Zarządzenie nr 020/2002 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-08-08 15:20:58, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE nr 20/2002
Burmistrza Prudnika
z dnia 23 gruduia 2002 r.


w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na rok 2002 r.

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591/ oraz § 9 Uchwały Nr XLI/ 588 /2002 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 lutego 2002 r. Burmistrz Prudnika zarządza, co następuje :

§1


Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Prudnik do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/24/2002 z dnia 20.12.2002 r. zgodnie z załącznikami:

- Układ wykonawczy budżetu Urzędu Miejskiego - załącznik nr 1
- Układ wykonawczy budżetu Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania - załącznik nr 2

§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Prudnika
z dnia 23 grudnia 2002 r.


Układ wykonawczy budżetu Urzędu Miejskiego do Uchwały Rady Miejskiej w Prudniku Nr IV/24/2002 z dnia 20.12.2002 r.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 153 367,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 58 600,00
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 33 600,00
§ 041 Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 33 600,00


Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń o kwotę 25 000,00
§ 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 25 000,00

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 64 000,00
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 64 000,00
§ 092 Pozostałe odsetki o kwotę 64 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i oclirona środowiska o kwotę 30 767,00 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 30 767,00
§ 661 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego
Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30 767,00

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 31 266,40

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 30 767,00
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 30 767,00
§ 031 Podatek od nieruchomości o kwotę 30 767,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 499,40

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 499,40
§ 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł o kwotę 499,40

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 208 167,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 116 580,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 116 580,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 48 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 68 580,00
Wykonanie prawa odkupu nieruchomości przy Placu Szary cli Szeregów

Dział 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 60 820,00
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 60 820,00
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz pożyczek i kredytów o kwotę 60 820,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30 767,00 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 30 767,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30 767,00 Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalny cli wraz z modernizacją i budową niezbędnej infi-astruktiny tedmicznej związanej z wprowadzeniem systemu na terenie gminy Prudnik - roboty dodatkowe.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 330 767,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 300 000,00
Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 300 000,00
§ 2610 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego o kwotę 300 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30 767.00
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 30 767,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30 767,00
Dotacja z Gminy Biała
Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych wraz z modernizacją
i budową niezbędnej infrastruktury technicznej zwdązanej z wprowadzeniem
systemu na terenie gminy Prudnik - roboty dodatkowe.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Prudnika
z dnia 23 grudnia 2002 r.


Układ wykonawczy budżetu Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania do Uchwały Rady Miejskiej w Prudniku Nr IV/24/2002 z dnia 20.12.2002 r.

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 499,40

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 499.40
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 499,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 499,40
Szkoła Podst. nr 4 o kwotę 125,60
Szkoła Podst. Łąka Prudnicka o kwotę 373,80  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 571

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1090

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmiana nagłówka z powodu błędnego sortowania.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104