Zarządzenie nr 052/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-08-12 12:22:07, dokument aktualny]


Zarządzenie nr 52/2003
Burmistrza Prudnika
z dnia 10 stycznia 2003 r.


w sprawie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości wartości nakładów poniesionych przez dzierżawców na wybudowanie garażu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r.Nr 142,poz.1591 z 2002 r.Nr 23,poz.220, nr 62 poz.558/,art.25 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000 r Nr 46, poz.543, z 2001 r.Nr 129, poz. 1447 i nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r Nr 25, poz.253 i Nr 74, poz. 676/,§ 4 uchwały nr XLIX/704/2002 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 października 2002 roku w sprawie zbycia nieruchomości i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową oraz w związku z uchwałą Nr 1535/2002 r Zarządu Miejskiego w Prudniku z dnia 23.10.2002 roku w sprawie zbycia nieruchomości i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową Burmistrz Prudnika zarządza ,co następuje:

§ 1


Na poczet ceny nieruchomości zabudowanej oznaczonej na mapie nr 5- obręb Prudnik -jako działka nr 2678/3 o powierzchni 0,0020 ha zalicza się wartość nakładów poniesionych przez dzierżawcę na wybudowanie garażu.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 415

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 742

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmiana nagłówka z powodu błędnego sortowania
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104