172,09 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 50 - Wniosek o powołanie Skarbnika Gminy Prudnik.pdf (rozmiar 195,53 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 6 - Interpelacja.pdf (rozmiar 321,04 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 7 - Interpelacja.pdf (rozmiar 352,37 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 8 - Interpelacja.pdf (rozmiar 345,40 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 9 - Interpelacja.pdf (rozmiar 318,57 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-09-03 16:07:22, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1620
 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104