450 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/450/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-09-08 13:09:58, dokument aktualny]


U c h w a ł a  Nr  XL/450/2005
R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u
z dnia 31 sierpnia 2005r

w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, z 2002r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a, co następuje:

§  1

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości nie
zabudowanej, oznaczonej na mapie nr 9 – obręb Prudnik – numerami
pomiarowymi 2021/143 i 1094/143 o łącznej powierzchni 0,1084 ha.

§  2

Traci moc uchwała Nr XXXVII/416/2005 Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 30 maja 2005r w sprawie zbycia części nieruchomości.

§  3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§  4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 495
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104