614 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/614/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-07-12 10:06:28, dokument aktualny]


U c h w a ł a  Nr  LI/614/2006
R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u
z dnia 29 czerwca 2006r.

w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.

       Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r,Nr 142,poz. 1591, z 2002r,Nr 23,poz. 220,Nr 62,poz. 558,Nr 113,poz. 984,Nr 153,poz. 1271,Nr 214,poz. 1806,  z 2003r,Nr 80,poz. 717,Nr 162,poz. 1568, z 2004r,Nr 102,poz. 1055,Nr 116, poz. 1203,Nr 167,poz. 1759, z 2005r,Nr 172,poz. 1441; z 2006r.Nr 17,poz.128 ) w związku z art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r,Nr 261,poz. 2603,Nr 281,poz.2782, z 2005r Dz.U.Nr 130,poz.1087,Nr 169,poz. 1420,Nr 175,poz. 1459) i § 1 Uchwały Nr XLIII/355/98 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 1998r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali, Rada Miejska w Prudniku uchwala , co następuje :

§ 1


Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego obejmującego swoją powierzchnią cały budynek położony na działce nr 2760/3 o powierzchni 0,1163 ha, mapa 5,  obręb Prudnik.

§ 2


Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości gruntowej oznaczonej na mapie nr 5 – obręb Prudnik – numerami pomiarowymi 2752/3 służebnością gruntową przejazdu i  przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli sąsiedniej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2760/3 mapa nr 5 , obręb Prudnik, celem umożliwienia właścicielowi tej nieruchomości przejazdu i przechodu do ulicy Włoskiej.

§ 3

Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepański
informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 12.07.2006


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 439
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104