362 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/362/2005 - w sprawie upoważnienia Burmistrza Prudnika.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-03-15 08:32:12, dokument aktualny]


Uchwała Nr XXXIV/362/2005

R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku

z dnia 28 lutego 2005r.

 

 

w sprawie upoważnienia Burmistrza Prudnika.

 

 

 

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 litera „e” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje :

 

§ 1. W celu realizacji w latach 2005/2006 zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja infrastruktury śródmieścia Prudnik – etap I, ulice : Tkacka, Sobieskiego, Batorego” współfinansowanego w ramach priorytetu 3 działanie 3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, udziela się pełnomocnictwa Burmistrzowi Prudnika do zawarcia umowy na w/w zadanie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 507
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104