520 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/520/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-01-04 12:16:46, dokument aktualny]


U c h w a ł a  Nr XLIV/520/2005
R a d y   M i e j s k i e j  w   Prudniku
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie nabycia nieruchomości

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, z 2002r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r, Nr 172, poz. 1441) Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a, co następuje :

                                                               §  1

1.Wyraża się zgodę na nabycie od Zakładu Przemysłu Bawełnianego „FROTEX” S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Prudniku, oznaczonej na mapie nr 12 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 1984/140 o  powierzchni 0,6718 ha i własności położonego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu
przedmiot własności.
2.Nabycie nieruchomości będzie mogło nastąpić po zwolnieniu tej nieruchomości z obciążeń hipotecznych.

§  2

1.Nabycie nieruchomości nastąpi na podstawie art. 66 § 1 pkt. 2 i § 2 pkt. 2 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005r,Nr 8 poz. 60 z  późniejszymi  zmianami) w formie umowy notarialnej przeniesienia prawa użytkowania wieczystego  gruntu i własności budynku w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości.
2.Nabycie nieruchomości będzie poprzedzone wyrażeniem przez Radę Miejską w Prudniku zgody w zakresie warunków jej nabycia i najmu lub dzierżawy.

§  3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§  4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepański


informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 04.01.2006


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 523
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104