618 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/618/2006 - w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-07-12 10:57:38, dokument aktualny]


U c h w a ł a   Nr LI/618/2006
R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u
z dnia 29 czerwca 2006r

w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r,Nr 142,poz.1591, z 2002r,Nr 23,poz. 220,Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214,poz. 1806,z 2003r,Nr 80,poz. 717,Nr 162,poz. 1568, z 2004r,Nr 102,poz. 1055,Nr 116,poz. 1203, Nr 167,poz. 1759, z 2005r,Nr 172,poz. 1441 i z 2006r. Nr 17,poz.128) Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres dłuższy niż trzy lata gruntu o powierzchni 0,0021 ha stanowiącego część nieruchomości oznaczonej na mapie nr 6 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 1266/186 pod budowę garażu.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepański
informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 12.07.2006


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 373
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104