396 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/396/2005 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-05-17 13:39:08, dokument aktualny]


Uchwała Nr XXXVI/396/2005

R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku

z dnia 21 kwietnia 2005r.

 

w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

    Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r.Nr 23,poz.220,Nr 62 poz.557, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje :

 

§ 1. 1. Zapewnia sie współfinansowanie z budżetu gminy Prudnik projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn.”II Etap Rewitalizacji Infrastruktury Śródmieścia Prudnika – ulice: Plac Zamkowy, Królowej Jadwigi, Damrota”.

2.Wartość projektu brutto wynosi 2.615.387,18 zł.,a wartość wkładu

gminy Prudnik na jego realizację 392.310,17 zł.

 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

 

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Henryk Sobczak



  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 523
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104