483 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/483/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-11-07 14:40:31, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XLI/483/2005
R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku
z dnia 30 września 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.


       Na podstawie art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,poz.717, z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141,poz.1492, z 2005r. Nr 113 poz.954 i Nr 130 poz.1087) Rada Miejska w Prudniku uchwala , co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXI/226/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka zmienionej uchwałą Nr XXXVII/407/2005r. z dnia 30 maja 2005r. załączniki graficzne Nr 1 i 2  otrzymują treść stanowiącą załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepański  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 444
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104