473 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/473/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-11-07 12:46:03, dokument aktualny]


U c h w a ł a   Nr  XLI/473/2005
R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u
z dnia 30 września 2005r

w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, z 2002r, Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004r, Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 z 2005r, Nr 130 poz. 1087) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje:

§  1

1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości,oznaczonej na mapie nr 19 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 2219/29 o powierzchni 0,0126 ha.
2. Zbycie nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej na mapie nr 19 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 2177 – przyległej do nieruchomości stanowiącej przedmiot zbycia.


 
§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§  3

Traci moc uchwała Nr XXX/328/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2004r w sprawie zbycia części nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej.

 

§  4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepański  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 390
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104