601 - Uchwała Rady Miejskiej nr L/601/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-07-12 09:04:59, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr  L/601/2006
R a d y  M i e j s k i e j w  Prudniku
z dnia 1 czerwca 2006r.


w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.


              Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 litera”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004r. nr 102 poz.1055, Nr 116,poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441; z 2006r. Nr 17,poz.128) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a , co następuje :


§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej na mapie nr 2 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 2491/48 o powierzchni 0,1055 ha i na mapie nr 5 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 2614/3 o powierzchni 0,0170 ha.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepańskiinformację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 12.07.2006


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 373
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104