455 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/455/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-09-08 11:59:52, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XL/455/2005

R a d y  M i e j s k i e j   w  Prudniku

z dnia 31 sierpnia 2005r.

 

 

w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.

 

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, nr 62,poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r Nr 102 poz.1055, Nr 116poz.1203) Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a, co następuje :

 

§ 1

Wyrażą się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości lokalowej (lokalu użytkowego) , oznaczonej numerem porządkowym 3 w budynku położonym w Prudniku na działce nr 2753/3, mapa 5 , obręb Prudnik i nr 2541/48,mapa nr 2, obręb Prudnik, o łącznej powierzchni 0,1461 ha.

 

§ 2

Wyraża się zgodę na obciążenia nieruchomości gruntowej oznaczonej na mapie nr 5 – obręb Prudnik – numerami pomiarowymi 2751/3 i 2752/3, na mapie nr 2 – obręb Prudnik – numerami pomiarowymi 2538/48,2539/48 i 2540/48, służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli  sąsiedniej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2753/3, mapa 5, obręb Prudnik i nr 2541/48, mapa nr 2, obręb Prudnik , celem umożliwienia właścicielowi tej nieruchomości przejazdu i przechodu do ulicy Włoskiej.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak

  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 425
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104