373 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/373/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Prudnika.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-03-15 08:38:31, dokument aktualny]


Uchwała Nr XXXIV/373/2005

R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku

z dnia 28 lutego 2005r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Prudnika.

 

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje :

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXII/233/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Prudnika wprowadza się następujące zmiany :

1/ w rozdziale 4 „Założenia programu rewitalizacji miasta Prudnika w okresie 2004 – 2006” pkt 4.2. „Podział pierwszego etapu programu rewitalizacji na projekty” otrzymuje brzmienie”

„Pierwszy, pilotażowy etap programu rewitalizacji miasta Prudnika obejmować będzie 7 następujących projektów:

• modernizacja budynków oraz infrastruktury drogowej ulicy Klasztornej (kwartały :K9,  K17)

• modernizacja budynków oraz infrastruktury drogowej ulicy Sobieskiego ( kwartały : K3, K4,K5)

• modernizacja budynków oraz infrastruktury drogowej ulicy Damrota (kwartały K5,K 14,K6)

• modernizacja budynków oraz infrastruktury drogowej ulicy Królowej Jadwigi (kwartały  K15,K6)

• modernizacja infrastruktury drogowej ulic: Tkackiej oraz Batorego ( kwartały : K4,K5.K14,K13 )

• rewitalizacji infrastruktury drogowej ul. Plac Zamkowy oraz budynków poszpitalnych  ( kwartał K6)

• rewitalizacji dawnego budynku mieszkalnego oraz obiektów i otoczenia Muzeum Ziemi Prudnickiej ( kwartał K 14).

 

W ramach każdego z w/w projektów realizowane będą zadania inwestycyjne obejmujące modernizacje :

   budynków

   ulic i chodników

   terenów zielonych

2/ w rozdziale 5 „Planowane działania w latach 2004 – 2006 na rewitalizowanym obszarze miasta  Prudnika” w pkt 5.1 „Planowane działania przestrzenne” , ppkt. „Działania związane

z modernizacja budynków oraz infrastruktury technicznej na terenach będących przedmiotem pierwszego etapu programu rewitalizacji” otrzymuje brzmienie:

„W ramach realizacji pierwszego etapu programu rewitalizacji miasta Prudnika podjęte zostaną działania techniczne związane z:

• modernizacją budynków ·  oraz infrastruktury drogowej ulicy Klasztornej

• modernizacją budynków ٠ oraz infrastruktury drogowej ulicy Sobieskiego

• modernizacją budynków ٠ oraz infrastruktury drogowej ulicy Damrota

• modernizacją budynków oraz infrastruktury drogowej ulicy Królowej Jadwigi oraz Placu Zamkowego

• modernizacja infrastruktury drogowej ulic: Tkackiej oraz Batorego

• rewitalizacją budynków poszpitalnych zlokalizowanych przy ul. Piastowskiej

• rewitalizacji dawnego budynku mieszkalnego oraz obiektów i otoczenia Muzeum Ziemi Prudnickiej.

W ramach każdego z w/w projektów realizowane będą zadania inwestycyjne obejmujące modernizacje :

• budynków obejmujące m.in. w zależności od stanu technicznego remontowanego obiektu :

-         konserwację dachu,

-         remont elewacji frontowej,

-         remont elewacji od podwórka,

-         malowanie klatki schodowej,

-         wymianę stolarki okiennej,

-         remont wewnętrznej instalacji zasilającej,

-         wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej,

-         wymianę instalacji gazowej,

-         naprawę schodów ( stopni, poręczy),

-         wymianę drzwi,

-         wymianę podłóg na strychu,

-         wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych,

-         adaptację poddaszy na lokale mieszkalne,

-         wymianę stropu.

• ulic i chodników,

• terenów zielonych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 460
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104