Zarządzenie nr 214/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-10-13 08:00:49, dokument aktualny]


Zarządzenie Nr 214/2003
Burmistrza Prudnika
z dnia 10 października 2003 rw sprawie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości wartości nakładów poniesionych przez nabywcę na remont wiaty.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r . Nr 80 poz. 717/, Burmistrz Prudnika zarządza, co następuje :§ 1


Zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej na mapie nr 1 – obręb Prudnik – jako działka nr 2291/96 o powierzchni 0,0191 ha wartość nakładów poniesionych przez nabywcę tej nieruchomości na remont wiaty w kwocie 2.970,00 zł ( słownie złotych: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt )


§ 2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 529

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 693

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmiana nagłówka z powodu błędnego sotrtowania.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104