140 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/140/2003
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-10-29 12:07:37, dokument aktualny]


Uchwała Nr XIV/140/2003
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 23 października 2003r.


w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 litera”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806 z 2003r. Nr 80 poz.717) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości nie zabudowanej
oznaczonej na mapie nr 4- obręb Prudnik – numerami pomiarowymi 852/3 i 845/9 o łącznej powierzchni 0,0710 ha.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 558
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104