578 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/578/2006 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im.Marii Konopnickiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-05-23 09:43:17, dokument aktualny]


U c h w a ł a  Nr XLVII/578/2006
R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u
z dnia  30 marca 2006r

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im.Marii Konopnickiej w Prudniku

       Na podstawie § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 146, poz. 1222,Nr 160,poz. 1334, z 2006r, Nr 38,poz.261) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje:

 

§  1


Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im.Marii Konopnickiej  w Prudniku na kwotę 800,00 zł.


§  2


Uzgadnia się wartość jednego punktu stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez Publiczna Szkołę Podstawową nr 4 
im. Marii Konopnickiej  w Prudniku na kwotę 4,00 zł.


              
§  3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

 

§  4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od   1 stycznia 2006r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepański
informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 23.05.2006


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 442
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104