598 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/598/2006 - w sprawie zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-07-12 09:01:55, dokument aktualny]


U c h w a ł a  Nr L/598/2006
R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku
z dnia 1 czerwca 2006r.


w sprawie zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej.


      Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214,poz.1806 z 2003r. Nr 80,poz.717 Nr 162,poz.1568 z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441, z 2006r. Nr 17,poz.128) oraz art. 37 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603, Nr 281 poz.2782, z 2005r. Dz.U. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420,Nr 175 poz.1459) Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a , co następuje :

§ 1

1.Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej gruntu o powierzchni 0,0043 ha z nieruchomości oznaczonej na mapie nr 1 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 2347/10 o powierzchni 0,2386 ha.

2.Zbycie części nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej na mapie nr 1 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 2345/10 – przyległej do gruntu stanowiącego przedmiot zbycia.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepański
informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 12.07.2006


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 370
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104